Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Март 2024

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1989 Г.

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1989 Г.

В сила от 22.12.1989 г.

Обн. ДВ. бр.99 от 22 Декември 1989г.


Чл. 1. Амнистират се престъпленията по чл. 108, 109, 110, 111, 112, 112а, 113, 166, 180, 271, 313а, ал. 3, и 321 от Наказателния кодекс.

Чл. 2. (1) Имуществата, които са конфискувани или са отнети на основание чл. 53 от Наказателния кодекс до деня на обнародването на този закон, глобите, които са събрани въз основа на влезли в сила присъди за престъпления, посочени в чл. 1, както и имуществата, които са отнети с указ за лишаване от българско гражданство, не се връщат.
(2) Иззетите вещи и парични суми по висящите наказателни производства, посочени в чл. 1, се връщат на правоимащите лица, освен ако придобиването или притежаването им е забранено или подлежат на отнемане по други закони.

Чл. 3. Спорните въпроси, възникнали при прилагането на този закон, се решават от съда, който е издал присъдата или на който е подсъдно делото за извършеното престъпление.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието, на министъра на вътрешните работи и на главния прокурор.