Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Февруари 2024

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1989 Г.

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1989 Г.

В сила от 16.05.1989 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 16 Май 1989г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 1991г.


Чл. 1. (1) Амнистират се престъпленията по чл. 280 и 281 от Наказателния кодекс, съответно престъпленията по чл. 155 от Наказателния закон в сила до 13 март 1951 г. и чл. 276 от Наказателния кодекс в сила до 1 май 1968 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) Амнистират се извършените от български граждани до приемането на този закон престъпления, включително опит и приготовление по чл. 279 от Наказателния кодекс и по съответствуващите му членове от отменените наказателни закони.

Чл. 2. (1) Лицата, извършили престъпленията, посочени в предходния член, се освобождават от наказателна отговорност, от изтърпяване на наказанието и от последиците на осъждането съгласно чл. 83 от Наказателния кодекс.
(2) Конфискуваните или иззети на основание чл. 53 от Наказателния кодекс имущества и събраните глоби въз основа на влезли в сила присъди до обнародването на този закон не се връщат.
(3) Иззетите вещи и парични суми по висящи наказателни дела за престъпленията, посочени в чл. 1, се връщат на правоимащите освен ако придобиването или притежаването им е забранено или подлежат на отнемане по други закони.
(4) Висящите изпълнителни дела за глоби, наложени за престъпленията по чл. 1, се прекратяват.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Спорните въпроси, възникнали по прилагането на този закон, се решават от съда, който е издал присъдата или на който е подсъдно делото за съответното престъпление.

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

§ 3. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието и на министъра на вътрешните работи.