Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОТИВОСВЛАЧИЩНИТЕ СТАНЦИИ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОТИВОСВЛАЧИЩНИТЕ СТАНЦИИ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА АРХИТЕКТУРАТА И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,

Обн. ДВ. бр.17 от 27 Февруари 1973г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Противосвлачищните станции са държавни органи за регистриране и наблюдаване на свлачища и набиране на изходни данни за проучване, проектиране и изпълнение на противосвлачищни мероприятия.

2. Противосвлачищните станции се ръководят от Министерството на архитектурата и благоустройството.

3. Научно-методическото ръководство на противосвлачищните станции се осъществява от Геологическия институт при Българската академия на науките и Министерството на тежката промишленост.

4. Дейността на противосвлачищните станции се провежда по план, одобрен от Министерството на архитектурата и благоустройството, и се отчита периодично пред него и пред изпълнителните комитети на окръжните народни съвети. II. ДЕЙНОСТ НА ПРОТИВОСВЛАЧИЩНИТЕ СТАНЦИИ


Противосвлачищните станции в наблюдаваната от тях територия изпълняват следните задачи:

5. Подготвят проектоплана за проучване и проектиране на противосвлачищните мероприятия.

6. Подготвят предложения до Министерството на архитектурата и благоустройството за участие на заинтересуваните ведомства по припадащата им се част в проучването, проектирането и строителството на съоръжения във връзка с провежданите противосвлачищни мероприятия.

7. Провеждат стационарни наблюдения на свлачищни явления, като водят регистър и паспортизация на свлачищата и изменението на свлачищните процеси.

8. Подготвят становище на всички проекти за строителство в свлачищни райони.

9. Съгласуват условията за ползуване разположените в свлачищни райони съществуващи сгради и съоръжения.
Изработват обосновани становища по целесъобразното им и безопасно използуване.

10. Извършват периодично наблюдения на всички сгради, съоръжения и терени в свлачищни райони, като създават първична документация за тяхното състояние.

11. Водят периодични наблюдения за хода на морската и речната абразия и ерозия по свлачищните морски и речни брегове по специално установена методика, съгласувано или съвместно с други институти и ведомства.

12. Водят периодични наблюдения за състоянието на плажовите ивици в свлачищните райони и крайбрежието и предлагат мероприятия за тяхното съхранение.

13. Извършват периодични наблюдения и документират ефективността и състоянието на изградените противосвлачищни съоръжения.

14. Периодично изследват наблюдаваните активни свлачища чрез шурфове и сондажи за определяне промените на физико-механичните показатели на почвите.

15. Извършват периодични огледи на наблюдаваната територия, като регистрират всички нови свлачища.

16. Периодично измерват дебита и водните нива на всички водоизточници и на изградените дълбочинни репери в свлачищните райони.

17. Периодично извършват геодезични измервания на изградените повърхностни и дълбочинни репери за установяване на настъпилите деформации.

18. осъществяват контрол по изпълнението на противосвлачищните мероприятия и всякакъв вид строителство в свлачищните райони съгласно издадените инструкции, предписания и указания.

19. Имат право да спират всяко строителство, ако то се извършва в нарушение на норми и правила за строителство в свлачищни райони.

20. Съставят актове на виновните лица при констатирани нарушения на съответните правилници, нормативи и технически условия и при неизпълнение на дадените предписания за режима в свлачищните райони. Актовете се изпращат в Министерството на архитектурата и благоустройството за издаване на наказателни постановления.

21. Участвуват в комисии съвместно с органите на Държавния технически контрол по приемане и въвеждане в експлоатация на сгради, пътища, В и К мрежи и съоръжения, напоителни системи и други съоръжения в свлачищни райони.

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С МИНИСТЕРСТВАТА, ВЕДОМСТВАТА И НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ


22. Противосвлачищните станции провеждат своята дейност, съгласувано с окръжните народни съвети, на чиято територия наблюдават свлачищните явления.

23. За Черноморското крайбрежие, р. Дунав и речната мрежа от вътрешността на страната противосвлачищните станции съгласуват дейността си с ведомствата и институтите, наблюдаващи процесите на морската и речната абразия и ерозия.

24. Ведомствата се задължават да предоставят на противосвлачищните станции за ползуване кадастрите на изгражданите подземни и надземни съоръжения и всички архивни проучвателни и проектни разработки в свлачищните райони.

25. Изборът на строителни площадки в свлачищни райони се извършва след съгласуване с отдел "Противосвлачищни мероприятия" при Министерството на архитектурата и благоустройството, въз основа на заключение на противосвлачищните станции.

26. Ведомствата, извършващи инженерно-геоложки проучвания в свлачищните райони, се задължават да предават по един екземпляр от инженерно-геоложкия доклад на противосвлачищната станция за ползуване.

27. Технико-икономическите доклади (ТИД), респ. технико-икономическите условия (ТИУ) и идейните проекти за строителство в свлачищни райони се съгласуват с отдел "Противосвлачищни мероприятия" при Министерството на архитектурата и благоустройството съгласно Инструкцията за съгласуване на ТИД и идейни проекти по капитално строителство, въз основа на заключение на противосвлачищните станции.

28. Изграждането на реперни мрежи в свлачищни райони се финансира от инвеститорите по проектирането и строителството на обектите в тези райони, съгласувано с противосвлачищните станции.
Във всички проектни материали, които следва да се съгласуват с отдел "Противосвлачищни мероприятия" при МАБ, необходимо е да бъде изрично отбелязано, че обектите се намират в свлачищни райони.

29. Предписанията на противосвлачищните станции за отстраняване на аварии по водопроводи, канализационни мрежи и други съоръжения, разположени в свлачищни райони (които предизвикват нарушаване устойчивостта на терена), са задължителни за ведомствата, които ги стопанисват и изпълняват.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


30. Този правилник се издава на основание 139-то разпореждане на Бюрото на Министерския съвет от 10.IV.1972 година и влиза в сила след обнародването му в Държавен вестник.