Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1989 Г.

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1989 Г.

В сила от 24.11.1989 г.

Обн. ДВ. бр.91 от 24 Ноември 1989г.


Чл. 1. Амнистират се престъпленията по чл. 273 от Наказателния кодекс.

Чл. 2. (1) Лицата, извършили престъпления по чл. 273, се освобождават от наказателна отговорност, от изтърпяване на наказанието и от последиците на осъждането съгласно чл. 83 от Наказателния кодекс.
(2) Иззетите на основание чл. 53 от Наказателния кодекс имущества и събраните глоби въз основа на влезли в сила присъди до обнародването на този закон не се връщат.
(3) Иззетите вещи и парични суми по висящи наказателни дела за престъпленията по чл. 273 от Наказателния кодекс се връщат на правоимащите освен ако придобиването или притежаването им е забранено или подлежат на отнемане по други закони.
(4) Висящите изпълнителни дела за глоби, наложени за престъпленията по чл. 273 от Наказателния кодекс, се прекратяват.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Спорните въпроси, възникнали по прилагането на този закон, се решават от съда, който е издал присъдата или на който е подсъдно делото за съответното престъпление.

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.


§ 3. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието и на министъра на вътрешните работи.