Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1990 Г.

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1990 Г.

Обн. ДВ. бр.30 от 13 Април 1990г.


Чл. 1. Амнистира се престъплението по чл. 339 от Наказателния кодекс, извършено чрез придобиване и държане на взривове, огнестрелни оръжия или боеприпаси без надлежно разрешение, ако лицата ги предадат доброволно в поделенията на Министерството на вътрешните работи в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник на Обръщението на Народното събрание към българските граждани за доброволно предаване на незаконно притежавани взривове, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Чл. 2. Лицата по предходния член се освобождават от наказателна отговорност съгласно чл. 83 от Наказателния кодекс.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Спорните въпроси, възникнали по прилагането на този закон, се решават от съда, на който е подсъдно престъплението.

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието и на министъра на вътрешните работи.