Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 2002 Г.

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 2002 Г.

В сила от 13.08.2002 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 13 Август 2002г.


Проект: 202-01-17/01.04.2002 г.

Чл. 1. (1) Амнистират се престъпленията по чл. 361, ал. 1 от Наказателния кодекс, извършени през периода от 13 юли 1991 г. до 31 декември 1998 г., във връзка с упражняване на конституционното право на свобода на съвестта, свобода на мисълта и на свободен избор на вероизповедание.
(2) При условията на ал. 1 се амнистират и престъпленията по чл. 361, ал. 2 от Наказателния кодекс, извършени от лица, които са изпълнили наборна военна служба през периода по ал. 1.

Чл. 2. Лицата, извършили престъпленията по чл. 1, се освобождават от наказателна отговорност, от изтърпяване на наказанието и от последиците на осъждането съгласно чл. 83 от Наказателния кодекс.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Спорните въпроси, възникнали по прилагането на този закон, се решават от съда, който е издал присъдата или на който е подсъдно делото за съответното престъпление.

Заключителни разпоредби


§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 3. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието и на главния прокурор на Република България.
------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 юли 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.