Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ ОТ 5 ОКТОМВРИ 1973 Г., ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕНИЕ С РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ 13 ОКТОМВРИ 1999 Г.

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ ОТ 5 ОКТОМВРИ 1973 Г., ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕНИЕ С РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ 13 ОКТОМВРИ 1999 Г.

ИЗДАДЕН ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В сила от 01.07.2002 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 23 Юли 2002г.


СЪДЪРЖАНИЕ
Част 1. Правила за прилагане на част I на Конвенцията
Глава I. Езици на Европейското патентно ведомство
Правило 1. Освобождаване от изпълнението на разпоредбите относно езика на производството при писменото производство
Правило 2. Освобождаване от изпълнението на разпоредбите относно езика на производството при устното производство
Правило 3. Заличено
Правило 4. Език на разделени европейски заявки
Правило 5. Удостоверяване на преводите
Правило 6. Срокове и намаляване на таксите
Правило 7. Легализиране на превода на европейска патентна заявка
Глава II. Организация на Европейското патентно ведомство
Правило 8. Патентна класификация
Правило 9. Възлагане на задължения на отделите от първа инстанция
Правило 10. Възлагане на задължения на отделите от втора инстанция и посочване на техните членове
Правило 11. Правила на процедурата на отделите от втора инстанция
Правило 12. Административна структура на Европейското патентно ведомство
Част II. Правила за прилагане на част II на Конвенцията
Глава I. Процедура, когато заявителят или притежателят няма право
Правило 13. Спиране на производството
Правило 14. Ограничаване на възможността за оттегляне на европейска патентна заявка
Правило 15. Подаване на нова европейска заявка от лице, което има право да заявява
Правило 16. Частично прехвърляне на права въз основа на окончателно решение
Глава II. Назоваване на изобретателя
Правило 17. Посочване на изобретателя
Правило 18. Публикация на назоваването на изобретателя
Правило 19. Корекции в посочването на изобретателя
Глава III. Вписвания на прехвърляния, лиценцзии и други права
Правило 20. Вписване на прехвърляне
Правило 21. Вписване на лицензии и други права
Правило 22. Специални указания за вписване на лицензия
Глава IV. Удостоверяване на излагане
Правило 23. Удостоверение от изложба
Глава V. По-ранни европейски заявки
Правило 23а. По-ранна заявка като ниво на техниката
Глава VI. Биотехнологични изобретения
Правило 23б. Общи разпоредби и дефиниции
Правило 23в. Патентоспособни биотехнологични изобретения
Правило 23г. Изключения от патентоспособност
Правило 23д. Човешкото тяло и неговите елементи
Част III. Правила за прилагане на част III на Конвенцията
Глава I. Подаване на европейска патентна заявка
Правило 24. Общи разпоредби
Правило 25. Разпоредби относно разделени европейски заявки
Глава II. Разпоредби, регламентиращи заявките
Правило 26. Заявление за издаване
Правило 27. Съдържание на описанието
Правило 27а. Изисквания към европейските патентни заявки, отнасящи се до нуклеотидни и аминокиселинни вериги
Правило 28. Депозиране на биологичен материал
Правило 28а. Ново депозиране на биологичен материал
Правило 29. Форма и съдържание на претенциите
Правило 30. Единство на изобретението
Правило 31. Претенции, за които се изисква заплащането на такси
Правило 32. Форма на чертежите
Правило 33. Форма и съдържание на реферата
Правило 34. Забранени елементи
Правило 35. Общи разпоредби, регулиращи представянето на документите по заявката
Правило 36. Документи, подавани допълнително
Глава III. Годишни такси
Правило 37. Плащане на годишните такси
Глава IV. Приоритет
Правило 38. Декларация за приоритет и приоритетни документи
Част IV. Правила за прилагане на част IV на Конвенцията
Глава I. Експертиза в получаващата секция
Правило 39. Съобщение, следващо експертизата при подаване
Правило 40. Експертиза на формалните изисквания
Правило 41. Отстраняване на недостатъците в документите по заявката
Правило 42. По-късно посочване на изобретателя
Правило 43. Подадени по-късно или пропуснати чертежи
Глава II. Доклад от европейското проучване
Правило 44. Съдържание на доклада от европейското проучване
Правило 45. Непълно проучване
Правило 46. Доклад от европейското проучване при липса на единство на изобретението
Правило 47. Окончателно съдържание на реферата
Глава III. Публикация на европейската патентна заявка
Правило 48. Техническа подготовка на публикацията
Правило 49. Форма на публикацията на европейските патентни заявки и докладите от европейското проучване
Правило 50. Информация относно публикацията
Глава IV. Експертиза
Правило 51. Процедура по експертизата
Правило 52. Издаване на европейски патент на различни заявители
Глава V. Описание на европейския патент
Правило 53. Техническа подготовка и форма на публикацията на описанието на европейския патент
Правило 54. Удостоверение за европейски патент
Част V. Правила за прилагане на част V на Конвенцията
Правило 55. Съдържание на уведомлението за възражение
Правило 56. Отхвърляне на възражението като недопустимо
Правило 57. Подготовка на експертизата на възражението
Правило 57а. Промени в европейския патент
Правило 58. Експертиза на възражението
Правило 59. Изисквания към документите
Правило 60. Продължение на производството по възраженията от Европейското патентно ведомство по негова инициатива
Правило 61. Прехвърляне на европейски патент
Правило 61а. Документи при производството по възраженията
Правило 62. Форма на новото описание на европейския патент в производството по възраженията


Правило 62а. Ново удостоверение за европейски патент
Правило 63. Разходи
Част VI. Правила за прилагане на част VI на Конвенцията
Правило 64. Съдържание на жалбата
Правило 65. Отхвърляне на жалбата като недопустима
Правило 66. Експертиза на жалбите

Правило 67. Възстановяване на разходите по жалбата
Част VII. Правила за прилагане на част VII на Конвенцията
Глава I. Решения и съобщения на Европейското патентно ведомство
Правило 68. Форма на решенията
Правило 69. Уведомяване за загуба на права
Правило 70. Подпис, име, печат
Глава II. Устно производство и представяне на доказателства
Правило 71. Призовка за устно производство
Правило 71а. Подготовка на устното производство
Правило 72. Представяне на доказателства пред Европейското патентно ведомство
Правило 73. Предоставяне на мандат на експерти
Правило 74. Разходи по представянето на доказателства
Правило 75. Съхраняване на доказателствата
Правило 76. Протоколи от устното производство и от представянето на доказателствата
Глава III. Уведомления
Правило 77. Общи разпоредби относно уведомленията
Правило 78. Уведомление по пощата
Правило 79. Уведомление чрез връчване на ръка
Правило 80. Публично уведомление
Правило 81. Уведомяване на представителите
Правило 82. Нарушение на реда при уведомлението
Глава IV. Срокове
Правило 83. Изчисляване на сроковете
Правило 84. Продължителност на сроковете
Правило 84а. Документи, получени със закъснение
Правило 85. Продължаване на сроковете
Правило 85а. Допълнителен срок за плащане на таксите
Правило 85б. Допълнителен срок за подаване на искане за експертиза
Глава V. Промени и поправки
Правило 86. Промени в европейската патентна заявка
Правило 87. Различни претенции, описание и чертежи за различните страни
Правило 88. Поправка на грешки в документите, които се подават в Европейското патентно ведомство
Правило 89. Поправка на грешки в решенията
Глава VI. Прекъсване на производството
Правило 90. Прекъсване на производството
Глава VII. Отказ от прилагане на процедурите по възстановяване на разходите
Правило 91. Отказ от прилагане на процедурите по възстановяване на разходите
Глава VIII. Информация за обществеността
Правило 92. Вписвания в Регистъра на европейските патенти
Правило 93. Части от досието, до които достъпът не е разрешен
Правило 94. Процедура за достъп до досиетата
Правило 95. Предоставяне на информация по досиетата
Правило 95а. Изготвяне, поддържане и съхранение на досиетата
Правило 96. Допълнителни публикации на Европейското патентно ведомство
Глава IХ. Правно и административно сътрудничество
Правило 97. Съобщения между Европейското патентно ведомство и ведомствата на договарящите страни
Правило 98. Достъп до досиетата чрез съдилищата или органите на договарящите страни
Правило 99. Процедура по оказване на съдействие
Глава Х. Представителство
Правило 100. Назначаване на общ представител
Правило 101. Упълномощаване
Правило 102. Промени в списъка на професионалните представители
Част VIII. Правила за прилагане на част VIII на Конвенцията
Правило 103. Информация за обществеността в случай на трансформация
Част IХ. Правила за прилагане на част Х на Конвенцията
Правило 104. Европейското патентно ведомство като получаващо ведомство
Правило 105. Европейското патентно ведомство като международен проучвателен орган или орган за предварителна международна експертиза
Правило 106. Национална такса
Правило 107. Европейското патентно ведомство като посочено или избрано ведомство
Правило 108. Последствия от неплащането на националната такса
Правило 109. Промени в заявката
Правило 110. Претенции, за които се дължат такси. Последствия от неплащане
Правило 111. Експертиза на някои формални изисквания от Европейското патентно ведомство
Правило 112. Преценка на единството от Европейското патентно ведомство

Част първа.
ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧАСТ I НА КОНВЕНЦИЯТА

Глава първа.
ЕЗИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО


Освобождаване от изпълнението на разпоредбите относно езика на производството при писменото производство

Правило 1*
(1) По време на писменото производство пред Европейското патентно ведомство всяка от страните може да използва който и да е от официалните езици на Европейското патентно ведомство. Преводът, визиран в член 14, алинея 4, може да бъде подаден на който и да е от официалните езици на Европейското патентно ведомство.
(2) Измененията в европейска патентна заявка или в европейски патент трябва да бъдат подадени на езика на производството.
(3) Документи, които се използват като доказателства пред Европейското патентно ведомство, и по-специално публикации, могат да бъдат подавани на който и да е език. Европейското патентно ведомство обаче може да изиска подаване на превод на някой от своите официални езици в определен срок, но не по-малък от един месец.
(*) Изменено с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., което влиза в сила на 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 4)


Освобождаване от изпълнението на разпоредбите относно езика на производството при устното производство

Правило 2
(1)* Всяка страна по устна процедура пред Европейското патентно ведомство може вместо езика на производството да използва някой от другите официални езици на Европейското патентно ведомство, при условие че или тази страна извести Европейското патентно ведомство най-малко един месец преди датата, определена за такова устно производство, или изиска превод на езика на производството. Всяка страна може също така да използва един от официалните езици на договарящите страни, при условие че представи превод на езика на производството. Европейското патентно ведомство може да разреши освобождаване от изпълнение на разпоредбите на тази алинея.
(2) По време на устното производство служителите на Европейското патентно ведомство могат вместо езика на производството да използват някой от другите официални езици на Европейското патентно ведомство.
(3) В случай на представяне на доказателства всяка страна, която трябва да бъде изслушана, свидетел или експерт, който не е в състояние да се изрази ясно на някой от официалните езици на Европейското патентно ведомство или договаряща страна, може да използва друг език. Ако представянето на доказателства се реши по искане на някоя от страните по производството, страните, които трябва да бъдат изслушани, свидетелите или експертите, които се изразяват на език, различен от официалните езици на Европейското патентно ведомство, могат да бъдат изслушани само ако страната, която е подала искането, представи превод на езика на производството; Европейското патентно ведомство може обаче да разреши преводът да се извърши на някой от другите официални езици на ведомството.
(4) Ако страните и Европейското патентно ведомство се съгласят, при устното производство може да бъде използван който и да е език.
(5) Ако е необходимо, Европейското патентно ведомство предоставя на свои разноски превод на езика на производство или когато е подходящо, на другите си официални езици, освен ако този превод не е задължение на някоя от страните по производството.
(6)** Становищата на служители на Европейското патентно ведомство, на страни по производството и на свидетели и експерти, изготвени на някой от официалните езици на Европейското патентно ведомство по време на устното производство, се включват в протоколите на използвания език. Становищата, изготвени на който и да е друг език, се включват на официалния език, на който са били преведени. Изменения по текста на описанието или претенциите на европейска патентна заявка или на европейски патент се включват в протоколите на езика на производството.
(*) Променено с решение на Административния съвет от 10.VI.1988 г., което влиза в сила на 1.Х.1988 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1988, 290)
(**) Изменено с решение на Административния съвет на 5.VII.1991 г., което влиза в сила на 1.Х.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 421)


(Заличено)*

Правило 3
(*) Заличено с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., което влиза в сила на 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 4)


Език на разделени европейски заявки

Правило 4*
Разделените европейски заявки или в случая, визиран в член 14, алинея 2, преводите им трябва да бъдат подадени на езика на производството на по-ранната европейска патентна заявка.
(*) Изменено с решение на Административния съвет на 7.ХII.1990 г., което влиза в сила на 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 4)


Удостоверяване на преводите

Правило 5
Когато трябва да бъде подаден превод на какъвто и да е документ, Европейското патентно ведомство може да изиска подаването на удостоверение, че преводът съответства на оригиналния текст, в срок, определен от ведомството. Ако такова удостоверение не бъде представено в дължимия срок, документът се счита за неподаден, освен ако Конвенцията не предвижда друго.


Срокове и намаляване на таксите

Правило 6
(1)* Преводът, предвиден в член 14, алинея 2, трябва да бъде подаден в тримесечен срок от подаването на европейската патентна заявка, но не по-късно от 13 месеца след датата на приоритета. Независимо дали преводът се отнася до разделена европейска заявка или до нова европейска патентна заявка по смисъла на член 61, алинея 1(б), преводът може да бъде подаден по всяко време в рамките на един месец от подаването на такава заявка.
(2) Преводът, предвиден в член 14, алинея 4, трябва да бъде подаден в срок от един месец от подаването на документа. Когато документът е уведомление за възражение или жалба, този срок се удължава колкото е необходимо до края на производството по възражението или обжалването.
(3)** Намаление в таксата за подаване, таксата за експертиза, таксата за възражения или жалби се прави на заявител, притежател или жалбоподател, според случая, който се възползва от възможността, предвидена в член 14, алинеи 2 и 4. Намалението се определя в частта от Правилника, отнасяща се до таксите, като процент от общата сума на таксите.
(*) Изменено с решение на Административния съвет на 20.Х.1977 г., което влиза в сила на 1.II.1978 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1978, 12)
(**) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 6/91 (Приложение I)


Легализиране на превода на европейска патентна заявка

Правило 7
Освен ако няма доказателства за противното, Европейското патентно ведомство може, за да определи дали предметът на европейската патентна заявка или на европейския патент излиза извън съдържанието на европейската патентна заявка, както е била подадена, да приеме, че преводът, предвиден в член 14, алинея 2, съответства на оригиналния текст на заявката.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО


Патентна класификация

Правило 8
(1) Европейското патентно ведомство използва:
(а) класификацията, визирана в член 1 на Европейската конвенция за Международната класификация за патенти за изобретения от 19 декември 1954 г., до влизането в сила на Страсбургската спогодба за Международната патентна класификация от 24 март 1971 г.;
(б) класификацията, визирана в член 1 на посочената Страсбургска спогодба, след влизането в сила на тази спогодба.
(2) Класификацията, визирана в алинея 1, оттук нататък се нарича "Международна класификация".


Възлагане на задължения на отделите от първа инстанция

Правило 9
(1) Президентът на Европейското патентно ведомство определя броя на експертизните отдели, отделите по проучванията и отделите по възраженията. Той разпределя задълженията на тези отдели в съответствие с международната класификация и когато е необходимо, взема решение за класирането на европейска патентна заявка или европейски патент съгласно тази класификация.
(2)* В допълнение към отговорностите им съгласно Конвенцията Президентът на Европейското патентно ведомство може да поверява и други задължения на получаващата секция, отделите по проучванията, експертизните отдели, отделите по възраженията и правния отдел.
(3)** Президентът на Европейското патентно ведомство може да възлага на служители, които не са експерти с техническа или правна квалификация, изпълнението на индивидуални задачи, които обикновено са задължения на експертизните отдели или отделите по възраженията и невключващи техническа или правна трудност.
(4) Президентът на Европейското патентно ведомство може да възлага изключителни отговорности на една от регистратурите на отделите по възраженията за определяне размера на разходите, както е предвидено в член 104, алинея 2.
(*) Виж решение на Президента на ЕПВ от 10.III.1989 г. относно отговорностите на правния отдел (Официален бюлетин на ЕПВ, 1989, 177)
(**) Виж съобщение от 28.IV.1999 г. относно възлагането на определени задължения, които нормално са отговорност на отделите по експертиза или по възраженията, на персонал, неизвършващ експертиза (Официален бюлетин на ЕПВ 1999, 503) и решение на Разширената комисия по жалбите G 2/90 (Приложение I)


Възлагане на задължения на отделите от втора инстанция и посочване на техните членове

Правило 10
(1) Преди началото на всяка година се определят задълженията на комисиите по жалбите и се посочват постоянни и временни членове на различните комисии по жалбите и на разширената комисия по жалбите. Всеки член на комисията по жалбите може да бъде посочен като член на повече от една комисия по жалбите. Ако е необходимо, тази мярка може да бъде променена през съответната работна година.
(2)* Мерките, предвидени в алинея 1, се предприемат от оторизиран орган, състоящ се от: Президента на Европейското патентно ведомство, който е председател, Вицепрезидента, отговарящ за жалбите, Председателя на комисията по жалбите и трима други членове на комисиите по жалбите, избрани от всички членове на тези комисии за съответната работна година. Този орган може да взема решения само ако поне пет от членовете му присъстват, включително Президентът или Вицепрезидентът на Европейското патентно ведомство и председателите на две от комисиите по жалбите. Решенията се вземат с мнозинство, като в случай на равенство гласът на Председателя е решаващ.
(3) Оторизираният орган, визиран в алинея 2, решава спорове относно възлагането на задължения между две или повече комисии по жалбите.
(4) Административният съвет може да възлага задължения по смисъла на член 134, алинея 8(в) на комисиите по жалбите.
(*) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 6/95 (Приложение I)


Правила на процедурата на отделите от втора инстанция

Правило 11*
Оторизираният орган, визиран в правило 10, алинея 2, одобрява правилата на процедурата на комисиите по жалбите. Разширената комисия по жалбите приема свои собствени правила на процедурата.
(*) Виж Правилник за процедурата на комисиите по жалбите от 7.VII.1989 г.(Официален бюлетин на ЕПВ 1983, 7, 1989, 361), Правилника за процедурата на Разширената комисия по жалбите от 8.VI.1994 г. (Официален бюлетин на ЕПВ 1983, 3, 1989, 362, 1994, 443) и решение на Разширената комисия по жалбите G 6/95 (Приложение I)


Административна структура на Европейското патентно ведомство

Правило 12
(1) Експертизните отдели и отделите по възраженията се групират административно така, че образуват дирекции, броят на които се определя от Президента на Европейското патентно ведомство.
(2) Дирекциите, правният отдел, комисията по жалбите и разширената комисия по жалбите, както и административните услуги на Европейското патентно ведомство се групират административно така, че образуват Генерална дирекция. Получаващата секция и отделите по проучванията се групират административно, като образуват Генерална дирекция.
(3) Всяка Генерална дирекция се управлява от Вицепрезидент. Назначаването на Вицепрезидент, отговарящ за Генерална дирекция, се решава от Административния съвет след консултации с Президента на Европейското патентно ведомство.

Част втора.
ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧАСТ II НА КОНВЕНЦИЯТА

Глава първа.
ПРОЦЕДУРА, КОГАТО ЗАЯВИТЕЛЯТ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО


Спиране на производството

Правило 13*/**
(1) Ако трета страна представи доказателство пред Европейското патентно ведомство, че е открила производството срещу заявителя с цел да се изиска присъждане, че на нея принадлежи правото да й бъде издаден европейски патент, Европейското патентно ведомство спира производството по издаването, освен ако третата страна не се съгласи с продължаването на производството. Такова съгласие трябва да бъде изпратено на Европейското патентно ведомство в писмена форма и е неотменимо. Производството по издаването не може да бъде спряно обаче преди публикацията на европейската патентна заявка.
(2) Когато пред Европейското патентно ведомство е представено доказателство, че има окончателно решение по производството за получаване на право на издаване на европейски патент, Европейското патентно ведомство съобщава на заявителя и на всяка друга страна, че производството по издаването се възстановява от датата, посочена в съобщението, освен ако не е била подадена нова европейска патентна заявка, съгласно член 61, алинея 1(б), за всички посочени договарящи страни. Ако решението е в полза на третата страна, производството може да бъде възстановено само след изтичане на три месеца след като това решение е станало окончателно, освен ако третата страна изиска подновяването на производството по издаването.
(3) При вземане на решение за временно прекратяване на производството или впоследствие Европейското патентно ведомство може да определи дата, на която то възнамерява да продължи висящото срещу заявителя производство, независимо от достигнатия етап по производството, както е предвидено в алинея 1. Датата трябва да бъде съобщена на третата страна, заявителя и на всяка друга страна. Ако до тази дата не е било представено доказателство, че е взето окончателно решение, Европейското патентно ведомство може да продължи производството.
(4) Ако по време на производството по възраженията или по време на срока по възражението трета страна представи пред Европейското патентно ведомство доказателство, че е открила производство срещу притежателя на европейски патент с цел да се установи, че правото върху европейския патент й принадлежи, Европейското патентно ведомство спира производството по възражението, освен ако третата страна не се съгласи с продължаването на това производство. Такова съгласие трябва да бъде представено в писмена форма пред Европейското патентно ведомство; то е неотменимо. Временното прекратяване на производството обаче не може да бъде постановено, докато отделът по възраженията не приеме за допустимо възражението. Алинеи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis.
(5) Сроковете, които текат към момента на временното прекратяване, различни от сроковете за плащане на годишните такси, се прекъсват от такова временно прекратяване. Частта от срока, която все още не е изтекла, започва да тече от датата, на която е било възобновено производството; срокът, който остава след възобновяването на производството, не може да бъде по-малък от два месеца.
(*) Виж решение на Президента на Европейското патентно ведомство от 10.III.1989 г. относно отговорностите на правния отдел (Официален бюлетин на ЕПВ, 1989, 177) и съобщение на Вицепрезидента, Генерална дирекция 5 на ЕПВ от 5.VII.1990 г. относно кореспонденцията с правния отдел (Официален бюлетин 1990, 404)
(**) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 3/92 (Приложение I)


Ограничаване на възможността за оттегляне на европейска патентна заявка

Правило 14*
От датата, когато трета страна докаже пред Европейското патентно ведомство, че е инициирала производство за установяване на право, до датата, на която Европейското патентно ведомство възобнови производството по издаването, не могат да бъдат оттеглени нито европейската патентна заявка, нито посочването на която и да е договаряща страна.
(*) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 3/92 (Приложение I)


Подаване на нова европейска заявка от лице, което има право да заявява

Правило 15*
(1) Когато лице, на което е присъдено окончателно решение, че има право на издаване на европейски патент, подаде нова европейска патентна заявка по смисъла на чл. 61, алинея 1(б), първоначалната европейска патентна заявка се счита за оттеглена от датата на подаване на новата заявка за съответните посочени договарящи страни, за които решението е било взето или признато.
(2)** Таксите за подаване и проучване са платими по отношение на новата европейска патентна заявка в едномесечен срок от съответното подаване. Таксите за посочване са платими в шестмесечен срок от датата, на която в Европейския патентен бюлетин е публикувано съобщение за изготвянето на доклада от европейското проучване относно новата европейска патентна заявка.
(3) Срокът за изпращане на европейските патентни заявки, предвиден в член 77, алинеи 3 и 5, за нова европейска патентна заявка е четири месеца от действителната дата на подаването на тази заявка.
(*) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 3/92 (Приложение I)
(**) Изменено с решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., което влиза в сила на 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 660)


Частично прехвърляне на права въз основа на окончателно решение

Правило 16*
(1) Ако съгласно окончателно решение е присъдено, че трета страна има право на издаване на европейски патент по отношение само на част от разкрития в европейска патентна заявка предмет, чл. 61 и правило 15 се прилагат mutatis mutandis за тази част.
(2) Когато е необходимо, за посочените договарящи страни, за които е било взето или признато решението, първоначалната европейска патентна заявка съдържа претенции, описание и чертежи, различни от тези за другите посочени договарящи страни.
(3) Когато в съответствие с член 99, алинея 5 трета страна е заменила предишния притежател за една или няколко от посочените договарящи страни, патентът, както се поддържа в производството по възраженията, може да съдържа за тези държави претенции, описание и чертежи, различни от тези за останалите посочени договарящи страни.
(*) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 3/92 (Приложение I)

Глава втора.
НАЗОВАВАНЕ НА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ


Посочване на изобретателя

Правило 17
(1) Посочването на изобретателя се прави в искането за издаване на европейски патент. Ако заявителят обаче не е и изобретател или не е единствен изобретател, посочването се прави в отделен документ; посочването трябва да включва фамилията, името и пълния адрес на изобретателя, както и декларацията по смисъла на член 81, и трябва да носи подписа на заявителя или негов представител.
(2) Европейското патентно ведомство не проверява точността на посочването на изобретателя.
(3)* Ако заявителят не е и изобретател или не е единствен изобретател, Европейското патентно ведомство информира посочения изобретател за данните в документа, които се отнасят до посочването му, и за останалите данни, визирани в член 128, алинея 5.
(4) Заявителят или изобретателят не може да се позове нито на липса на уведомление по смисъла на алинея 3, нито на каквито и да било грешки, допуснати в него.
(*) Изменено с решение на Административния съвет от 8.ХII.1988 г., което влиза в сила на 1.IV.1989 г. (Официален бюлетин на ЕПВ 1989, 1)


Публикация на назоваването на изобретателя

Правило 18*
(1) Лицето, посочено като изобретател, се назовава като такъв в публикуваната европейска патентна заявка и описание към европейски патент, освен ако въпросното лице информира Европейското патентно ведомство в писмена форма, че се отказва от правото си да бъде назовано.
(2) В случай че трета страна подаде в Европейското патентно ведомство окончателно решение, съгласно което от заявителя или притежателя на патент се изисква да я посочи като изобретател, се прилагат разпоредбите на алинея 1.
(*) Последно изменение с решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., което е влязло в сила на 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ 1999, 660)


Корекции в посочването на изобретателя

Правило 19
(1) Неправилно посочване на изобретател може да бъде коригирано само по искане, придружено със съгласието на погрешно посоченото лице, и в случай че такава молба не е била подадена от заявителя или притежателя на европейския патент със съгласието на един от двамата. Разпоредбите на правило 17 се прилагат mutatis mutandis.
(2)* В случай че грешно назоваване на изобретател е било вписано в Регистъра на европейските патенти или публикувано в Европейския патентен бюлетин, такова вписване или публикация се коригират.
(3) Алинея 2 се прилага mutatis mutandis към анулирането на грешно посочване на изобретател.
(*) Изменено с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., което влиза в сила на 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 4)

Глава трета.
ВПИСВАНИЯ НА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ И ДРУГИ ПРАВА


Вписване на прехвърляне

Правило 20*/**
(1) Прехвърляне на европейска патентна заявка се вписва в Регистъра на европейските патенти по молба на заинтересована страна и при подготвянето на документите, доказващи пред Европейското патентно ведомство, че прехвърлянето е извършено.
(2) Молбата не се счита за подадена, докато не е платена административна такса. Тя може да бъде отхвърлена само в случай на неспазване на условията, заложени в алинея 1.
(3) Едно прехвърляне има сила пред Европейското патентно ведомство, само след като са подготвени документите, упоменати в алинея 1, и след представянето им пред Европейското патентно ведомство.
(*) Изменено с решение на Административния съвет от 13.ХII.1994 г., което влиза в сила на 1.VI.1995 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1995, 9)
(**) Виж решение на Президента на ЕПВ от 10.III.1989 г. относно отговорностите на правния отдел (Официален бюлетин на ЕПВ, 1989, 177) и съобщение на Вицепрезидента, Генерална дирекция 5 на ЕПВ от 5.VII.1990 г. относно кореспонденцията на правния отдел (Официален бюлетин на ЕПВ, 1990, 404)


Вписване на лицензии и други права

Правило 21*
(1) Правило 20, алинеи 1 и 2 се прилага mutatis mutandis за вписване на предоставяне или прехвърляне на лицензия, учредяване или прехвърляне на вещно право върху европейска патентна заявка и всякакви правни средства за изпълнение на такава молба.
(2) Вписването, визирано в алинея 1, се анулира по искане, което се счита за неподадено, докато не бъде платена административната такса. Такова искане се подкрепя или с документи, установяващи, че правото е угаснало, или с декларация, съгласно която притежателят на правото дава съгласие за анулиране на вписването; искането може да бъде отхвърлено само ако тези условия не са изпълнени.
(*) Виж решение на Президента на ЕПВ от 10.III.1989 г. относно отговорностите на правния отдел (Официален бюлетин на ЕПВ, 1989, 177) и съобщение на Вицепрезидента, Генерална дирекция 5 на ЕПВ от 5.VII.1990 г. относно кореспонденцията на правния отдел (Официален бюлетин на ЕПВ, 1990, 404)


Специални указания за вписване на лицензия

Правило 22*
(1) Лицензия за европейска патентна заявка се вписва в Регистъра на европейските патенти като изключителна лицензия, ако заявителят и лицензодотелят изискват това.
(2) Лицензия за европейска патентна заявка се вписва в Регистъра на европейските патенти като сублицензия, когато тя е издадена от лицензодателя, чиято лицензия е вписана във въпросния регистър.
(*) Виж решение на Президента на ЕПВ от 10.III.1989 г. относно отговорностите на правния отдел (Официален бюлетин на ЕПВ, 1989, 177) и съобщение на Вицепрезидента, Генерална дирекция 5 на ЕПВ от 5.VII.1990 г. относно кореспонденцията на правния отдел (Официален бюлетин на ЕПВ, 1990, 404)

Глава четвърта.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ИЗЛАГАНЕ


Удостоверение от изложба

Правило 23
Заявителят трябва в четиримесечен срок от подаването на европейската патентна заявка да подаде удостоверение по смисъла на член 55, алинея 2, издадено по време на изложба от съответния орган, отговарящ за закрилата на индустриалната собственост на тази изложба, което удостоверение да потвърждава, че изобретението е било изложено там. Това удостоверение трябва да установява датата на откриване на изложбата и когато първото разкриване на изобретението не съвпада с откриването на изложбата, датата на първото разкриване. Удостоверението трябва да бъде придружено от идентификация на изобретението, надлежно потвърдена от горепосочения орган.

Глава пета.
ПО-РАННИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАЯВКИ (ДОБАВЕНА С РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ ОТ 5.ХII.1996 Г., КОЕТО ВЛИЗА В СИЛА НА 1.VII.1997 Г. (ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН НА ЕПВ, 1997, 13))


По-ранна заявка като ниво на техниката

Правило 23а
Една европейска патентна заявка се счита като съдържаща се в нивото на техниката по смисъла на член 54, алинеи 3 и 4, само ако са били редовно платени таксите за посочване съгласно член 79, алинея 2.

Глава шеста.
БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗОБРЕТЕНИЯ (ДОБАВЕНА С РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ ОТ 16.VI.1999 Г., КОЕТО ВЛИЗА В СИЛА НА 1.IХ.1999 Г. (ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН НА ЕПВ 1999 Г., 437))


Общи разпоредби и дефиниции

Правило 23б
(1) За европейски патентни заявки и патенти за биотехнологични изобретения съответните разпоредби на Конвенцията се прилагат и тълкуват в съответствие с разпоредбите на тази глава. Директива 98/44/ЕС от 6 юли 1998 г.* за правната закрила на биотехнологичните изобретения се използва като допълнително средство за тълкуване.
(2) "Биотехнологични изобретения" са изобретенията, които се отнасят до продукт, състоящ се от или съдържащ биологичен материал, или до метод, посредством който се получава, обработва или използва биологичният материал.
(3) "Биологичен материал" означава материал, който съдържа генетична информация и е способен да се възпроизвежда или да бъде възпроизведен в биологична система.
(4) "Сорт растение" означава растителна група в обхвата на единичен ботаничен таксон от най-ниската известна степен, която независимо от това дали изцяло са изпълнени условията за предоставяне на права върху сорта растение, може да бъде:
(а) дефинирана чрез експресията на характеристиките, които са резултат от даден генотип или комбинация от генотипове;
(б) отличена от всяка друга група растения по експресията на поне една от посочените характеристики;
(в) считана за единица по отношение на възможността да се размножава без изменения.
(5) Даден метод за получаване на растения или животни е по същество биологичен, ако се състои изцяло от природни явления, като кръстосване или селекция.
(6) "Микробиологичен метод" означава всеки метод, включващ или осъществен със, или в резултат на който се получава микробиологичен материал.
(*) Виж Официален бюлетин на ЕПВ 1999, 101


Патентоспособни биотехнологични изобретения

Правило 23в
Биотехнологичните изобретения са патентоспособни, ако се отнасят до:
(а) биологичен материал, изолиран от естествената му среда или получен посредством технически метод, дори ако по-рано е съществувал в природата;
(б) растения или животни, ако техническата осъществимост на изобретението не се ограничава до определен сорт растение или порода животно;
(в) микробиологичен или друг технически метод или продукт, получен посредством такъв метод, различен от сорт растение или порода животно.


Изключения от патентоспособност

Правило 23г
Съгласно член 53(а) европейски патент не се издава за биотехнологично изобретение, което по-специално се отнася до:
(а) методи за клониране на човешки същества;
(б) методи за модифициране на генетичната идентичност на човешки същества;
(в) приложение на човешки зародиши за промишлени или търговски цели;
(г) методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, които биха им причинили страдание без никаква съществена медицинска полза за хората или животните, както и животни, получени в резултат на такива методи.


Човешкото тяло и неговите елементи

Правило 23д
(1) Човешкото тяло на различните етапи от неговото формиране и развитие, както и простото откриване на някой от неговите елементи, включително на последователност или частична последователност на ген, не може да представлява патентоспособно изобретение.
(2) Елементи, изолирани от човешкото тяло, включително последователност или частична последователност на ген, или получени по друг начин посредством технически метод, могат да представляват патентоспособно изобретение, дори ако структурата на дадения елемент е идентична с тази на природния елемент.
(3) Промишлената приложимост на последователност или частична последователност на ген трябва да бъде разкрита в патентната заявка.

Част трета.
ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧАСТ III НА КОНВЕНЦИЯТА

Глава първа.
ПОДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА ЗАЯВКА


Общи разпоредби

Правило 24
(1)* Европейска патентна заявка може да бъде подадена в писмена форма пред органите, предвидени в член 75, директно или по пощата. Президентът на Европейското патентно ведомство може да разреши подаването на европейска патентна заявка с други средства за комуникация и да установи условията, регулиращи използването на тези средства. По-специално той може да изиска в срок, определен от Европейското патентно ведомство, представяне на писмено потвърждение, възпроизвеждащо съдържанието на заявките, както са подадени, и съгласно изискванията на Правилника за прилагане.
(2) Органът, пред който е подадена европейската патентна заявка, отбелязва върху документите, съставляващи заявката, датата на тяхното получаване. Той издава незабавно документ на заявителя, в който се посочват поне номерът на заявката, видът и броят на документите и датата на тяхното получаване.
(3) Ако европейска патентна заявка е подадена пред орган, визиран в член 75, алинея 1(б), той незабавно информира Европейското патентно ведомство за получаването на документите, съставляващи заявката. Той информира Европейското патентно ведомство за вида на документите и датата на получаването им, номера на заявката и всяка приоритетна дата, за която се претендира.
(4) Когато Европейското патентно ведомство получи европейска патентна заявка, която е била препратена от централно ведомство по индустриална собственост на някоя от договарящите страни, то информира надлежно заявителя, посочвайки датата на получаването на заявката в Европейското патентно ведомство.
(*) Изменена с решение на Административния съвет от 5.VI.1987 г., което влиза в сила на 1.Х.1987 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1987, 274). Виж решение на Президента на ЕПВ от 26.V.1992 г. за използването на техническите средства за комуникация за подаване на патентни заявки и други документи (Официален бюлетин на ЕПВ, 1992, 299) и съобщение на ЕПВ от 2.VI.1992 г. относно подаването на патентни заявки и други документи (Официален бюлетин на ЕПВ, 1992, 306)


Разпоредби относно разделени европейски заявки

Правило 25*
(1)** До одобряването на текста съгласно правило 51, алинея 4, с който европейският патент подлежи на издаване, заявителят може да подаде разделена заявка по нерешена по-ранна европейска патентна заявка.
(2)***Таксите за подаване и проучване са платими по отношение на разделената европейска заявка в едномесечен срок от нейното подаване. Таксите за посочване са платими в 6-месечен срок от датата, на която Европейският патентен бюлетин публикува съобщение за доклада от европейското проучване, изготвен за разделената европейска заявка.
(*) Виж становище на Разширената комисия по жалбите G 10/92 (Приложение I)
(**) Изменено с решение на Административния съвет от 10.VI.1988 г., което влиза в сила на 1.Х.1988 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1988, 290)
(***) Последно изменение с решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., което влиза в сила на 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 660)

Глава втора.
РАЗПОРЕДБИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ЗАЯВКИТЕ


Заявление за издаване

Правило 26
(1)* Заявлението за издаване на европейски патент се подава на бланка на Европейското патентно ведомство. Печатните бланки, предвидени в член 75, алинея 1, се предоставят на заявителите безплатно от органите.
(2) Заявлението съдържа:
(а) молба за издаване на европейски патент;
(б)** наименованието на изобретението, което ясно и кратко отразява техническия характер на изобретението и не съдържа фантазийни наименования;
(в)*** името, адреса и националността на заявителя и страната, в която се намира местожителството или постоянната му месторабота; имената на физическите лица се посочват с фамилия и лично(и) име(на), като фамилното име се посочва преди личното(ите); имената на юридическите лица, както и на компаниите, които се считат за юридически лица по силата на законодателството, по което са регистрирани, се посочват с официалното си наименование; адресите се посочват по начин, удовлетворяващ изискванията на клиентите за бърза пощенска доставка на посочения адрес; при всички случаи те съдържат всички съответни административни единици, включително номера на къщата (ако има такъв); препоръчва се посочването на телеграфен адрес, номер на телекс и телефонен номер;
(г) ако заявителят е посочил представител, неговото име и адреса на месторабота съгласно условията, съдържащи се в буква (в);
(д) когато е необходимо, указание, че заявката представлява разделена европейска заявка и номера на по-ранната европейска патентна заявка;
(е) в случаите, предвидени в член 61, алинея 1(б), номера на първоначалната европейска патентна заявка;
(ж) в случай на позоваване на приоритета на по-ранна заявка, декларация, посочваща датата, на която, и страната, във или за която е била подадена по-ранната заявка;
(з) посочване на договарящата страна или страни, за която(ито) се иска закрилата;
(и) подписа на заявителя или неговия представител;
(й) списък на документите, придружаващи заявлението; в списъка се посочва и броят на страниците на описанието, претенциите, чертежите и реферата, подадени със заявлението;
(к) посочване на изобретателя, когато заявителят е и изобретател.
(3) Ако има повече от един заявител, е препоръчително в заявлението единият от заявителите или представителите да е посочен за общ представител.
(*) Виж съобщение на ЕПВ от 28.IV.1997 г. относно ревизирана бланка за Заявление за издаване (Официален бюлетин на ЕПВ, 1997, 251)
(**) Изменено с решение на Административния съвет от 11.ХII.1980 г., което влиза в сила на 31.I.1981 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1981, 3)
(***) Изменено с решение на Административния съвет от 21.ХII.1978 г., което влиза в сила на 1.V.1979 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1979, 5, 6)


Съдържание на описанието

Правило 27
(1)* Описанието трябва:
(а) да определя техническата област, към която се отнася изобретението;
(б) да посочва съществуващото състояние на техниката, което, доколкото е известно на заявителя, може да се счита като полезно, за да се разбере изобретението, за подготвянето на доклада от европейското проучване и за експертизата, и за предпочитане да цитира документите, отразяващи това състояние;
(в) да разкрива изобретението, за което се претендира, с такива термини, че техническият проблем (дори ако не е ясно установен като такъв) и неговото решение да могат да бъдат разбрани, и да се посочат всички предимства на изобретението спрямо съществуващото състояние на техниката;
(г) да описва накратко фигурите и чертежите, ако има такива;
(д) да описва подробно поне един начин за възпроизвеждане на изобретението, за което се претендира, чрез използване на примери, където е подходящо, и чрез позоваване на чертежите, ако има такива;
(е) да посочва недвусмислено, когато това не е очевидно от описанието или естеството на изобретението, начина, по който изобретението подлежи на използване в промишлеността.
(2) Описанието се представя по начина и реда, предвиден в алинея 1, освен ако, поради естеството на изобретението, различен начин или ред би позволил по-добро разбиране и по-кратко представяне.
(*) Изменено с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., което влиза в сила на 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 4)


Изисквания към европейските патентни заявки, отнасящи се до нуклеотидни и аминокиселинни вериги

Правило 27а*/**
(1) Ако в дадена европейска патентна заявка са разкрити нуклеотидни или аминокиселинни вериги, описанието трябва да съдържа листинг на последователностите в съответствие с правилата, установени от Президента на Европейското патентно ведомство, за стандартно представяне на нуклеотидните и аминокиселинните вериги.
(2) В допълнение към писмените документи по заявката Президентът на Европейското патентно ведомство може да изиска да бъде представен листинг на последователностите, както е предвидено в алинея 1, на носител, определен от него, заедно с декларация, че информацията, записана на този носител, е идентична с писмения листинг на последователности.
(3) Ако листингът на последователностите е подаден или коригиран след датата на подаване на заявката, заявителят трябва да представи декларация, че листингът от последователности, както е подаден или коригиран, не включва нищо, което излиза извън съдържанието на заявката, както е била подадена.


(4) Листинг на последователностите, подаден след датата на подаване, не се счита част от описанието.
(*) Добавено с решение на Административния съвет от 5.VI.1992 г., което е влязло в сила на 1.I.1993 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1992, 342)
(**) Виж решение на Президента на ЕПВ от 2.Х.1998 г. относно представянето на нуклеотидните и аминокиселинните вериги в патентните заявки и подаването на списъци с последователности (Доп. № 2 към Официален бюлетин на ЕПВ, 11/1998)


Депозиране на биологичен материал

Правило 28*
(1) Ако едно изобретение включва приложение на или се отнася до биологичен материал, който не е достъпен за обществеността и не може да бъде описан в европейската патентна заявка по начин, позволяващ на специалиста в областта да възпроизведе изобретението, изобретението се счита за разкрито съгласно разпоредбите на член 83 само ако:
(а) проба от биологичния материал е депозирана пред признат депозитарен орган не по-късно от датата на подаване на заявката;
(б) заявката, както е подадена, предоставя такава информация относно характеристиките на биологичния материал, каквато е достъпна за заявителя;
(в)** депозитарният орган и номерът на регистрация на депозирания биологичен материал са посочени в заявката, и
(г) когато биологичният материал е бил депозиран от лице, различно от заявителя, името и адресът на депозитаря са посочени в заявката и пред Европейското патентно ведомство е представен документ, че депозитарят е упълномощил заявителя да се позове на депозирания биологичен материал в заявката и е дал своето безрезервно и неотменимо съгласие за достъп на обществеността до депозирания материал, съгласно настоящото правило.
(2) Информацията, визирана в алинея 1(в), и когато е възможно, (г), може да се предостави:
(а) в срок от 16 месеца след датата на подаване на заявката или в случай на позоваване на приоритет, след приоритетната дата, като този срок се счита за спазен, ако информацията е изпратена преди завършването на техническата подготовка на публикацията на европейската патентна заявка;
(б) до датата на представяне на искане за ранна публикация на заявката;
(в) в едномесечен срок след като Европейското патентно ведомство е уведомило заявителя за правото му на достъп до досиетата, съгласно член 128, алинея 2.
Прилага се срокът, който изтича първи. С факта на изпращането на тази информация се счита, че заявителят е дал своето безрезервно и неотменимо съгласие за предоставяне на достъп на обществеността до депозирания биологичен материал в съответствие с това правило.
(3) Депозираният биологичен материал се счита за достъпен, при поискване, за всяко лице от датата на публикацията на европейската патентна заявка и за всяко лице, имащо право на достъп до досиетата в съответствие с член 128, алинея 2, преди тази дата. По смисъла на алинея 4 такава възможност влиза в сила от предоставянето на проба от биологичния материал на лицето, направило искането (оттук нататък наричано "молител"). Пробата се предоставя само ако молителят се е ангажирал пред заявителя или патентопритежателя да не предоставя на трети лица биологичния материал или какъвто и да било биологичен материал, получен от него, и да използва този материал само за експериментални цели, докато патентната заявка бъде отказана или оттеглена или се счете за оттеглена, или до угасването на патента във всички посочени договарящи страни, освен ако заявителят или патентопритежателят не се е отказал недвусмислено от такъв ангажимент. Ангажиментът за използване на биологичния материал само за експериментални цели не се прилага тогава, когато молителят използва този материал по силата на принудителна лицензия. Терминът "принудителна лицензия" се тълкува като включващ служебните лицензии и правото да се използват патентовани изобретения в интерес на обществото.
(4)*** До приключването на техническата подготовка на публикацията на заявката заявителят може да информира Европейското патентно ведомство, че:


(а) до публикуването на съобщението за издаване на европейския патент или, когато е приложимо,
(б) двадесет години от датата на подаване, ако заявката е била отказана или оттеглена или се счита за оттеглена, достъпът, съгласно алинея 3, е възможен само чрез предоставяне на проба на експерта, посочен от молителя.
(5) Следните лица могат да бъдат посочени като експерти:
(а) всяко физическо лице, при условие че молителят представи доказателство при подаването на искането, че посочването е одобрено от заявителя;
(б)**** всяко физическо лице, признато като експерт от Президента на Европейското патентно ведомство.
Посочването трябва да бъде съпроводено с декларация от експерта, че заявителят му е възложил ангажимент съгласно алинея 3 или до датата, на която патентът угасва във всички посочени страни, или до датата, на която заявката е била отказана, оттеглена или се счита за оттеглена, посочена в алинея 4(б), като молителят се счита за трето лице.
(6)***** За целите на алинея 3 "производен биологичен материал" означава всеки материал, който все още отразява характеристиките на депозирания материал, съществени за възпроизвеждане на изобретението. Ангажиментът съгласно алинея 3 не възпрепятства депозита на производен биологичен материал, необходим за целите на патентната процедура.
(7) Искането съгласно алинея 3 се представя в Европейското патентно ведомство на формуляр, одобрен от ведомството. Европейското патентно ведомство удостоверява върху формуляра, че е била подадена европейска патентна заявка, отнасяща се до депозиране на биологичен материал, и че молителят или експертът, посочен от него, има право на достъп до проба от този материал. Искането се представя пред Европейското патентно ведомство и след издаването на европейския патент.
(8) Европейското патентно ведомство изпраща копие от искането с удостоверението, предвидено в алинея 7, на депозитарния орган, както и на заявителя или патентопритежателя.
(9) Президентът на Европейското патентно ведомство публикува в Официалния бюлетин на Европейското патентно ведомство списъка на депозитарните органи и експерти, признати за целите на това правило.
(*) Последно изменение с решение на Административния съвет от 14.VI.1996 г., което е влязло в сила на 1.Х.1996 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1996, 390)
(**) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 2/93 (Приложение I)
(***) Виж съобщение на Президента на ЕПВ от 28.VII.1981 г. относно процедурата за уведомяването на ЕПВ, че е била избрана опцията “експерт” и публикацията на този факт (Официален бюлетин на ЕПВ 1981, 358).
(****) Виж Общи разпоредби, установени от Президента на ЕПВ, за признаването на експерти и списъка на признатите експерти за целите на правило 28 на ЕПК (Официален бюлетин на ЕПВ, 1981, 359, 1992, 470).
(*****) Изменено с решение на Административния съвет на 16.VI.1999 г., което влиза в сила на 1.IХ.1999 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 437)


Ново депозиране на биологичен материал

Правило 28а*
(1) Ако биологичен материал, депозиран в съответствие с правило 28, алинея 1, престане да бъде достъпен в органа, пред който е бил депозиран, тъй като:
(а) биологичният материал не е вече жизнеспособен;
(б) по каквато и да е друга причина, депозитарният орган не е в състояние да предоставя проби,
и ако никаква проба от биологичния материал не е била изпратена на друг депозитарен орган, признат за целите на правило 28, в който пробата да продължи да бъде достъпна, се счита, че не е имало прекъсване, ако е направено ново депозиране на първоначално депозирания биологичен материал в тримесечен срок от датата, на която депозитарят е бил уведомен от депозитарния орган за прекъсването, и ако копие от документа за депозирането, издаден от органа, е препратено на Европейското патентно ведомство в четиримесечен срок от датата на новото депозиране и съдържа номера на заявката или на европейския патент.
(2) В случая, предвиден в алинея 1(а), новото депозиране се прави пред депозитарния орган, пред който е било направено първоначалното депозиране; в случаите, предвидени в алинея 1(б), то може да бъде направено пред друг депозитарен орган, признат за целите на правило 28.
(3) Когато органът, пред който е било направено първоначалното депозиране, престане да бъде признаван за целите на правило 28, изцяло или за вида на биологичния материал, към който принадлежи депозираната проба, или когато този орган прекрати временно или окончателно изпълнението на функциите си по отношение на депозирания биологичен материал, и уведомлението, предвидено в алинея 1 от депозитарния орган не е получено в 6-месечен срок от датата на това събитие, 3-месечният срок, предвиден в алинея 1, започва да тече от датата, на която това събитие е обявено в Официалния бюлетин на Европейското патентно ведомство.
(4) Всяко ново депозиране трябва да бъде съпроводено от декларация, подписана от депозитаря и удостоверяваща, че новодепозираният биологичен материал е същият като първоначално депозирания.
(5) Ако новото депозиране е направено съгласно разпоредбите на Будапещенския договор за международно признаване на депозита на микроорганизми за целите на патентната процедура от 28 април 1977 г., се прилагат разпоредбите на този договор.
(*) Добавено с решение на Административния съвет от 30.ХI.1979 г., което влиза в сила на 1.VI.1980 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1979, 449); изменено с решение на Административния съвет от 14.VI.1996 г., което влиза в сила на 1.Х.1996 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1996, 390)


Форма и съдържание на претенциите

Правило 29
(1) Претенциите определят предмета, за който се търси закрила, като посочват техническите признаци на изобретението, обект на закрила. Винаги, когато е уместно, претенциите съдържат:
(а) ограничителна част, в която се посочват предметът на изобретението и техническите признаци, необходими за дефинирането на предмета, за който се претендира, но които в комбинация са част от състоянието на техниката;
(б) характеризираща част, предшествана от израза: "... характеризиращо се с това, че ..." или "... характеризирано от ...", установяваща техническите признаци, за които, в комбинация с признаците, визирани в буква (a), се иска закрила.
(2) Както е предвидено в член 82, една европейска патентна заявка може да съдържа две или повече независими претенции от една и съща категория (продукт, метод, апарат или използване), когато не е подходящо предметът на заявката да бъде разкрит с една претенция.
(3) Всяка претенция, разкриваща съществените признаци на едно изобретение, може да бъде последвана от една или повече претенции, отнасящи се до конкретни страни на това изобретение.
(4) Всяка претенция, която включва всички признаци на която и да е друга претенция (зависима претенция), трябва да съдържа, ако е възможно в началото, позоваване на другата претенция и след това да разкрива допълнителните признаци, чиято закрила се търси. Зависима претенция е допустима също, ако самата претенция, на която тя се позовава, е зависима претенция. Всички зависими претенции, позоваващи се на една-единствена предишна претенция, и всички зависими претенции, позоваващи се на няколко предишни претенции, трябва да бъдат групирани по възможно най-подходящия начин.
(5) Броят на претенциите трябва да бъде разумен по отношение на същността на изобретението, за което се претендира. Ако има няколко претенции, те трябва да бъдат номерирани последователно с арабски цифри.
(6) В претенциите не трябва да има позоваване на описанието или на чертежите, що се отнася до техническите признаци на изобретението, освен ако това не е абсолютно необходимо. По-специално в тях не трябва да фигурират позовавания от вида на: " ... както е описано в част ... на описанието", или " ... както е илюстрирано във фигура ... на чертежите".
(7) За предпочитане е, ако това ще направи претенциите по-ясни, когато европейска патентна заявка съдържа чертежи, техническите признаци, включени в претенциите, да бъдат последвани от означения, отнасящи се до тях, поставени в скоби. Тези означения няма да се считат за ограничаващи претенцията.


Единство на изобретението

Правило 30*
(1) Когато група изобретения са включени в една и съща европейска патентна заявка, изискването за единство на изобретението съгласно член 82 се счита за изпълнено само когато има техническа връзка между изобретенията, отнасящи се до един или повече специфични технически признаци, които са идентични или подобни. Изразът "специфични технически признаци" означава признаци, които определят приноса на всяко от изобретенията, включени в заявката, разглеждани като цяло, по отношение на състоянието на техниката.
(2) Определянето дали група изобретения са свързани по такъв начин, че да образуват единна обща изобретателска идея, се прави без оглед на това, дали за всяко изобретение е формулирана отделна претенция или всички те са включени като варианти в една претенция.
(*) Изменено с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г. , което е влязло в сила на 1.VI.1991 г., приложимо към тези патентни заявки, които са били подадени на или след 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 4)


Претенции, за които се изисква заплащането на такси

Правило 31*
(1) При подаването на европейска патентна заявка, съдържаща повече от 10 претенции, за всяка претенция над този брой се изисква заплащане на такса. Таксата за претенциите е платима в едномесечен срок от датата на подаване на заявката. Ако таксите за претенциите не са платени в определения срок, те могат да бъдат платени в допълнителен едномесечен срок от изпращането на съобщение за неспазването на срока.
(2) Ако таксата за претенциите не е платена в срока, предвиден в алинея 1, съответната претенция се счита за изоставена. Всяка такса за претенции, платена в срок, се възстановява само в случая, предвиден в член 77, алинея 5.
(*) Последно изменено с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., в сила на 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 4), виж юридически съвет № 3/85 рев.


Форма на чертежите

Правило 32
(1) На страниците, съдържащи чертежи, използваната повърхност не трябва да превишава 26,2 см ґ 17 см. Тези страници не трябва да съдържат рамки около използваемата или използваната повърхност. Минималните полета трябва да бъдат следните:
отгоре 2,5 см;
отляво 2,5 см;
отдясно 1,5 см;
отдолу 1 см.
(2) Чертежите се изпълняват, както следва:
(а)* чертежите се изпълняват с трайни, черни, достатъчно плътни и тъмни, стандартно дебели и ясни линии и щрихи, без оцветяване;
(б) пресичащите се сектори се обозначават посредством защриховане, което не трябва да пречи на ясното разчитане на обозначенията и водещите линии;
(в)** мащабът на чертежите и яснотата на тяхното графично изпълнение трябва да бъдат такива, че репродукцията им по електронен или фотографски път с линейно намаление на размерите до две трети да дава възможност да се различават без затруднение всички детайли; ако по изключение мащабът е посочен на чертежа, той трябва да бъде представен графично;
(г) всички цифри, букви и обозначения на чертежите трябва да бъдат прости и ясни; не се допуска използване на скоби, ограждане с кръгчета или кавички с цифрите и буквите;
(д) всички линии в чертежите се изчертават по принцип с помощта на чертожни инструменти;
(е) елементите на една и съща фигура трябва да бъдат в съответно съотношение един към друг, освен ако разликата в пропорцията е абсолютно необходима за яснотата на фигурата;
(ж) височината на цифрите и буквите не трябва да бъде по-малка от 0,32 см; за изписване на буквите в чертежите се използва латинската и когато това е обичайно, гръцката азбука.
(з)*** една и съща страница с чертежи може да съдържа няколко фигури; когато фигурите, начертани на две или повече страници, оформят една цяла фигура, фигурите на няколко страници трябва да са подредени така, че цялата фигура да може да бъде сглобена, без да се скрива която и да било част от частичните фигури; различните фигури трябва да са разположени без празни пространства, за предпочитане във вертикално положение, ясно разграничени една от друга; когато фигурите не са разположени във вертикално положение, те трябва да са представени в хоризонтално положение, като горната част на фигурата е отляво на страницата; различните фигури трябва да бъдат номерирани последователно с арабски цифри независимо от номерирането на страниците;
(и) обозначенията, неупоменати в описанието и претенциите, не трябва да фигурират на чертежите, както и обратното; едни и същи признаци, посочени с едни и същи обозначения, се посочват със същите обозначения в цялата заявка;
(й) чертежите не трябва да включват текст, освен ако е абсолютно необходимо, единична дума или думи, като например: "вода", "пара", "отворено", "затворено", "сектор AB", и при електрическите вериги и блок-схеми или схеми на технологични процеси - няколко кратки ключови думи, необходими за разбирането; всички тези думи трябва да бъдат разположени по такъв начин, че ако това е необходимо, да могат да бъдат заместени с техен превод, без да се прекъсват линиите на чертежите.
(3) Схемите на технологичните процеси и диаграмите се считат за чертежи.
(*) Изменено с решение на Административния съвет от 21.ХII.1978 г., което е влязло в сила на 1.V.1979 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1979, 5, 6)
(**) Изменено с решение на Административния съвет от 10.ХII.1998 г., което е влязло в сила на 1.I.1999 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 1)
(***) Изменено с решение на Административния съвет от 11.ХII.1980 г., което е влязло в сила на 31.I.1981 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1981, 3)


Форма и съдържание на реферата

Правило 33
(1) В реферата се посочва наименованието на изобретението.
(2) Рефератът трябва да съдържа кратко резюме на разкритото в описанието, претенциите и чертежите изобретение; рефератът трябва да посочва техническата област, към която принадлежи изобретението, и трябва да бъде съставен по такъв начин, че да позволява ясно разбиране на техническия проблем, на същността на решението на този проблем чрез изобретението и на основното(ите) приложение(я) на изобретението. Рефератът съдържа, когато е необходимо, химическата формула, която от всички съдържащи се в заявката най-добре характеризира изобретението. Той не трябва да съдържа твърдения за съмнителни достойнства или значимост на изобретението или спекулативни твърдения за възможностите за приложението му.
(3) За предпочитане е рефератът да не съдържа повече от 150 думи.
(4) Ако европейската патентна заявка съдържа чертежи, заявителят трябва да посочи фигурата или, по изключение, фигурите на чертежите, които той предлага да бъдат публикувани с реферата. Европейското патентно ведомство може да реши да публикува една или повече други фигури, ако счете, че те характеризират изобретението по-добре. Всеки основен признак, упоменат в реферата и илюстриран с чертеж, трябва да бъде последван от обозначение, поставено в скоби.
(5) Рефератът трябва да е съставен по такъв начин, че да представлява ефикасен инструмент за търсене в съответната техническа област, по-точно да дава възможност за преценка дали е необходимо консултиране със самата европейска патентна заявка.


Забранени елементи

Правило 34
(1) Европейската патентна заявка не трябва да съдържа:
(а) твърдения или елементи, противоречащи на обществения ред и морал;
(б) твърдения, омаловажаващи продукти или методи на всяко друго лице, различно от заявителя, или достойнствата или валидността на заявки или патенти на всяко такова лице; обикновени сравнения с нивото на техниката не се считат по същество за омаловажаващи;
(в) каквото и да е твърдение или друг факт, очевидно несвързани или ненужни при дадените обстоятелства.
(2) Ако дадена европейска патентна заявка съдържа забранени елементи по смисъла на алинея 1(а), Европейското патентно ведомство ги пропуска в публикацията на заявката, като посочва мястото и броя на пропуснатите думи или чертежи.
(3) Ако дадена европейска патентна заявка съдържа твърдения по смисъла на алинея 1(б), Европейското патентно ведомство може да ги пропусне в публикацията на заявката. В този случай ведомството посочва мястото и броя на пропуснатите думи и прави, при поискване, копие на пропуснатите пасажи.


Общи разпоредби, регулиращи представянето на документите по заявката

Правило 35*
(1) Преводите, визирани в член 14, алинея 2, се считат за включени в термина "документи, съставляващи европейската патентна заявка".
(2) Документите, съставляващи европейската патентна заявка, се подават в 3 екземпляра. Президентът на Европейското патентно ведомство обаче може да реши документите да бъдат подадени в по-малко от три екземпляра.
(3) Документите, съставляващи европейската патентна заявка, трябва да бъдат представени по такъв начин, че да позволяват електронно или директно възпроизвеждане, по-специално посредством сканиране, фотографиране, електростатични процеси, фотоофсет и микрофилмиране в неограничен брой копия. Страниците не трябва да бъдат разкъсани, смачкани или прегънати. Трябва да се използва само едната страна на листовете.
(4) Документите, съставляващи европейската патентна заявка, се подготвят на хартия във формат А4 (29,7 см ґ 21 см), която трябва да бъде еластична, здрава, бяла, гладка, матова и трайна. Съгласно изискванията на правило 32, алинея 2(з) и алинея 11 на това правило, всяка страница трябва да се използва така, че тесните страни да бъдат отгоре и отдолу (вертикално положение).
(5) Всеки документ, съставляващ европейската патентна заявка (заявление, описание, претенции, чертежи, реферат), трябва да започва на нова страница. Всички страници трябва да бъдат свързани по такъв начин, че да могат лесно да бъдат разлиствани, лесно да се разделят и отново да се събират.
(6) Съгласно изискванията на правило 32, алинея 1 минималните полета трябва да бъдат следните:
отгоре: 2 см;
отляво: 2,5 см;
отдясно: 2 см;
отдолу: 2 см.
Препоръчителният максимален размер на упоменатите по-долу полета е следният:
отгоре 4 см;
отляво 4 см;

отдясно 3 см;
отдолу 3 см.
(7) Полетата на страниците трябва да бъдат напълно чисти при подаването на европейска патентна заявка.
(8) Всички страници на европейската патентна заявка трябва да бъдат номерирани последователно с арабски цифри. Номерата на страниците трябва да бъдат написани отгоре на страницата по средата, но не и в горното поле.
(9) Редовете на всяка страница от описанието и претенциите трябва да бъдат номерирани за предпочитане през пет, като номерата се нанасят от лявата страна вдясно на полето.
(10) Заявлението за издаване на европейски патент, описанието, претенциите и рефератът трябва да бъдат напечатани на машина или отпечатани на принтер. Само графичните символи и знаци, химическите или математическите формули могат да бъдат написани на ръка, ако е необходимо. За текстовете, напечатани на машина, междуредието трябва да бъде 1 S. Всички текстове трябва да бъдат написани с един и същи шрифт, с височината на главните букви най-малко 0,21 см и с тъмен, неизтриваем цвят.
(11) Заявлението за издаване на европейски патент, описанието, претенциите и рефератът не трябва да съдържат чертежи. Описанието, претенциите и рефератът могат да съдържат химически и математически формули. Описанието и рефератът могат да съдържат таблици. Претенциите могат да съдържат таблици само ако техният предмет прави желателна употребата на таблици. Таблиците и химическите и математическите формули могат да бъдат разположени хоризонтално на страницата, ако не могат да бъдат представени по подходящ начин вертикално; страниците, на които чертежите или химическите и математическите формули са представени хоризонтално, се подреждат по такъв начин, че горните части на таблиците или формулите да бъдат ориентирани от лявата страна на листа.
(12) Физичните стойности трябва да бъдат изразени в единици, възприети в международната практика, и когато е подходящо, съгласно метричната система, използваща единиците SI. Всяко посочване, което не отговаря на това изискване, трябва също да бъде изразено в единици, възприети в международната практика. За математическите формули трябва да се ползват общоприетите символи. За химическите формули трябва да се прилагат общоприетите символи, атомно тегло и молекулна формула. Като общо правило трябва да се използват само общоприети за съответната област технически термини, знаци и символи.
(13) Терминологията и обозначенията на европейската патентна заявка трябва да бъдат унифицирани.
(14) На страниците не трябва да има, доколкото е възможно, изтривания и промени, както и корекции върху текста или между редовете. Изключения от това правило могат да бъдат допуснати, ако автентичността на съдържанието не е под въпрос и ако не се нарушават условията, необходими за доброто възпроизвеждане на страниците.
(*) Изменено с решения на Административния съвет от 21.ХII.1978 г., което е влязло в сила на 1.V.1979 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1979, 5, 6), от 11.ХII.1980 г., което е влязло в сила на 31.I.1981 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1981, 3, 4), от 8.ХII.1988 г., което е влязло в сила на 1.IV.1989 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1989, 1), от 13.ХII.1994 г., което е влязло в сила на 1.VI.1995 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1995, 9) и от 10.ХII.1998 г., което е влязло в сила на 1.I.1999 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 1)


Документи, подавани допълнително

Правило 36
(1)* Разпоредбите на правила 27, 29 и от 32 до 35 се прилагат към документи, заместващи документите, съставляващи заявката за европейски патент. Разпоредбите на правило 35, алинеи от 2 до 14, се прилагат също така към превода на претенциите, визиран в правило 51, алинея 6.
(2)* Всички документи, различни от тези, упоменати в първото изречение на алинея 1, трябва по принцип да бъдат напечатани на машина или отпечатани на принтер. От лявата страна на всяка страница трябва да има поле с големина 2,5 см.
(3) Всички документи, с изключение на добавените след подаването на европейската патентна заявка, трябва да бъдат подписани. Ако даден документ не е подписан, Европейското патентно ведомство приканва съответната страна да го направи в определен от ведомството срок. Ако документът бъде подписан в срок, той запазва първоначалната дата на получаване. В противен случай документът се счита за неполучен.
(4) Документите, които трябва да бъдат изпратени на други лица или които се отнасят до две или повече европейски патентни заявки или европейски патенти, трябва да бъдат подадени в достатъчен брой екземпляри. Ако въпросната страна не се съобрази с това изискване въпреки искането на Европейското патентно ведомство, липсващите екземпляри се предоставят за сметка на съответната страна.
(5)** Независимо от разпоредбите на алинеи от 2 до 4 Президентът на Европейското патентно ведомство може да разреши документите, подадени след подаването на европейската патентна заявка, да бъдат препратени на Европейското патентно ведомство чрез други средства за комуникация и да регламентира условията за тяхното използване. В определен от него срок Президентът може да изиска в частност представянето на писмено потвърждение, възпроизвеждащо съдържанието на документите, както са били подадени, и отговарящо на изискванията на този Правилник. Ако такова потвърждение не е подадено в определения срок, документите се считат за неполучени.
(*) Изменено с решение на Административния съвет от 20.Х.1977 г., което е влязло в сила на 1.II.1978 г. (Официален бюлетин на ЕПВ 1978 г., 12) и от 10.VI.1988 г., което е влязло в сила на 1.Х.1988 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1988, 290)
(**) Изменено с решение на Административния съвет от 5.VI.1987 г., което е влязло в сила на 1.Х.1987 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1987, 274). Виж решение на Президента на ЕПВ от 26.V.1992 г. за използването на технически средства на комуникация за подаване на патентни заявки и други документи (Официален бюлетин на ЕПВ, 1992, 299) и съобщение на ЕПВ от 2.VI.1992 г. относно подаването на патентни заявки и други документи (Официален бюлетин на ЕПВ, 1992, 306)

Глава трета.
ГОДИШНИ ТАКСИ


Плащане на годишните такси

Правило 37
(1) Годишната такса за европейска патентна заявка е платима по отношение на настъпващата година към последния ден на месеца, завършващ годината от подаване на европейската патентна заявка. Годишната такса не може да бъде заплатена по-рано от една година преди нейния падеж*.
(2)** Допълнителна такса се счита за платена едновременно с годишната такса по смисъла на член 86, алинея 2, ако тя е била платена в предвидения в настоящата разпоредба срок.
(3)*** Годишните такси, които се дължат за по-ранна заявка, до датата, на която е била подадена разделена европейска патентна заявка, трябва да бъдат платени също така и за разделената заявка и това се изисква при нейното подаване. Тези такси, както и всяка годишна такса, дължима в срок от 4 месеца от датата на подаване на разделената заявка, могат да бъдат платени без допълнителна такса в указания срок. Ако плащането не е извършено в срок, годишните такси все още могат да бъдат платени в срок от 6 месеца считано от падежа, при условие че допълнителната такса съгласно член 86, алинея 2 се заплати едновременно с тях.
(4) Годишна такса за нова европейска патентна заявка, подадена по смисъла на член 61, алинея 1 (б), не се изисква за годината, в която тази заявка е била подадена и за която и да било предишна година.
(*) Третото изречение на алинея 1 и алинея 2, заличено с решение на Административния съвет от 5.ХII.1986 г., което е влязло в сила на 5.ХII.1986 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1987, 4)
(**) Добавено с решение на Административния съвет от 20.Х.1977 г., което е влязло в сила на 1.II.1978 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1978, 12)—бивша алинея (2а)
(***) Изменено с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., което е влязло в сила на 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 4)

Глава четвърта.
ПРИОРИТЕТ


Декларация за приоритет и приоритетни документи

Правило 38*
(1) Декларацията за приоритет, визирана в член 88, алинея 1, посочва датата на предишно подаване, страната, в която и за която то е било осъществено, и номера на заявката.
(2) Датата и страната на предишната заявка трябва да бъдат посочени при подаването на европейската патентна заявка; номерът на заявката трябва да бъде посочен преди изтичането на 16-ия месец от датата на приоритета.
(3) Копие от предишната заявка трябва да бъде подадено преди изтичането на 16-ия месец от датата на приоритета. Копието трябва за бъде заверено като съответстващо на предишната заявка от органа, който я е получил, и трябва да бъде придружено с удостоверение от този орган, посочващо датата на подаване на предишната заявка.
(4)** Копието на предишната заявка се счита за редовно подадено, ако копие от тази заявка, която е на разположение на Европейското патентно ведомство, е включено в досието на европейската патентна заявка съгласно изискванията, определени от Президента на Европейското патентно ведомство.
(5) Преводът на предишната заявка съгласно член 88, алинея 1 трябва да бъде подаден в определен от Европейското патентно ведомство срок, но не по-късно от срока, предвиден в правило 51, алинея 6. Вместо този превод може да бъде представена декларация, съгласно която европейската патентна заявка е пълен превод на предишната заявка. Алинея 4 може да се приложи mutatis mutandis.
(6) Подробностите, съдържащи се в декларацията за приоритет, се включват в публикуваната европейска патентна заявка и описанието на европейския патент.
(*) Последно изменение с решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., което е влязло в сила на 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 660)
(**) Виж решение на Президента на ЕПВ от 22.ХII.1998 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 80)

Част четвърта.
ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧАСТ IV НА КОНВЕНЦИЯТА

Глава първа.
ЕКСПЕРТИЗА В ПОЛУЧАВАЩАТА СЕКЦИЯ


Съобщение, следващо експертизата при подаване

Правило 39
Ако европейската патентна заявка не удовлетворява изискванията на член 80, получаващата секция уведомява заявителя за констатираните недостатъци и го информира, че ако не ги отстрани в едномесечен срок, заявката няма да бъде обработена като европейска патентна заявка. Ако заявителят отстрани в срок констатираните недостатъци, получаващата секция го информира за датата на подаване.


Експертиза на формалните изисквания

Правило 40*
Формалните изисквания, които трябва да удовлетворява всяка европейска патентна заявка, в изпълнение на член 91, алинея 1 (б) са тези, предвидени в правило 27а, алинеи от 1 до 3, правило 32, алинеи 1 и 2, правило 35, алинеи от 2 до 11 и 14 и правило 36, алинеи 2 и 4.
(*) Изменено с решение на Административния съвет от 5.VI.1992 г., което е влязло в сила на 1.I.1993 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1992, 342)


Отстраняване на недостатъците в документите по заявката

Правило 41
(1)* Ако експертизата, предвидена в чл. 91, алинея 1 от (a) до (г), открие недостатъци в европейската патентна заявка, получаващата секция информира съответно заявителя и го приканва да отстрани тези недостатъци в срока, определен от нея. Описанието, претенциите и чертежите могат да бъдат изменяни само до степен, позволяваща отстраняването на констатираните недостатъци, и в съответствие със забележките на получаващата секция.
(2) Алинея 1 не се прилага, ако заявителят, който претендира за приоритет, е пропуснал да отбележи при подаването на европейската патентна заявка датата или страната на първото подаване.
(3) Разпоредбите на алинея 1 не се прилагат, ако експертизата установи, че датата на първото подаване, посочена при подаването на европейската патентна заявка, предхожда с повече от година датата на подаване на европейската патентна заявка. В такъв случай получаващата секция информира заявителя, че правото на приоритет няма да съществува, освен ако в срок от един месец той не посочи коригираната дата, намираща се в рамките на годината, предшестваща датата на подаване на европейската патентна заявка.
(*) Изменено с решение на Административния съвет от 20.Х.1977 г., което е влязло в сила на 1.II.1978 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1978, 12)


По-късно посочване на изобретателя

Правило 42
(1) Ако експертизата, предвидена в член 91, алинея 1(е), открие, че посочването на изобретателя не е било направено в съответствие с правило 17, получаващата секция уведомява заявителя, че европейската патентна заявка ще се счита за оттеглена, освен ако тази нередност не бъде отстранена в срока, предвиден в член 91, алинея 5.
(2) В случаите на разделена заявка или на нова европейска патентна заявка по смисъла на член 61, алинея 1 (б) срокът, в който изобретателят може да бъде посочен, не трябва в никакъв случай да изтича по-рано от два месеца след уведомлението, визирано в алинея 1, посочващо датата на изтичане на този срок.


Подадени по-късно или пропуснати чертежи

Правило 43
(1) Ако експертизата, предвидена в член 91, алинея 1 (ж), открие, че чертежите са били подадени по-късно от датата на подаването на европейската патентна заявка, получаващата секция уведомява подателя, че чертежите и позоваванията на чертежите в европейската патентна заявка ще се считат за заличени, освен ако заявителят не представи в срок от един месец молба за даване на нова дата на заявката, която е датата на подаване на чертежите.
(2) Ако експертизата открие, че чертежите не са били подадени, получаващата секция приканва заявителя да ги подаде в едномесечен срок и го информира, че за дата на подаване ще се счита тази, на която бъдат подадени чертежите, или че ако чертежите не са подадени в срок, всички позовавания на тях в заявката ще се считат за заличени.
(3) Заявителят трябва да бъде уведомен за всяка нова дата на подаване на заявката.

Глава втора.
ДОКЛАД ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОУЧВАНЕ


Съдържание на доклада от европейското проучване

Правило 44
(1)* В доклада от европейското проучване се посочват онези документи, с които разполага Европейското патентно ведомство към датата на подготвяне на доклада, които могат да бъдат взети под внимание при преценката на новостта и изобретателската стъпка на изобретението.
(2) Всяко цитиране се прави във връзка с претенциите, към които се отнася. Ако е необходимо, се идентифицират и съответните части на цитирания документ (като се посочват например страницата, колоната и редовете или фигурите).
(3) Докладът от европейското проучване трябва да разграничава цитираните документи, публикувани преди датата на приоритета, за който се претендира, тези, публикувани между датата на приоритета и датата на подаване, и тези, публикувани на или след датата на подаване.
(4) Всеки документ, който се отнася до устно разгласяване, използване или всеки друг начин на разгласяване, състояло се преди датата на подаване на европейската патентна заявка, трябва да бъде упоменат в доклада от европейското проучване, като се посочи датата на публикуване на документа, ако има такава, и датата на неписменото разгласяване.
(5)** Докладът от европейското проучване се изготвя на езика на производството.
(6) Докладът от европейското проучване трябва да съдържа класификационния индекс, определящ предмета на европейската патентна заявка в съответствие с международната класификация.
(*) Виж информацията на ЕПВ относно приложенията към Доклад от европейското проучване (Официален бюлетин на ЕПВ, 1982, 448, 1984 г., 381)
(**) Последно изменение с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., в сила от 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 4)


Непълно проучване

Правило 45
Ако отделът по проучването прецени, че европейската патентна заявка не съответства на разпоредбите на Конвенцията до такава степен, че е невъзможно да се извърши проучване за състоянието на техниката за всички или за някои от претенциите, отделът декларира, че проучването е невъзможно, или изготвя, доколкото това е възможно, частичен доклад от европейското проучване. Декларацията и частичният доклад се считат, за целите на процедурата, за европейски доклад от проучването.


Доклад от европейското проучване при липса на единство на изобретението

Правило 46*
(1)** Ако отделът по проучването счита, че европейската патентна заявка не отговаря на изискването за единство на изобретението, той подготвя частичен европейски доклад от проучването за тези части на европейската патентна заявка, които се отнасят до изобретението или групата изобретения по смисъла на член 82, най-напред упоменати в претенциите. Отделът уведомява заявителя, че ако докладът от европейското проучване трябва да покрива и другите изобретения, се дължи допълнителна такса за проучването за всяко от тези изобретения, в срок, определен от отдела по проучването, който не трябва да бъде по-малък от 2 седмици и не трябва да превишава 6 седмици. Отделът по проучването подготвя доклад от европейското проучване за онези части на европейската патентна заявка, които се отнасят до изобретенията, за които са платени такси за проучване.
(2) Всяка такса, платена съгласно алинея 1, се възстановява, ако по време на експертизата на европейската патентна заявка от експертизния отдел заявителят поиска възстановяване и експертизният отдел реши, че уведомяването, предвидено в същата алинея, не е изпълнено.
(*) Виж становище на Разширената комисия по жалбите G 2/92 (Приложение I)
(**) Изменено с решение на Административния съвет от 20.Х.1977 г., което е влязло в сила на 1.II.1978 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1978, 12)


Окончателно съдържание на реферата

Правило 47
(1) Едновременно с изготвянето на доклада от европейското проучване отделът по проучването определя окончателното съдържание на реферата.
(2) Окончателното съдържание на реферата се изпраща на заявителя заедно с европейския доклад от проучването.

Глава трета.
ПУБЛИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА ЗАЯВКА


Техническа подготовка на публикацията

Правило 48
(1)* Президентът на Европейското патентно ведомство решава дали техническата подготовка на публикацията на европейската патентна заявка трябва да се счита за приключена.
(2) Европейската патентна заявка не се публикува, ако е окончателно отказана или оттеглена или се счита за оттеглена преди приключване на техническата подготовка на публикацията.
(*) Виж решение на Президента на Европейското патентно ведомство от 14.ХII.1992 г. относно изпълнение на техническата подготовка на публикацията на европейската патентна заявка (Официален бюлетин на EПВ, 1993, 55)


Форма на публикацията на европейските патентни заявки и докладите от европейското проучване

Правило 49
(1) Президентът на Европейското патентно ведомство определя формата на публикацията на европейската патентна заявка и данните, които трябва да бъдат включени в нея. Същите изисквания се прилагат и към доклада от европейското проучване и реферата, когато те се публикуват отделно. Президентът на Европейското патентно ведомство може да определи специални условия за публикуването на реферата.
(2) Посочените договарящи страни трябва да бъдат назовани в публикуваната европейска патентна заявка.
(3) Ако преди приключването на техническата подготовка на публикацията на европейската патентна заявка претенциите са променени съгласно правило 86, алинея 2, новите или променените претенции се включват допълнително към публикацията на оригиналните претенции.


Информация относно публикацията

Правило 50
(1)* Европейското патентно ведомство уведомява заявителя за датата, на която е публикуван докладът от европейското проучване в Европейския патентен бюлетин, и му обръща внимание на разпоредбите на член 94, алинеи 2 и 3.
(2) Заявителят не може да се позове на пропуснато съобщение съгласно алинея 1. Ако в уведомлението е посочена по-късна дата от тази в съобщението за публикуване, за определяща по отношение на крайния срок за подаване на искане за експертиза се счита по-късната дата освен в случай на очевидна грешка.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., в сила от 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 4 ff)

Глава четвърта.
ЕКСПЕРТИЗА


Процедура по експертизата

Правило 51*
(1) С покана в съответствие с член 96, алинея 1 Европейското патентно ведомство поканва заявителя да коментира, ако желае, доклада от европейското проучване и да направи промени, когато е необходимо, в описанието, претенциите и чертежите.
(2) С покана съгласно член 96, алинея 2 експертизният отдел поканва заявителя, когато това е уместно, да отстрани констатираните недостатъци и ако е необходимо, да подаде поправените описание, претенции и чертежи.
(3) Всяко съобщение съгласно член 96, алинея 2 включва обосновано становище, отнасящо се, когато е необходимо, до всички основания срещу издаването на европейски патент.
(4)** Преди да вземе решение за издаване на европейски патент, експертизният отдел информира заявителя за текста, с който има намерение да издаде патента, и го поканва да потвърди в срок, определен от отдела, но не по-малък от два месеца и не по-голям от четири месеца съгласието си за съответния текст. Срокът може да бъде продължен еднократно най-много с два месеца, ако заявителят е подал молба за това преди изтичането му.
(5) Ако заявителят не уведоми за съгласието си в срока, предвиден в алинея 4, европейската патентна заявка се отказва. Ако в рамките на този срок заявителят предложи промени в претенциите, описанието или чертежите, с които експертизният отдел не е съгласен, в съответствие с Правило 86, алинея 3, преди да вземе решение, отделът поканва заявителя в срок, определен от отдела, да представи забележките си, като го уведомява за основанията за отказа си.
(6)***/**** Ако се установи, че заявителят е съгласен с текста, с който експертизният отдел, вземайки под внимание всички предложени промени (Правило 86, алинея 3), възнамерява да издаде европейския патент, отделът го поканва да заплати в срок, определен от отдела, който не може да бъде продължаван, не по-малък от два месеца и не по-голям от три месеца, таксите за издаването и отпечатването на патента, като го поканва в рамките на същия срок да подаде и превод на претенциите на двата официални езика на Европейското патентно ведомство, различни от езика на производството.
(7) Ако текстът на европейската патентна заявка, с който експертизният отдел възнамерява да издаде европейския патент, съдържа повече от десет претенции, експертизният отдел поканва заявителя да заплати такси за всяка допълнителна претенция в срока, определен в алинея 6, освен ако посочените такси вече не са платени в съответствие с Правило 31, алинея 8. Ако таксата за издаване, таксата за отпечатване или таксите за претенциите не са платени в определения срок или ако преводът не е подаден в определения срок, европейската патентна заявка се счита за оттеглена.
(8a)***** Ако таксите за посочване не са платени след отправената покана съгласно алинея 6, съобщение за издаване на европейски патент не се публикува, докато не се платят таксите за посочване. Заявителят се информира за това.
(9) Ако годишната такса не е платена след поканата съгласно алинея 6 и преди следващата възможна дата за публикуване на съобщението за издаване на европейски патент, съобщението не се публикува, преди тя да бъде платена. Заявителят се информира за това.
(10) В съобщението на експертизния отдел съгласно алинея 6 се назовават посочените договарящи страни, за които се изисква превод в съответствие с член 65, алинея 1.
(11) Решението за издаване на европейски патент е определящо за текста на европейската патентна заявка, който служи за основа при издаването на европейския патент.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 5.VI.1987 г., в сила от 1.IХ.1987 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1987, 276)
(**) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 7/93 (Приложение I)
(***) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 7/93 (Приложение I)
(****) Последни изменения с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., в сила от 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1991, 4 ff)
(*****) Включена с решение на Административния съвет от 5.ХII.1996 г., в сила от 1.VII.1997 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1997, 13 ff)


Издаване на европейски патент на различни заявители

Правило 52
Когато в Регистъра на европейските патенти са вписани като заявители различни лица по отношение на различните договарящи страни, експертизният отдел издава европейски патент за всяка договаряща страна на заявителя или заявителите, които са вписани в Регистъра като патентопритежатели за тази страна.

Глава пета.
ОПИСАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАТЕНТ


Техническа подготовка и форма на публикацията на описанието на европейския патент

Правило 53*
Правила 48 и 49, алинеи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis към описанието на европейския патент. Описанието включва също така и указание за крайния срок за подаване на възражение срещу издаването на европейски патент.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 10.VI.1988 г., в сила от 1.Х.1988 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1988, 290 ff)
Виж уведомление на Президента на ЕПВ от 10.I.1984 г. относно формата на европейските патентни описания (Официален бюлетин на EПВ, 1984, 88)


Удостоверение за европейски патент

Правило 54
(1) Веднага след публикуването на описанието на европейския патент Европейското патентно ведомство издава на патентопритежателя удостоверение за европейския патент, към което се прикрепва описанието. Документът удостоверява, че е издаден патент съгласно описаното в патентното описание изобретение на лицето, назовано в удостоверението, за договарящите страни, посочени в описанието.
(2) Патентопритежателят може да изиска да му бъдат предоставени заверени копия на удостоверението за европейски патент при заплащане на административна такса.

Част пета.
ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧАСТ V НА КОНВЕНЦИЯТА


Съдържание на уведомлението за възражение

Правило 55*
Уведомлението за възражение включва:
(a) името и адреса на молителя и страната, в която е постоянното му местожителство или основна дейност в съответствие с разпоредбите на правило 26, алинея 2 (в);
(б) номера на европейския патент, за който е подадено възражение, както и името на патентопритежателя и наименованието на изобретението;
(в) декларация относно обхвата и основанията на възражението, както и факти, доказателствен материал и аргументи в поддръжка на тези основания;
(г) наименованието и адреса на местоработата на представителя в съответствие с разпоредбите на правило 26, алинея 2 (в), ако молителят е представляван от него.
(*) Виж решения/становище на Разширената комисия по жалбите G 9/91, G10/91, G 1/95, G7/95, G 3/97, G 4/97 (Приложение 1)


Отхвърляне на възражението като недопустимо

Правило 56*
(1) Ако отделът по възраженията установи, че уведомлението не съответства на разпоредбите на член 99, алинея 1, правило 1, алинея 1 и правило 55, буква (в), или не идентифицира в достатъчна степен патента, срещу който е подадено възражението, той отхвърля възражението като недопустимо, освен ако недостатъците не са отстранени преди изтичане на срока за възражението.
(2)** Ако отделът по възраженията установи, че възражението не съответства на разпоредби, различни от предвидените съгласно алинея 1, той уведомява за това молителя и го поканва да отстрани констатираните недостатъци в определен от отдела срок. Ако уведомлението за възражението не е коригирано в определения срок, отделът по възраженията го отхвърля като недопустимо.
(3) Патентопритежателят се уведомява за всяко решение за отхвърляне на възражението като недопустимо, като му се изпраща копие от уведомлението.
(*) Виж решения/становище на Разширената комисия по жалбите G 9/91, G10/91, G 1/95, G7/95, G 3/97, G 4/97 (Приложение 1)
(**) Изменение с решение на Административния съвет от 20.Х.1977 г., в сила от 1.II.1978 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1978, 12 ff)


Подготовка на експертизата на възражението

Правило 57
(1)* Отделът по възраженията уведомява патентопритежателя за възражението и го поканва да представи своите основания и да поправи описанието, претенциите и чертежите, когато това е целесъобразно, в срок, определен от отдела.
(2) Ако са подадени повече от едно възражения, отделът по възраженията уведомява за тях всички молители едновременно със съобщение по алинея 1.
(3) Отделът по възраженията уведомява другите заинтересовани страни за основанията и за всички поправки на патентопритежателя и ги поканва, когато това е целесъобразно, да отговорят в срок, определен от отдела.
(4) В случай на уведомление за намеса в производството по възраженията отделът по възраженията може да се въздържи от прилагането на алинеи от 1 до 3.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 10.VI.1988 г., в сила от 1.Х.1988 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1988, 290 ff)


Промени в европейския патент

Правило 57а*
Без да се нарушава Правило 87, описанието, претенциите и чертежите могат да бъдат променени, в случай че промените са направени с цел да се отговори на основанията на възражението, визирани в член 100, дори ако молителят не се е позовал на съответното основание.
(*) Включено с решение на Административния съвет от 13.ХII.1994 г., в сила от 1.VI.1995 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1995, 9 ff)


Експертиза на възражението

Правило 58
(1) За всички съобщения в съответствие с член 101, алинея 2 и всички отговори по тях се уведомяват всички страни.
(2)* Във всяко съобщение до притежателя на европейски патент в съответствие с член 101, алинея 2, той се поканва, когато това е уместно, да подаде, ако е необходимо, поправени описание, претенции и чертежи.
(3) Когато това е целесъобразно, всяко съобщение до притежателя на европейския патент в съответствие с член 101, алинея 2 съдържа обосновано становище. Когато е необходимо, това становище съдържа всички основания срещу поддържането на европейския патент.
(4)** Преди отделът по възраженията да вземе решение относно поддържането на европейския патент с направените промени, той информира страните, че възнамерява да поддържа патента с направените промени и ги поканва, ако не са съгласни с текста, с който отделът смята да поддържа патента, да изложат своите основания в срок от два месеца.
(5)*** Ако има изразено несъгласие с текста, предложен от отдела по възраженията, експертизата на възражението може да бъде продължена; с други думи, след изтичане на срока по алинея 4 отделът по възраженията приканва патентопритежателя да плати в срок от три месеца таксата за отпечатване на новото описание на европейския патент и да представи превод на всички променени претенции на двата официални езика на Европейското патентно ведомство, различни от езика на производството.
(6)**** Ако действията съгласно алинея 5 не са изпълнени в съответния срок, това може да се направи и в срок от два месеца от връчването на официалното съобщение, че не е спазен крайният срок, при условие че в този двумесечен срок се заплати допълнителна сума, равна на двойния размер на таксата за отпечатване на новото описание на европейския патент.
(7) В съобщението на отдела по възраженията по алинея 5 се назовават посочените договарящи страни, за които се изисква превод съгласно член 65, алинея 1.
(8) Решението за поддържане на европейския патент с направените промени установява текста на европейския патент, на който се основава поддържането му.
(*) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 9/92 (Приложение I)
(**) Изменение с решение на Административния съвет от 10.VI.1988 г., в сила от 1.Х.1988 г. (Официален бюлетин на EПВ 1988, 290 ff). Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 1/88 (Приложение I)
(***) Последни изменения с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., в сила от 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1991, 4 ff). Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 1/90 (Приложение I)
(****) Включена с решение на Административния съвет от 8.ХII.1988 г., в сила от 1.IV.1989 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1989, 1)


Изисквания към документите

Правило 59*
Документите, посочени от някоя от страните по производството по възраженията, се подават едновременно с уведомлението за възражение или с писмените заключения в два екземпляра. Ако тези документи не придружават възражението или не са подадени в определения от Европейското патентно ведомство срок, то може да реши да не вземе под внимание аргументите, на които се основава възражението.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., в сила от 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1991, 4 ff)


Продължение на производството по възраженията от Европейското патентно ведомство по негова инициатива

Правило 60
(1) Ако патентопритежателят се е отказал от европейския патент за всички посочени страни или ако патентът е угаснал във всички тези страни, производството по възражението може да продължи по искане на молителя, подадено в срок от два месеца от уведомлението на Европейското патентно ведомство за отказ или за угасване на патента.


(2)* В случай на смърт или недееспособност на молителя производството по възраженията може да бъде продължено от Европейското патентно ведомство по негова инициатива, даже и без участието на наследниците или на законен представител. Същата разпоредба се прилага и при оттегляне на възражението.
(*) Виж решения на Разширената комисия по жалбите G 4/88, G7/91, G 8/91, G 8/93 (Приложение I)


Прехвърляне на европейски патент

Правило 61
Правило 20 се прилага mutatis mutandis при всяко прехвърляне на европейски патент, направено по време на производството по възраженията.


Документи при производството по възраженията

Правило 61а*
Част III, Глава II от Правилника за прилагане се прилага mutatis mutandis по отношение на документите, които се подават при производството по възраженията.
(*) Включено с решение на Административния съвет от 20.Х.1977 г., в сила от 1.II.1978 г. (Бюлетин на EПВ, 1978, 12 ff). Виж решение на Разширената комисия по жалбите G1/91 (Приложение I)


Форма на новото описание на европейския патент в производството по възраженията

Правило 62
Правило 49, алинеи 1 и 2 се прилага mutatis mutandis по отношение на новото описание на европейския патент.


Ново удостоверение за европейски патент

Правило 62а*
Правило 54 се прилага mutatis mutandis по отношение на новото описание на европейския патент.
(*) Включено с решение на Административния съвет от 20.Х.1977 г., в сила от 1.II.1978 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1978, 12 ff)


Разходи

Правило 63
(1) Разпределението на разходите се определя в решението по възражението. Разпределението е съобразено само с разходите, необходими за осигуряване на адекватна закрила на съответните права. Разходите включват възнаграждението на представителите на страните.
(2) Сметката за разходите и доказателствените материали се прикрепват към искането за определяне на разходите. Искането е допустимо само ако решението, по отношение на което се изисква заплащане на разходите, е окончателно. За изплащането на разходите е необходимо да бъде установена тяхната достоверност.
(3) Мотивирано искане за решение на отдела по възраженията относно определянето на разходите от регистратурата се подава в писмена форма в Европейското патентно ведомство в срок от един месец от датата на съобщението за определянето на разходите. То се счита за неподадено, докато не е платена таксата за определяне на разходите.
(4) Отделът по възраженията взима решение по искането съгласно алинея 3 без устно производство.

Част шеста.
ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧАСТ VI НА КОНВЕНЦИЯТА


Съдържание на жалбата

Правило 64
Жалбата включва:
а) името и адреса на жалбоподателя в съответствие с разпоредбите на правило 26, алинея 2 (в);
б)* декларация, в която се посочват решението, което се обжалва, и исканият обхват на промените или анулиране на решението.
(*) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 9/92 (Приложение I)


Отхвърляне на жалбата като недопустима

Правило 65
(1)* Ако жалбата не съответства на членове от 106 до 108 и правило 1, алинея 1 и правило 64, буква (б), комисията по жалбите я отхвърля като недопустима, освен ако недостатъците не бъдат отстранени преди изтичането на срока, визиран в член 108.
(2) Ако комисията по жалбите констатира, че жалбата не съответства на разпоредбите на правило 64, буква (а), той информира за това жалбоподателя и го поканва да отстрани констатираните недостатъци в определен от комисията срок. Ако жалбата не е коригирана своевременно, комисията по жалбите я отхвърля като недопустима.
(*) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 9/92 (Приложение I)


Експертиза на жалбите

Правило 66*
(1) Ако не е предвидено друго, се прилагат mutatis mutandis разпоредбите относно производството в отдела, който е взел решението, обект на жалбата.
(2)** Достоверността на решението се установява от Председателя на комисията по жалбите и от компетентен служител в регистратурата на комисията чрез подписите им или по някакъв друг подходящ начин.
Решението включва:
(а) декларация, че е постановено от комисията по жалбите;
(б) дата на вземане на решението;
(в) имената на Председателя на комисията и на другите й членове, участвали при вземане на решението;
(г) имената на страните и техните представители;
(д) заключенията на страните;
(е) изложение на фактите;
(ж) основанията;
(з) официалното решение на комисията по жалбите и когато е целесъобразно, решението относно разходите.
(*) Виж становище/решения на Разширената комисия по жалбите G 7/91, G 8/91, G 10/91, G 9/92, G 8/93, G 6/95 (Приложение I)
(**) Изменение с решение на Административния съвет от 10.ХII.1998 г., в сила от 1.I.1991 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1999, 1 ff)


Възстановяване на разходите по жалбата

Правило 67
Решение за възстановяване на разходите се постановява в случай на преразглеждане на решението или в случай че комисията по жалбите счете жалбата за допустима, ако възстановяването се счита за справедливо, поради допуснати нарушения по същество в процедурата. В случай на преразглеждане на решението решението за възстановяване се постановява от отдела, чието решение е обжалвано, а в останалите случаи - от комисията по жалбите.

Част седма.
ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧАСТ VII НА КОНВЕНЦИЯТА

Глава първа.
РЕШЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО


Форма на решенията

Правило 68*
(1) Когато производството пред Европейското патентно ведомство е устно, решенията могат да бъдат произнесени устно. Впоследствие те се формулират в писмена форма и страните се уведомяват за тях.
(2) Решенията на Европейското патентно ведомство, срещу които се възразява, трябва да бъдат обосновани и придружени от писмено съобщение, че съответното решение подлежи на обжалване. В съобщението се обръща внимание на страните на разпоредбите на членове от 106 до 108, чийто текст се прикрепва към решението. Страните не могат да се позоват на пропуснато съобщение.
(*) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 12/91 (Приложение I)


Уведомяване за загуба на права

Правило 69*
(1)** Ако Европейското патентно ведомство установи загубата на права, произтичащи от Конвенцията, без наличието на решение за отказ на европейска патентна заявка или издаване на европейски патент, за анулиране или поддържане на европейски патент или за представяне на доказателства, то уведомява заинтересованото лице в съответствие с разпоредбите на член 119.
(2) Ако заинтересованото лице счете, че заключенията на Европейското патентно ведомство са неоснователни, може в срок от два месеца от уведомлението съгласно алинея 1 да поиска решение по въпроса от Европейското патентно ведомство. Такова решение се постановява само в случай че Европейското патентно ведомство не споделя становището на лицето, което го е поискало; в противен случай Европейското патентно ведомство информира лицето, което е поискало решението.
(*) Виж юридически съвет № 16/85 (Приложение II)
(**) Виж становище на Разширената комисия по жалбите G 1/90, G 2/97 (Приложение I)


Подпис, име, печат

Правило 70*
(1) Всяко решение, известие и съобщение на Европейското патентно ведомство трябва да бъде подписано и в него трябва да е назовано името на служителя, който го е изготвил.
(2) Когато документите, посочени в алинея 1, са изготвени от съответния служител на компютър, подписът може да се замести с печат. Ако документите са изготвени автоматично от компютър, името на служителя може да не бъде посочено. Същото се отнася и за известията и съобщенията, които са отпечатани предварително.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 10.VI.1988 г., в сила от 1.Х.1988 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1988, 290 ff)

Глава втора.
УСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА


Призовка за устно производство

Правило 71*
(1)** Страните се призовават за устно производство в съответствие с член 116, като им се обръща внимание на алинея 2 на това правило. Срокът на призовката е не по-малък от два месеца, освен ако страните не са се споразумели за по-кратък срок.
(2)*** Ако една от страните, която е била редовно призована за устното производство пред Европейското патентно ведомство, не се яви като такава, производството може да продължи без нея.
(*) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 6/95 (Приложение I)
(**) Изменение с решение на Административния съвет от 10.VI.1988 г., в сила от 1.Х.1988 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1988, 290 ff)
(***) Виж мнение на Разширената комисия по жалбите G 4/92 (Приложение I)


Подготовка на устното производство

Правило 71а*
(1)** Когато изпраща призовка, Европейското патентно ведомство обръща внимание на въпросите, които по негово мнение подлежат на обсъждане при взимане на решението. Същевременно то определя краен срок за изготвяне на писмени документи при подготовката на устното производство. Правило 84 не се прилага. Не се взимат под внимание нови факти и доказателства, представени след тази дата, освен ако това не се налага поради промени по същество по време на производството.
(2) Ако заявителят или патентопритежателят е уведомен за основанията за отказ или поддържане на патента, той може да бъде поканен да представи преди изтичане на срока по алинея 1, изречение 2 документи съгласно изискванията, заложени в Конвенцията. Алинея 1, трето и четвърто изречение, се прилага mutatis mutandis.
(*) Включено с решение на Административния съвет от 13.ХII.1994 г., в сила от 1.VI.1995 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1995, 9 ff)
(**) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 6/95 (Приложение I)


Представяне на доказателства пред Европейското патентно ведомство

Правило 72
(1) Когато Европейското патентно ведомство счита за необходимо да изслуша устните доказателства на страните, свидетелите или експертите или да проведе разследване, то постановява решение в този смисъл, като определя предмета на разследването, което възнамерява да проведе, фактите, които подлежат на доказване, и датата, часът и мястото на разследването. Ако някоя от страните е поискала устни доказателства от свидетели и експерти, Европейското патентно ведомство определя срок, в който страната, подала искането, трябва да информира Европейското патентно ведомство за имената и адресите на свидетелите и експертите, които желае да бъдат изслушани.
(2)* Срокът на призовката до страна, свидетел или експерт за представяне на доказателства, е поне два месеца, освен ако страните не са се споразумели за по-кратък срок. Призовката включва:
(а) извлечение от решението съгласно алинея 1, в което се посочва датата, часът и мястото на постановеното разследване, както и фактите, по които трябва да бъдат изслушани страните;
(б) имената на страните по производството и подробности за правата, за които свидетелите или експертите могат да предявят претенции по смисъла на разпоредбите на правило 74, алинеи от 2 до 4;
(в) указание, че страната, свидетелят или експертът могат да поискат да бъдат изслушани от компетентен съд в страната на постоянното си местожителство и изискване Европейското патентно ведомство да бъде информирано в срок, определен от ведомството, дали страната, свидетелят или експертът е в състояние да се яви пред ведомството.
(3) Преди дадена страна, свидетел или експерт да бъдат изслушани, те трябва да бъдат информирани, че Европейското патентно ведомство може да поиска от компетентния съд в страната на постоянното местожителство на съответното лице да преразгледа доказателствата под клетва или под друга обвързваща по същия начин форма.
(4) Страните могат да участват във всяко разследване и да задават въпроси на страните, свидетелите и експертите.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 10.VI.1988 г., в сила от 1.Х.1988 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1988, 290 ff)


Предоставяне на мандат на експерти

Правило 73
(1) Европейското патентно ведомство взема решение относно формата на доклада на посочения от него експерт.
(2) Мандатът на експерта съдържа:
(а) точно описание на задачата му;
(б) крайния срок за представяне на доклада на експерта;
(в) имената на страните по производството;
(г) подробности за правата, за които той може да претендира в съответствие с разпоредбите на правило 74, алинеи от 2 до 4.
(3) На страните са предоставят копия от всички писмени доклади.
(4) Страните могат да възразят на даден експерт. Решение по възражението взема отделът на Европейското патентно ведомство, който е постановил решението.


Разходи по представянето на доказателства

Правило 74
(1) Представянето на доказателства от Европейското патентно ведомство може да бъде обвързано с депозиране във ведомството от страната, която ги е поискала, на сума, чийто размер се определя въз основа на приблизителния размер на разходите.
(2) Свидетелите и експертите, които са призовани и се явяват пред Европейското патентно ведомство, имат право да им бъдат възстановени разходите за пътни и дневни. Те могат да получат аванс за тези разходи. Първото изречение се прилага и по отношение на свидетели и експерти, които се явяват пред Европейското патентно ведомство, без да са призовани от него, и се изслушват като такива.
(3) Свидетелите, които имат право на възстановяване на разходите по алинея 2, имат право и на съответна компенсация за пропуснати ползи, а експертите - на хонорари за изпълнението на задълженията им и за извършената от тях работа. Заплащането се извършва, след като свидетелите и експертите са изпълнили задълженията си.
(4)* Административният съвет определя условията за прилагане на разпоредбите на алинеи 2 и 3. Дължимите по тази алинея суми се заплащат в Европейското патентно ведомство.
(*) Виж Регламент на Административния съвет от 21.Х.1977 г. относно компенсациите и хонорарите на свидетелите и експертите (Официален бюлетин на ЕПВ, 1983, 102 ff)


Съхраняване на доказателствата

Правило 75
(1) При поискване Европейското патентно ведомство може да изслуша устни доказателства или да проведе незабавно разследване, с цел да се запази дадено доказателство относно факти, които могат да повлияят на решение, което е много вероятно да бъде взето, относно заявка за европейски патент или европейски патент, когато има основание да се смята, че впоследствие представянето на доказателството може да стане по-трудно или дори невъзможно. Датата, на която трябва да бъде проведено разследването, се съобщава на заявителя или патентопритежателя в срок, който ще му даде възможност да участва в него. Той може да задава въпроси, свързани с доказателството.
(2) Искането съдържа:
(а) името и адреса на лицето, което го подава, и на страната, в която е постоянното му местожителство или където е основната му дейност, в съответствие с разпоредбите на правило 26, алинея 2(в);
(б) достатъчни идентификационни данни за съответната европейска патентна заявка или за съответния европейски патент;
(в) назоваване на фактите, по отношение на които трябва да бъде представено доказателството;
(г) подробности за начина, по който доказателството трябва да бъде представено;
(д) изложение на мотивите, които дават категорично основание да се счита, че представянето на доказателствата впоследствие действително може да стане по-трудно или невъзможно.
(3) Искането не се счита за подадено, докато не е платена таксата за съхраняване на доказателството.
(4) Решението по искането, както и представянето на доказателства, свързани с него, е задължение на отдела на Европейското патентно ведомство, който взима решението, върху което могат да окажат въздействие фактите, за които се отнасят доказателствата. В производството пред Европейското патентно ведомство по отношение на събирането на доказателства се прилагат разпоредбите на Конвенцията.


Протоколи от устното производство и от представянето на доказателствата

Правило 76
(1) За устното производство и представянето на доказателствата се съставят протоколи, съдържащи най-същественото от устното производство или от представянето на доказателствата, съответните декларации на страните, показанията на страните, свидетелите или експертите и резултатите от всички разследвания.
(2) Протоколите от показанията се прочитат на свидетеля, експерта или страната или му се предоставят за запознаване с тях. В протоколите се отбелязва, че тази формалност е изпълнена и че лицето, което е дало показания, е съгласно с изложеното в протоколите. Ако не е изразено съгласие, в протоколите се отбелязват възраженията на лицето.
(3)* Протоколите се заверяват от служителя, който ги е съставил, и от служителя, който е водил устното производство или представянето на доказателства, с подписите им или по друг подходящ начин.
(4) На страните се предоставят копия от протоколите.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 10.ХII.1998 г., в сила от 1.I.1999 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1999, 1 ff)

Глава трета.
УВЕДОМЛЕНИЯ


Общи разпоредби относно уведомленията

Правило 77
(1)* В производството пред Европейското патентно ведомство всяко уведомление е под формата на оригинален документ, заверено или подпечатано с печата на Европейското патентно ведомство копие от него или копие от компютър, носещо същия печат. За копията от документи на страните не се изисква заверка.
(2)** Уведомлението се извършва:
(а) по пощата съгласно правило 78;
(б) чрез връчване в Европейското патентно ведомство в съответствие с правило 79;
(в) чрез публично обявяване в съответствие с правило 80, или
(г) с технически средства, определени от Председателя на Европейското патентно ведомство, и в съответствие с условията за приложението им, постановени от него.
(3) Уведомление посредством централното ведомство по индустриална собственост на някоя от договарящите страни се извършва в съответствие с разпоредбите, които се прилагат при националното производство в споменатото ведомство.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 10.VI.1988 г., в сила от 1.Х.1988 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1988, 290 ff)
(**) Изменение с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., в сила от 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1991, 4 ff)


Уведомление по пощата

Правило 78*/**
(1) За решения, по които тече срок за обжалване, има призовки и други документи съгласно решение на Президента на Европейското патентно ведомство, уведомлението се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. Всички други уведомления се извършват чрез препоръчано писмо.
(2) Когато уведомлението се извършва с препоръчано писмо, със или без обратна разписка, то се счита за връчено на получателя на десетия ден след изпращането му, освен в случай че писмото не е достигнало до получателя или е достигнало на по-късна дата; в случай на спор Европейското патентно ведомство е това, което установява дали писмото е достигнало до получателя и датата, на която е било връчено на получателя.
(3) Уведомление с препоръчано писмо, със или без обратна разписка, се счита за получено, дори ако получаването му е било отказано.
(4) Доколкото уведомлението по пощата не е определено в достатъчна степен в алинеи от 1 до 3, към уведомлението се прилага законодателството на страната, на територията на която се извършва уведомлението.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 10.ХII.1998 г., в сила от 1.Х.1999 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1999, 1 ff)
(**) Виж известие на Президента на ЕПВ от 23.Х.1980 г. относно използването на адрес за кореспонденция от заявителите, които предприемат действия без представител (Официален бюлетин на ЕПВ, 1980, 397 ff)


Уведомление чрез връчване на ръка

Правило 79
Уведомлението може да се извърши в Европейското патентно ведомство чрез връчване на документа на получателя на ръка, който потвърждава, че го е получил. Уведомлението се счита за получено, дори ако получателят откаже да приеме документа или да признае, че го е получил.


Публично уведомление

Правило 80
(1)* Ако адресът на получателя не може да бъде установен или ако уведомлението съгласно правило 78, алинея 1 не може да бъде доказано, даже и след повторен опит от страна на Европейското патентно ведомство, уведомлението се извършва чрез публично съобщение.
(2)** Президентът на Европейското патентно ведомство взема решение как да бъде направено публичното уведомление и определя началото на едномесечния срок, след изтичането на който уведомлението относно даден документ се счита за направено.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., в сила от 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1991, 4 ff)
(**) Виж изявление на Президента на ЕПВ от 11.I.1980 г. относно публичното уведомяване съгласно правило 80 от ЕПК (Официален бюлетин на ЕПВ, 1980, 36)


Уведомяване на представителите

Правило 81
(1) Ако има упълномощен представител, уведомленията се изпращат до него.
(2) Ако са упълномощени повече от един представители на една заинтересована страна, е достатъчно уведомленията да са изпратени на единия от тях.
(3) Ако повече от една заинтересовани страни имат общ представител, изпращането на уведомлението до един от тях се счита за достатъчно.


Нарушение на реда при уведомлението

Правило 82
Когато даден документ е достигнал до получателя си, а Европейското патентно ведомство не може да докаже, че уведомлението е надлежно извършено, или ако не са спазени разпоредбите, отнасящи се до уведомлението, се приема, че получателят е уведомен за документа на датата, установена от Европейското патентно ведомство като дата на получаване.

Глава четвърта.
СРОКОВЕ


Изчисляване на сроковете

Правило 83
(1) Сроковете се определят като пълни години, месеци, седмици и дни.
(2) Срокът тече от деня, следващ деня, в който се е случило съответното събитие, което може да бъде или дадено процедурно действие, или изтичането на друг срок. Когато процедурното действие е уведомление, за събитие се счита получаването на уведомлението за даден документ, ако не е предвидено друго.
(3) Когато даден срок е определен като една или повече години, той изтича в съответната следваща година в същия месец и на същата дата като месеца и датата, на които се е случило събитието, като в случай че в съответния месец няма същата дата, срокът изтича в последния ден на този месец.
(4)* Когато даден срок е определен като един или няколко месеца, той изтича в съответния следващ месец, на същата дата като тази, на която се е случило даденото събитие, като в случай че в съответния месец няма такава дата, срокът изтича в последния ден на този месец.
(5) Когато даден срок е определен като една или повече седмици, той изтича в съответната следваща седмица, на същия ден като този, в който се е случило събитието.
(*) Виж юридически съвет № 5/93 рев. (Приложение II)


Продължителност на сроковете

Правило 84
Когато съгласно Конвенцията или Правилника за прилагане даден срок се определя от Европейското патентно ведомство, този срок не може да бъде по-малък от два месеца и по-голям от четири месеца; при някои особени обстоятелства той може да достигне до шест месеца. В някои специални случаи срокът може да бъде удължен, ако се подаде искане преди изтичането му.


Документи, получени със закъснение

Правило 84а*
(1) Документ, получен със закъснение в Европейското патентно ведомство, се счита за получен навреме, ако има пощенско клеймо или е изпратен от официална пощенска служба навреме, преди изтичане на срока в съответствие с условията, определени от Президента на Европейското патентно ведомство, освен ако документите не са получени по-късно от три месеца след изтичане на срока.
(2) Алинея 1 се прилага mutatis mutandis към сроковете, предвидени в Конвенцията, при действия пред компетентната администрация, визирани в член 75, алинея 1(б) или алинея 2(б).
(*) Включено с решение на Административния съвет от 10.ХII.1998 г., в сила от 1.I.1999 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1999, 1 ff). Виж решение на Президента на ЕПВ от 11.ХII.1998 г. относно приложението на правило 84а ЕПК, засягащо документите, получени със закъснение (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 45 ff)


Продължаване на сроковете

Правило 85*
(1)** Ако даден срок изтича в ден, който е неработен за някое от приемащите ведомства по смисъла на член 75, алинея 1 (а), или ако поради причини, различни от назованите в алинея 2, обичайната поща не е изпратена, срокът се продължава до първия ден, на който всички приемащи ведомства приемат документи и в който е изпратена обичайната поща.
(2)*** Ако срокът изтича в ден, в който има общо прекъсване в изпращането на пощата или последващо объркване на изпращането в някоя от договарящите страни или между договарящите страни и Европейското патентно ведомство, срокът се продължава до първия ден, следващ края на прекъсването или объркването, за лицата с постоянно местожителство в съответната страна или тези, които са упълномощили представители с постоянна дейност в тази страна. Първото изречение се прилага mutatis mutandis към срока съгласно член 77, алинея 5. Когато съответната страна е страната, в която се намира Европейското патентно ведомство, тази разпоредба се прилага по отношение на всички лица. Продължителността на посочения срок се определя от Президента на Европейското патентно ведомство.
(3)*** Алинеи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis към сроковете, предвидени в Конвенцията, в случай на действия пред компетентните институции в съответствие с член 75, алинея 1(б) или алинея 2(б).
(4)**** В случай на форсмажорни обстоятелства, като природно бедствие или стачка, които прекъсват или объркват функционирането на Европейското патентно ведомство, като предизвикват закъснение в уведомленията за изтичане на срокове, действията, които трябва да се предприемат в тези срокове, могат да се предприемат в срок от един месец от уведомлението за закъснението на съобщението. За начална и крайна дата на такова прекъсване или объркване се считат датите, определени от Президента на Европейското патентно ведомство.
(*) Виж юридически съвет № 5/93 рев. (Приложение II)
(**) Последни изменения с решение на Административния съвет от 13.ХII.1994 г., в сила от 1.VI.1995 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1995, 9 ff)
(***) Последни изменения с решение на Административния съвет от 13.ХII.1994 г., в сила от 1.VI.1995 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1995, 9 ff)
(****) Включена с решение на Административния съвет от 14.II.1985 г., в сила от 10.ХII.1984 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1985, 33)


Допълнителен срок за плащане на таксите

Правило 85а*
(1) Ако таксата за подаване, таксата за проучване, таксата за посочване или националната базова такса не са платени в сроковете, определени в член 78, алинея 2, член 79, алинея 2, правило 15, алинея 2, правило 25, алинея 2 или правило 107, алинеи 1(в), (г) и (д), те могат да бъдат платени в допълнителен срок от един месец от връчването на съобщението за пропуснати срокове, като в този срок се плаща допълнителна такса.
(2) Таксите за посочване, по отношение на които заявителят не се е съобразил с уведомлението по алинея 1, могат да се платят в допълнителен срок от два месеца след изтичане на обичайния срок съгласно алинея 1, като в този срок се плаща допълнителна такса.
(*) Последни изменения с решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., в сила от 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1999, 660). Виж юридически съвет № 5/93 рев. (Приложение II)


Допълнителен срок за подаване на искане за експертиза

Правило 85б*
Ако искането за експертиза не е подадено в срока, предвиден в член 94, алинея 2 или правило 107, алинея 1(е), то може да се подаде в допълнителен срок от един месец от връчването на съобщението за пропуснатия срок, като в този срок се плаща допълнителна такса.
(*) Последни изменения с решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., в сила от 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1999, 660)

Глава пета.
ПРОМЕНИ И ПОПРАВКИ


Промени в европейската патентна заявка

Правило 86*
(1) Заявителят не може да променя описанието, претенциите или чертежите на европейската патентна заявка преди получаването на доклада от европейското проучване, освен ако не е предвидено друго.
(2) Заявителят може, по своя инициатива, да направи промени в описанието, претенциите и чертежите след получаване на доклада от европейското проучване и преди получаване на първото съобщение от експертизния отдел.
(3) Заявителят може, по своя инициатива, да направи еднократни промени в описанието, претенциите и чертежите след получаване на първото съобщение от експертизния отдел, в случай че промените са подадени едновременно с отговора на съобщението. Последващи промени не могат да се правят без съгласието на експертизния отдел.
(4)** Промените в претенции не могат да се отнасят до предмет, за който не е правено проучване и който не съответства на предмета на първоначално заявеното изобретение или група изобретения, които съставляват единна обща изобретателска идея.
(*) Виж юридически съвет № 4/80 (Приложение II) и становище/решения на Разширената комисия по жалбите G3/89, G 11/91, G 7/93 (Приложение I)
(**) Включена с решение на Административния съвет от 13.ХII.1994 г., в сила от 1.VI.1995 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1995, 9 ff)


Различни претенции, описание и чертежи за различните страни

Правило 87*
Ако Европейското патентно ведомство констатира, че по отношение на една или няколко посочени договарящи страни съдържанието на по-ранна европейска патентна заявка представлява част от състоянието на техниката в съответствие с член 54, алинеи 3 и 4 или ако има информация за наличието на предходно право съгласно член 139, алинея 2, европейската патентна заявка или европейският патент може да включва за тази държава или тези държави претенции и ако Европейското патентно ведомство счита за необходимо, описание и чертежи, различни от тези за другите посочени договарящи страни.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 13.ХII.1994 г., в сила от 1.VI.1995 г. (Официален бюлетин на EПВ, 1995, 9 ff.)


Поправка на грешки в документите, които се подават в Европейското патентно ведомство

Правило 88*
Езикови грешки, грешки в транскрипцията и грешки във всички документи, които се подават в Европейското патентно ведомство, могат да се поправят при поискване. Ако обаче искането за такава поправка засяга описанието, претенциите или чертежите, поправката трябва да бъде достатъчно очевидна, така че да не създава възможност за каквото и да било друго тълкуване.
(*) Виж становище/решения на Разширената комисия по жалбите G 3/89, G 11/91, G 2/95 (Приложение I)


Поправка на грешки в решенията

Правило 89*
В решенията на Европейското патентно ведомство могат да се поправят само езикови грешки, грешки в транскрипцията и очевидни грешки.
(*) Виж решение на Разширената комисия по жалбите G 8/95 (Приложение I)

Глава шеста.
ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО


Прекъсване на производството

Правило 90*
(1) Производството пред Европейското патентно ведомство се прекъсва:
(а) в случай на смърт или недееспособност на заявителя или притежателя на европейския патент или на лицето, упълномощено съгласно националното законодателство, да действа от негово име. Дотолкова, доколкото споменатите събития не засягат упълномощения представител, назначен съгласно член 134, производството се прекъсва само по молба от този представител;
(б) в случай че заявителят или притежателят на европейски патент в резултат на действие, насочено срещу собствеността му, е лишен от правни основания за продължаване на производството пред Европейското патентно ведомство;
(в)** в случай на смърт или недееспособност на представителя на даден заявител или притежател на европейски патент или на лишаването му от правни основания за продължаване на производството пред Европейското патентно ведомство в резултат на действие, насочено срещу собствеността му.
(2) Когато в случаите по алинея 1 (а) и (б), Европейското патентно ведомство е било информирано за самоличността на лицето, упълномощено да продължи производството пред Европейското патентно ведомство, Европейското патентно ведомство съобщава на съответното лице и на всички заинтересовани трети страни, че производството ще бъде възобновено от дата, определена от Европейското патентно ведомство.
(3) В случая по алинея 1 (в) производството се възобновява, когато Европейското патентно ведомство е информирано за назначаването на нов представител на заявителя или след като Европейското патентно ведомство е уведомило другите страни за назначаването на нов представител на патентопритежателя. Ако три месеца след началото на прекъсването на производството Европейското патентно ведомство не е информирано за назначаването на нов представител, то съобщава на заявителя или на патентопритежателя:
(а) когато се прилага член 133, алинея 2, че европейската патентна заявка ще се счита за оттеглена или европейският патент за анулиран, ако информацията не е представена в срок от два месеца, след като е направено това съобщение, или
(б) когато член 133, алинея 2 не е приложим, че производството ще бъде възобновено със заявителя или патентопритежателя от датата, на която е направено съобщението.
(4) Сроковете, различни от срока за подаване на искане за експертиза и срока за плащане на годишните такси, в сила по отношение на заявителя или патентопритежателя към датата на прекъсване на производството, текат отново от датата на възобновяване на производството. Ако тази дата е преди края на двумесечния срок, в който трябва да се подаде искане за експертиза, това искане може да бъде подадено до два месеца след тази дата.
(*) Виж решение на Президента на ЕПВ от 10.III.1989 г. относно отговорностите на правния отдел (Официален бюлетин на ЕПВ, 1989, 177 ff) и съобщението на Вицепрезидента, GD 5 на ЕПВ от 5.VII.1990 г. относно кореспонденцията с правния отдел (Официален бюлетин на ЕПВ, 1990, 404 ff)
(**) Изменение с решение на Административния съвет от 5.VI.1987 г., в сила от 5.VI.1987 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1987, 279)

Глава седма.
ОТКАЗ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ


Отказ от прилагане на процедурите по възстановяване на разходите

Правило 91
Президентът на Европейското патентно ведомство може да постанови отказ от прилагане на процедурите по възстановяване на всяка дължима сума, ако сумата е минимална или ако вероятността за възстановяването й е твърде малка.

Глава осма.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА


Вписвания в Регистъра на европейските патенти

Правило 92
(1) Регистърът на европейските патенти включва следните вписвания:
(а) номер на европейската патентна заявка;
(б) дата на подаване на европейската патентна заявка;
(в) наименование на изобретението;
(г) класификационен индекс на европейската патентна заявка;
(д) посочените договарящи страни;
(е)* фамилно име, собствено име, адрес, както и страната, в която е постоянното местожителство или основната дейност на заявителя или притежателя на европейския патент;
(ж)** фамилно име, собствено име и адрес на изобретателя, посочен от заявителя или патентопритежателя, освен ако изобретателят не се е отказал от правото си да бъде назован съгласно правило 18, алинея 1;
(з)* фамилно име, собствено име и адрес на местоработата на представителя на заявителя или патентопритежателя съгласно разпоредбите на член 134; в случай на повече представители се вписват фамилното име, собственото име и адресът на местоработата само на първия посочен представител, последвани от думите "и други"; в случай обаче на асоциация съгласно правило 101, алинея 9 се вписват само името и адресът на асоциацията;
(и) приоритетни данни (дата, страна и номер на приоритетната заявка);
(й) в случай че европейската патентна заявка е разделена, номерата на разделените заявки;
(к) в случай на разделени европейски заявки и нова европейска заявка съгласно член 61, алинея 1(б), информацията по букви (а), (б) и (и) по отношение на по-ранна европейска заявка;
(л) дата на публикуване на европейската патентна заявка и когато е уместно, дата на отделната публикация на доклада от европейското проучване;
(м) дата на подаване на искането за експертиза;
(н) дата, на която европейската патентна заявка е отказана, оттеглена или се счита за оттеглена;
(о) дата на публикуване на съобщението за издаване на европейски патент;
(п) дата на угасване на европейския патент в някоя от договарящите страни в срока за възражение и когато е целесъобразно, в периода до влизане в сила на решението по възражението;
(р) дата на подаване на възражението;
(с) дата и съдържание на решението по възражението;
(т) дати на временно прекратяване и възобновяване на производството в случаите по правило 13;
(у) дати на прекъсване и възобновяване на производството в случаите по правило 90;
(ф) дата на възстановяване на права, в случай че е извършено вписване в съответствие с буква (н) или буква (с);
(х) подаване на искане до Европейското патентно ведомство съгласно член 135;
(ц) права върху европейска патентна заявка или европейски патент и прехвърлянето им, когато са вписани съгласно този Правилник.
(2)*** Президентът на Европейското патентно ведомство може да вземе решение за вписвания в Регистъра на европейските патенти, различни от изброените в алинея 1.
(3) Извлечения от Регистъра на европейските патенти се издават при поискване при заплащане на административна такса.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 20.Х.1977 г., в сила от 1.II.1978 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1978, 12 ff)
(**) Изменение с решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., в сила от 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 660)
(***) Виж уведомления на Председателя на ЕПВ от 14.Х.1983 г., 22.I.1986 г. и 30.VII.1986 г. относно вписване на дадена информация в регистъра на европейските патенти (Официален бюлетин на ЕПВ 1983, 458, 1986, 61 и 327)


Части от досието, до които достъпът не е разрешен

Правило 93
Частите от досието, до които достъпът не е разрешен в съответствие с член 128, алинея 4, са:
(а) документите, свързани с изключването на или възраженията по отношение на членовете на комисията по жалбите или на разширената комисия по жалбите;
(б) проекторешения и становища и всички други документи, които се използват при подготовката на решенията и становищата, за които не се съобщава на страните;
(в)* назоваването на изобретателя, ако той се е отказал от правото си на това съгласно правило 18, алинея 1;
(г)** всички други документи, до които не се разрешава достъп от Президента на Европейското патентно ведомство, на основание, че този достъп не служи за целите на информираността на обществеността относно европейската патентна заявка и издадения в резултат от нея европейски патент.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., в сила от 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 660)
(**) Виж решение на президента на ЕПВ от 3.IХ.1999 г. относно документите, до които не се разрешава достъп (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 633)


Процедура за достъп до досиетата

Правило 94
(1)* Достъп до досиетата на европейските патентни заявки и европейските патенти означава достъп до оригиналния документ или копия от него или до техническите средства на съхранение, ако досиетата се съхраняват по такъв начин. Начинът на достъп се определя от Президента на Европейското патентно ведомство. Достъп до досиета се предоставя при заплащане на административна такса.
(2)** Достъпът се предоставя в Европейското патентно ведомство и в съответствие със споразумение съгласно Протокола за Централизация, в централното ведомство по индустриална собственост на дадена договаряща страна, за времето, през което досието е в него. Възможно е обаче, при поискване, достъпът до досиетата да се предостави в някое от централните ведомства по индустриална собственост на договарящите страни, на територията на която лицето, отправило искането, има постоянно местожителство или основна месторабота.
(3) При поискване достъпът до досиетата се предоставя чрез изготвяне на копия от документите в досието. За тези копия се заплаща такса.
(4) Европейското патентно ведомство издава при поискване заверени копия на европейската патентна заявка при заплащане на административна такса.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., в сила от 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 4 ff)
(**) Последни изменения с решение на Административния съвет от 7.ХII.1990 г., в сила от 1.VI.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 4 ff)


Предоставяне на информация по досиетата

Правило 95
Освен в случаите на ограниченията съгласно разпоредбите на член 128, алинеи от 1 до 4 и правило 93 Европейското патентно ведомство може при поискване да предостави информация относно всяко досие на европейска патентна заявка или европейски патент при заплащане на административна такса. Европейското патентно ведомство може обаче да възрази относно достъпа до самото досие, ако счете това за целесъобразно във връзка с обема на предоставяната информация.


Изготвяне, поддържане и съхранение на досиетата

Правило 95а*
(1) Европейското патентно ведомство изготвя, поддържа и съхранява досиетата на европейските патентни заявки и европейските патенти.
(2) Президентът на Европейското патентно ведомство определя формата, в която се изготвят, поддържат и съхраняват досиетата на европейските патентни заявки и европейските патенти.
(3) Документите, включени в електронно досие, се считат за оригинални.
(4) Досиетата на европейски патентни заявки и на европейски патенти се съхраняват най-малко пет години от края на годината, в която:
(а) заявката е отказана или оттеглена или се счита за оттеглена;
(б) патентът е анулиран вследствие на производство по жалба; или
(в) патентът или удълженият срок на съответната закрила съгласно член 63, алинея 2, угасва в последната от договарящите страни.
(5) Без да се нарушава алинея 4, досиетата на европейски патентни заявки, които са послужили за основа на разделени заявки по смисъла на член 76 или нови заявки по смисъла на член 61, алинея 1(б), се съхраняват най-малко за същия срок, за който се съхраняват досиетата на последните. Същите разпоредби се прилагат и към досиетата на издадените въз основа на тези заявки европейски патенти.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 7.ХII.1998 г., в сила от 1.I.1999 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 1 ff)


Допълнителни публикации на Европейското патентно ведомство

Правило 96
(1) Президентът на Европейското патентно ведомство може да разпореди да бъдат съобщени на трети лица или публикувани, както и в каква форма, данни съгласно член 128, алинея 5.
(2) Президентът на Европейското патентно ведомство може да разпореди публикуването на нови или променени претенции, получени след срока по правило 49, алинея 3, както и формата на публикуване и вписване в европейския патентен бюлетин на подробности относно такива претенции.

Глава девета.
ПРАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Съобщения между Европейското патентно ведомство и ведомствата на договарящите страни

Правило 97
(1) Съобщенията между Европейското патентно ведомство и централните ведомства по индустриална собственост на договарящите страни, които произтичат от прилагането на Конвенцията, се осъществяват пряко между тези ведомства. Съобщения между Европейското патентно ведомство и съдилищата или други органи на договарящите страни могат да се осъществяват посредством посочените централни ведомства по индустриална собственост.
(2) Разходите по изпращането на съобщения съгласно алинея 1 са за сметка на органа, който изпраща съобщението, като съобщенията са освободени от данъци.


Достъп до досиетата чрез съдилищата или органите на договарящите страни

Правило 98
(1) Достъп до досиетата на европейски патентни заявки или издадени европейски патенти чрез съдилищата или органите на договарящите страни означава достъп до оригиналните документи или копия от тях; не се прилага правило 94.
(2) Съдилищата или прокуратурата на договарящите страни могат по време на производството да предоставят на трети страни досиета или копия от тях, които са им препратени от Европейското патентно ведомство. Такива съобщения се правят в съответствие с условията, предвидени в член 128; за тях не се изисква заплащане на административна такса.
(3) При предаването на досиета или копия от тях на съдилищата или прокуратурата на договарящите страни Европейското патентно ведомство посочва всички възможни ограничения съгласно член 128, алинеи от 1 до 4, които са приложими в случай на предоставяне на досиетата на европейски патентни заявки или европейски патенти на трети страни.


Процедура по оказване на съдействие

Правило 99
(1) Всяка договаряща страна трябва да назове централен орган, който ще получава исканията на Европейското патентно ведомство за оказване на съдействие и ще ги препраща към компетентните органи за изпълнение.
(2) Европейското патентно ведомство подготвя искания за оказване на съдействие на езика на компетентния орган или прикрепва към тях превод на езика на този орган.
(3) Освен в случая на разпоредбите на алинеи 5 и 6 компетентният орган прилага своето национално законодателство по отношение на процедурите, които се прилагат при изпълнение на такива искания. В частност той прилага принудителни мерки в съответствие със своето национално законодателство.
(4) Ако органът, до когото са изпратени исканията за оказване на съдействие, не е компетентен по отношение на изпълнението им, исканията за оказване на съдействие се изпращат незабавно на централния орган съгласно алинея 1. Този орган препраща исканията за оказване на съдействие на компетентен орган в страната или на Европейското патентно ведомство, в случай че в страната няма компетентен орган.
(5) Европейското патентно ведомство трябва да бъде информирано за времето и мястото на разследването или на други правни действия и от своя страна информира съответните страни, свидетели и експерти.
(6) По искане на Европейското патентно ведомство компетентният орган разрешава присъствието на членове на отдела, постановил решението, и им предоставя възможност да задават въпроси на лицата, които представят доказателства, пряко или чрез компетентния орган.
(7) Оказването на съдействие не е свързано с възстановяване на каквито и да било такси или разходи. Независимо от това страната, в която се извършва процедурата по оказване на съдействие, има право да изиска от Организацията възстановяването на всички хонорари, заплатени на експертите и преводачите, и разходите по процедурата съгласно алинея 6.
(8) Ако законодателството, прилагано от компетентния орган, задължава страните да осигурят доказателства и ако съответният орган не е в състояние да окаже съдействие, той може със съгласието на Европейското патентно ведомство да назначи подходящо лице за това. Когато се изисква съгласието на Европейското патентно ведомство, компетентният орган посочва приблизителните разходи във връзка с процедурата. В случай че Европейското патентно ведомство даде съгласието си, Организацията възстановява тези разходи; при липса на съгласие Организацията не носи отговорност за разходите.

Глава десета.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


Назначаване на общ представител

Правило 100
(1) Ако има повече от един заявител и в искането за издаване на европейски патент не е назовано име на общ представител, заявителят, посочен на първо място в искането, се счита за общ представител. Ако един от заявителите обаче има задължението да назначи професионален представител, този представител се счита за общ представител, освен ако първият назован заявител не е назначил професионален представител. Същото се прилага mutatis mutandis към трети страни, които предприемат общи действия при уведомление за възражение или намеса, или към съпритежатели на даден европейски патент.
(2) Ако по време на производството се извърши прехвърляне на права на повече от едно лице и тези лица не са назначили общ представител, се прилага алинея 1. Ако прилагането на тази алинея не е възможно, Европейското патентно ведомство изисква от лицата, на които са прехвърлени правата, да назначат общ представител в срок от два месеца. Ако това изискване не е изпълнено, Европейското патентно ведомство назначава общ представител.


Упълномощаване

Правило 101
(1)* Представителите пред Европейското патентно ведомство представят при поискване подписано пълномощно в срок, определен от Европейското патентно ведомство. Президентът на Европейското патентно ведомство определя случаите, в които трябва да бъде представено пълномощното**. Пълномощното може да се отнася до една или повече европейски патентни заявки и се представя в съответния брой копия. Когато изискванията, предвидени в член 133, алинея 2, не са спазени, се определя същият срок за уведомление за упълномощаване на даден представител и за представяне на пълномощното.
(2) Представителят може да подаде и генерално пълномощно, което му позволява да предприема действия по всички прехвърляния на права на страните, които са го упълномощили. Едно копие се счита за достатъчно.
(3) Президентът на Европейското патентно ведомство може да определи и да публикува в официалния бюлетин на Европейското патентно ведомство формата и съдържанието на:
(а) пълномощно, отнасящо се до представителството на лица съгласно член 133, алинея 2;
(б) генерално пълномощно.
(4)*** Ако пълномощното не е представено своевременно, всички процедурни действия, които предприема представителят, различни от подаване на европейска патентна заявка, се считат, без да се нарушават каквито и да било други правни разпоредби, заложени в Конвенцията, за непредприети.
(5) Разпоредбите на алинеи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis към документите за оттегляне на пълномощното.
(6) Всеки представител, чиито правомощия са прекратени, се счита за представител, докато Европейското патентно ведомство не е уведомено за прекратяването на правомощията му.
(7) Освен ако не е разпоредено друго, представителство пред Европейското патентно ведомство не се прекратява в случай на смърт на лицето, което е упълномощило представителя.
(8)**** Ако дадена страна е назначила повече представители, те могат, независимо от наличието на други разпоредби в уведомлението за назначението им или в пълномощното, да предприемат действия съвместно или поотделно.
(9)***** Упълномощаването на асоциация на представители се счита за упълномощаване на всеки един от представителите, който може да докаже, че работи в тази асоциация.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 5.VII.1991 г., в сила от 1.Х.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 421 ff)
(**) Виж решение на Президента на ЕПВ от 19.VII.1991 г. в съответствие с алинея 1, второ изречение (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 489)
(***) Последни изменения с решение на Административния съвет от 5.VII.1991 г., в сила от 1.Х.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 421 ff).
(****) Изменение с решение на Административния съвет от 5.VII.1991 г., в сила от 1.Х.1991 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1991, 421 ff).
(*****) Включена с решение на Административния съвет от 20.Х.1977 г., в сила от 1.II.1978 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1978, 12 ff). Виж съобщение в ОБ на ЕПВ, 1979, 92.


Промени в списъка на професионалните представители

Правило 102
(1)* Вписването на професионален представител се счита за заличено от списъка на професионалните представители, ако той е поискал това или ако въпреки многократното напомняне не е платил годишна вноска към Института на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство преди края на годината, за която се дължи вноската.
(2)** След изтичане на преходния период съгласно разпоредбите на член 163, алинея 1 и без да се нарушава която и да било от наказателните мерки съгласно член 134, алинея 8(в), вписването на всеки професионален представител може да бъде заличено автоматично само в следните случаи:
(а) в случай на смърт или недееспособност на професионалния представител;
(б) в случай че професионалният представител е сменил националната си принадлежност по отношение на някоя от договарящите страни, освен ако не е вписан в списъка по време на преходния период или не е получил разрешение от Президента на Европейското патентно ведомство в съответствие с член 134, алинея 6;
(в) в случай че професионалният представител вече няма постоянна дейност или месторабота на територията на една от договарящите страни.
(3) Лице, чието вписване е заличено, се вписва повторно в списъка на професионалните представители по негова молба, ако причините за заличаването вече не съществуват.
(*) Последни изменения с решение на Административния съвет от 9.ХII.1993 г., в сила от 9.ХII.1993 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1994, 18 ff)
(**) Изменение с решение на Административния съвет от 20.Х.1977 г., в сила от 1.II.1978 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1978, 12 ff)

Част осма.
ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧАСТ VIII НА КОНВЕНЦИЯТА (НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЧАСТТА Е ПРОМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ ОТ 13.Х.1999 Г., В СИЛА ОТ 1.III.2000 Г. (ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН НА ЕПВ, 1999, 660))


Информация за обществеността в случай на трансформация

Правило 103
(1) Документите, които в съответствие с член 136 придружават искането за трансформация, се предоставят на обществеността за запознаване с тях от централното патентно ведомство при същите условия и в същия обем както документите, които се отнасят до националното производство.
(2) В отпечатаните описания на националните патенти, издадени в резултат от трансформацията на дадена европейска патентна заявка, трябва да се посочи съответната европейска заявка.

Част девета.
ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧАСТ Х НА КОНВЕНЦИЯТА (ВКЛЮЧЕНА С РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ ОТ 13.Х.1999 Г., В СИЛА ОТ 1.III.2000 Г. (ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН НА ЕПВ, 1999, 660))


Европейското патентно ведомство като получаващо ведомство

Правило 104
(1)* Когато Европейското патентно ведомство действа като получаващо ведомство по смисъла на Договора за коопериране, международната заявка се подава на английски, френски или немски език. Тя се подава в три екземпляра; същото важи и за всички документи, включени в списъка съгласно правило 3.3(а)(ии) на Правилника за прилагане на Договора за коопериране, с изключение на квитанцията за платени такси или чека за плащането на таксите. Президентът на Европейското патентно ведомство може да реши международната заявка и свързани с нея документи да бъдат подадени в по-малко от три екземпляра.
(2) Ако разпоредбите на алинея 1, второ изречение, не са спазени, липсващите екземпляри се подготвят от Европейското патентно ведомство за сметка на заявителя.
(3) Ако дадена международна заявка е подадена в някое от ведомствата на договарящите страни, което трябва да я препрати на Европейското патентно ведомство като получаващо ведомство, договарящата страна трябва да осигури получаването й в Европейското патентно ведомство не по-късно от две седмици преди края на 13-ия месец след подаването й или ако има позоваване на приоритет, след датата на приоритета.
(*) Изменение с решение на Административния съвет от 10.ХII.1998 г., в сила от 1.I.1999 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 1 ff)


Европейското патентно ведомство като международен проучвателен орган или орган за предварителна международна експертиза

Правило 105*
(1) В случая по член 17, алинея 3(а) на Договора за коопериране за всяко следващо изобретение, за което трябва да се извърши проучване, се дължи допълнителна такса, равна на размера на таксата за проучване.
(2) В случая по член 34, алинея 3(а) на Договора за коопериране за всяко следващо изобретение, за което трябва да се извърши предварителна международна експертиза, се дължи допълнителна такса, равна на размера на таксата за предварителна експертиза.
(3)** Без да се нарушават разпоредбите на правила 40.2(д) и 68.3(д) от Правилника за прилагане на Договора за коопериране, когато допълнителна такса е платена с резерви, Европейското патентно ведомство преразглежда поканата за заплащане на допълнителна такса и ако установи, че тя е неоснователна, възстановява допълнителната такса. Ако след преразглеждане Европейското патентно ведомство установи, че поканата е основателна, то информира заявителя и го поканва да заплати такса за преразглеждане на резервите ("такса за резервите"). Ако таксата за резервите е платена своевременно, резервите се препращат за решение по тях на комисията по жалбите.
(*) Включено с решение на Административния съвет от 20.Х.1977 г., в сила от 1.II.1978 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1978, 12 ff). Поредният номер на това правило е променен с решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., в сила от 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 660)
(**) Включена с решение на Административния съвет от 5.VI.1992 г., в сила от 1.Х.1992 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1992, 342 ff)


Национална такса

Правило 106*
Националната такса, предвидена в член 158, алинея 2, включва следните такси:
(а) базова национална такса, равна на таксата за подаване съгласно член 78, алинея 2, и
(б) такси за посочване съгласно член 79, алинея 2.
(*) Съществуващите правила от 104б до 106а са заменени с нови правила от 106 до 112. Решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., в сила от 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 660)


Европейското патентно ведомство като посочено или избрано ведомство

Правило 107*/**
(1)*** В случай на международна заявка съгласно член 150, алинея 3 заявителят трябва да извърши следните действия, в срок от 21 месеца, когато се прилага член 22, алинеи 1 и 2 от Договора за коопериране, или 31 месеца, когато се прилага член 39, алинея 1(а) на Договора за коопериране, от датата на подаване на заявката или когато има позоваване на приоритет, от приоритетната дата:
(а) да представи, ако е необходимо, превод на международната заявка съгласно член 158, алинея 2;
(б) да представи документите по заявката, както е подадена първоначално или с направените промени, на които се основава процедурата по издаване на европейски патент;
(в) да заплати базовата национална такса, предвидена в правило 106 (а);
(г) да заплати таксите за посочване, ако срокът, определен в член 79, алинея 2, изтича по-рано;
(д) да заплати таксата за проучване съгласно член 157, алинея 2(б), когато трябва да се изготви допълнителен доклад от европейско проучване;
(е) да подаде искане за експертиза съгласно член 94, ако срокът, предвиден в член 94, аленея 2, изтича по-рано;
(ж) да заплати годишната такса за третата година в съответствие с член 86, алинея 1, ако таксата е платима по-рано съгласно правило 37, алинея 1;
(з) да подаде, ако е необходимо, удостоверение от изложба съгласно член 55, алинея 2 и правило 23.
(2) Когато Европейското патентно ведомство е изготвило доклад от предварителна международна експертиза, таксата за експертиза се намалява съгласно разпоредбите на Правилника относно таксите. Ако докладът е изготвен за отделни части на международната заявка в съответствие с член 34, алинея 3(в) от Договора за коопериране, намалението се разрешава само ако експертизата се отнася до частите - предмет на доклада.
(*) Съществуващите правила от 104б до 106а са заменени с нови правила от 106 до 112. Решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., в сила от 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 660)
(**) Виж юридически съвети № 18/92 и 5/93 рев. (Приложение II)
(***) Виж решения на Разширената комисия по жалбите G 3/91, G 5/93 (Приложение I)


Последствия от неплащането на националната такса

Правило 108*
(1) Ако националната базова такса не е платена своевременно, европейската патентна заявка се счита за оттеглена.
(2) Посочването на дадена договаряща страна, по отношение на което не е платена своевременно таксата за посочване, се счита за оттеглено.
(*) Съществуващите правила от 104б до 106а са заменени с нови правила от 106 до 112. Решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., в сила от 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 660)


Промени в заявката

Правило 109*
Без да се нарушава правило 86, алинеи от 2 до 4, промени в заявката могат да се внесат еднократно в срок, който не подлежи на продължаване, от един месец от връчването на съобщение, с което заявителят се информира за това. Променената заявка служи за основа на всяко допълнително проучване, което се извършва съгласно член 157, алинея 2.
(*) Съществуващите правила от 104б до 106а са заменени с нови правила от 106 до 112. Решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., в сила от 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 660)


Претенции, за които се дължат такси. Последствия от неплащане

Правило 110*
(1) Ако документите по заявката, на които се основава процедурата по издаване на европейски патент, включват повече от 10 претенции, за 11-ата и всяка следваща претенция се заплаща такса за претенции в срока, предвиден в правило 107, алинея 1.
(2) Всички такси за претенции, които не са платени в определения срок, могат да бъдат платени в допълнителен, неподлежащ на продължаване срок от един месец от връчване на съобщението за пропуснатото плащане. Ако в този срок се подадат променени претенции, дължимите такси за претенциите се изчисляват въз основа на променените претенции.
(3) Всички такси за претенции, платени в срока съгласно алинея 1, и тези, които надхвърлят дължимите по алинея 2, второ изречение, се възстановяват.
(4) Когато такса за претенции не е платена в определения срок, съответната претенция се счита за изоставена.
(*) Съществуващите правила от 104б до 106а са заменени с нови правила от 106 до 112. Решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., в сила от 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 660)


Експертиза на някои формални изисквания от Европейското патентно ведомство

Правило 111*
(1) Ако данните относно заявителя, предвидени в правило 17, алинея 1, не са представени до изтичането на срока съгласно правило 107, алинея 1, Европейското патентно ведомство поканва заявителя да представи данните в определен от ведомството срок.
(2) Когато има позоваване на приоритета на по-ранна заявка и когато номерът на заявката или копие от нея съгласно член 88, алинея 1 и правило 38, алинеи от 1 до 3 не са представени до изтичане на срока по правило 107, алинея 1, Европейското патентно ведомство поканва заявителя да посочи този номер или да представи копие на по-ранната заявка в определен от ведомството срок. Прилага се правило 38, алинея 4.
(3) Ако след изтичане на срока съгласно правило 107, алинея 1 в Европейското патентно ведомство не е представен листинг на последователностите, съгласно предписанията на правило 5.2 от Правилника за прилагане на Договора за коопериране или ако листингът не отговаря на установения стандарт или не е подаден на определения носител, заявителят се поканва да подаде листинг на последователностите, който да отговаря на установения стандарт или на определения носител, в срок, определен от Европейското патентно ведомство.
(*) Съществуващите правила от 104б до 106а са заменени с нови правила от 106 до 112. Решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., в сила от 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 660)


Преценка на единството от Европейското патентно ведомство

Правило 112*
Ако проучването на международния проучвателен орган се отнася само до отделна част от международната заявка, поради това че той счита, че заявката не отговаря на изискването за единство на изобретението, и заявителят не е заплатил в определения срок всички допълнителни такси в съответствие с член 17, алинея 3(а) от Договора за коопериране, Европейското патентно ведомство решава дали заявката отговаря на изискването за единство на изобретението. Ако Европейското патентно ведомство счита, че заявката не отговаря на това изискване, то информира заявителя, че може да получи доклад от проучване за тези части от международната заявка, за които не е направено проучване, при заплащане на такса за проучване за всяко изобретение, за което се отнася проучването, в срок, определен от Европейското патентно ведомство, който не може да бъде по-малък от две седмици и по-голям от шест седмици. Отделът по проучванията изготвя доклад от европейското проучване за тези части от международната заявка, които се отнасят до изобретенията, за които са платени такси за проучване. Правило 46, алинея 2 се прилага mutatis mutandis.
(*) Съществуващите правила от 104б до 106а са заменени с нови правила от 106 до 112. Решение на Административния съвет от 13.Х.1999 г., в сила от 1.III.2000 г. (Официален бюлетин на ЕПВ, 1999, 660)