Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1974 Г.

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1974 Г.

Обн. ДВ. бр.87 от 8 Ноември 1974г.


Чл. 1. (1) Амнистират се престъпленията по чл. 279, 280 и 281 от Наказателния кодекс, съответно престъпленията по чл. 155а от Наказателния закон, в сила до 13 март 1951 г., и членове 275 и 276 от Наказателния кодекс, в сила до 1 май 1968 г., извършени от български граждани до приемането на този закон, ако са се завърнали или се завърнат доброволно в страната до 31 декември 1975 г.
(2) Лицата по предходната алинея се освобождават от наказателна отговорност, съответно от изтърпяване на наказание, както и от последиците на осъждането съгласно чл. 83 от Наказателния кодекс.
(3) Конфискуваните имущества и събраните глоби по влезли в сила присъди за престъпления по ал. 1 не се връщат.

Чл. 2. Амнистията по този закон не се прилага по отношение на лицата, които са лишени или са загубили българско гражданство.