Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

В сила от 01.06.1996 г.
Приет с ПМС № 36 от 05.03.1996 г.

Обн. ДВ. бр.25 от 22 Март 1996г., попр. ДВ. бр.72 от 23 Август 1996г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.34 от 1 Април 2008г., изм. ДВ. бр.44 от 9 Май 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.63 от 16 Август 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2023г., изм. ДВ. бр.107 от 29 Декември 2023г., изм. ДВ. бр.23 от 19 Март 2024г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за движението по пътищата.


Чл. 2. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.


Чл. 3. Участниците в движението са длъжни:
1. да спазват правилата за движение;
2. да пазят живота и здравето на хората;
3. да не създават опасности или пречки за движението;
4. да не причиняват имуществени щети;
5. да не изхвърлят и да не оставят на пътя предмети или вещества, които застрашават другите участници в пътното движение, а когато не са успели да изпълнят това - да вземат необходимите мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите участници в движението.


Чл. 4. Движещото се по пътя пътно превозно средство трябва да има водач, да бъде технически изправно и регистрирано по съответния ред.


Чл. 5. Водачът на моторно превозно средство трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията на моторното превозно средство, което управлява.


Чл. 6. (1) Юридическите и физическите лица, които стопанисват пътя, са длъжни:
1. да ползват за оборудване на пътищата пътни принадлежности, отговарящи на съответните изисквания на стандартизационните документи;
2. да поставят или да променят принадлежностите по т. 1 само по проект, утвърден от компетентните органи;
3. да поддържат организацията на движението така, както е определена и съгласувана от компетентните органи;
4. да вземат своевременно мерки за отстраняване на препятствията по пътя и за осигуряване на условия за безопасно движение.
(2) Пътни знаци, пътни светофари и други пътни принадлежности, чието поставяне е било наложено поради временна промяна на пътните условия или въвеждане на временни ограничения или забрани, трябва да бъдат демонтирани от съответните органи веднага след като отпадне необходимостта от тях.


Чл. 7. (1) Върху пътните знаци, пътните светофари и другите средства за сигнализиране, както и върху конструкциите за закрепването им, е забранено поставянето на каквито и да е предмети или устройства, нямащи отношение към тях и към целта, за която се използват.
(2) Плакати, агитационни материали, светещи тела, както и други средства за привличане на вниманието се поставят само на местата, определени от стопаните на пътя, съгласувано с органите на Министерството на вътрешните работи. Тези материали трябва:
1. да не наподобяват на пътни знаци или други средства за регулиране на движението;
2. да не намаляват видимостта или ефективността на пътните знаци и другите средства за регулиране на движението;

3. да не заслепяват участниците в движението.


Чл. 8. Пътните знаци, пътните светофари, пътната маркировка, допълнителните и други средства за сигнализиране трябва да отговарят на съответните изисквания на стандартизационните документи.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


Чл. 9. Разрешава се движението на пътно превозно средство по пътищата, ако то отговаря на определените от производителя изисквания за експлоатация, на този правилник и на наредбите по чл. 8, ал. 3 и чл. 36, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.


Чл. 10. (1) Моторно превозно средство или тегленото от него ремарке е технически неизправно, ако има някоя от следните повреди или неизправности:
1. по основната спирачна уредба:
а) не се осигурява равномерно спиране на всички колела, както и необходимите спирачни усилия за всяко колело;
б) има лошо закрепени възли или части;
в) има триене на тръбопроводи и гумени съединения в други конструктивни елементи на превозното средство;
г) има изтичане на спирачна течност или на въздух;
д) ефективността на работа на колесните спирачни механизми не съответства на нормативните изисквания;
е) ремаркетата, които нямат работна спирачка, са без допълнителна връзка или тя е неизправна;
ж) има износени спирачни накладки;
2. по хидравличната спирачна уредба, освен посочените в т. 1 неизправности:
а) свободният ход на педала е различен от предписаните нормативни стойности;
б) нивото на спирачната течност в резервоара е под нормата;
в) не работи вакуумният усилвател;
г) има неизправности по главния спирачен цилиндър, по някой от колесните спирачни цилиндри, по тръбопроводите или по техните връзки;
д) неизправен е регулаторът за налягането на отделните колесни спирачни механизми;
3. по пневматичната спирачна уредба, освен посочените в т. 1 неизправности:
а) компресорът не осигурява необходимото налягане на въздуха за захранване на уредбата;
б) неизправно е устройството за отнемане на влагата в сгъстения въздух;
в) има неизправен, нерегулиран или изолиран: четирипътен кран; регулатор на налягането; главен спирачен кран; кран за регулиране на спирачното усилие на състава от пътни превозни средства в зависимост от натоварването или кран "влекач-ремарке";
г) има неизправни, нерегулирани или изолирани колесни спирачни механизми;
д) връзката за подаване на въздух между влекача и ремаркето не отговаря на съответните изисквания на стандартизационните документи;
е) има недопустимо износване на шарнирите и на тресчотките на колесните спирачни механизми;
ж) ходът на ексцентрика на някой от колесните спирачни механизми не съответства на предписаните нормативни стойности;
з) има неизправни или изолирани блокиращи цилиндри;
4. по спирачната уредба за паркиране - ефективността на работа на спирачната уредба не съответства на предписаните нормативни стойности;
5. по кормилната уредба:
а) хлабината на кормилния механизъм не съответства на предписаните нормативни стойности;
б) усилията при въртене на кормилното колело не съответстват на предписаните нормативни стойности;
в) има незакрепени, неосигурени против саморазвиване или повредени възли и части;
г) неизправен е пневмо- или хидроусилвателят;
д) има възли или части, ремонтирани чрез заваряване, нагряване или запояване;
е) стойностите на монтажните ъгли на управляемите колела не съответстват на предписаните норми;
6. по рамата, кабината, каросерията и допълнителното оборудване:
а) има повреди или деформации по рамата, кабината или каросерията, които могат да окажат влияние на безопасността на движението на моторното превозно средство;
б) има неизправни брави или фиксатори на ключалките на вратите, а на товарните автомобили - неизправни ключалки на капаците;
в) има счупени или повредени външни стъкла или стъкла, които не отговарят на съответните изисквания на стандартизационните документи;
г) има неизправности по механизмите за управление;
д) за автомобилите, за които са предвидени, липсват или са повредени обезопасителните колани или елементи за тяхното закрепване;
е) липсват или са повредени предписаните огледала за виждане назад;
ж) не работят стъклочистачките;
з) не работи стъклоумивателното устройство;
и) на моторните превозни средства, които извършват обществен превоз, е неизправен или непломбиран километропоказателят или тахографът;
к) неизправен е скоростомерът;
л) неизправно е устройството за звуков сигнал;
м) неизправно е теглително-прикачното устройство на автомобила или ремаркето или опорно-прикачното устройство на влекача или полуремаркето;
н) повредени са престилките на задните калници на товарните автомобили, автобусите, тролейбусите и ремаркетата;
о) повредени или нечетливи са табелите с регистрационния номер;
п) няма пожарогасител или е неизправен;
р) няма аптечка;
с) няма светлоотразителен триъгълник или е неизправен;
т) няма необходимите опознавателни знаци;
7. по силовото предаване:
а) не е изправен съединителят;
б) има включващи се трудно или самоизключващи се предавки;
в) повреден е карданният вал или полуваловете;
г) повредено е главното предаване или диференциалът;
8. по окачването - има повреден ресор, амортисьор или някой от елементите на пневматичното окачване;
9. по колелата и гумите:
а) гумата не съответства по размер, налягане, допустимо натоварване и скорост на марката и модела на моторното превозно средство;
б) гумата има разкъсвания;
в) джантата е повредена или деформирана, липсва или е повреден елемент за закрепване на джантата към главината на колелото;
г) дълбочината на протекторния рисунък на гумите на автомобилите и на мотоциклетите е по-малка от 1,6 мм;
д) има вулканизирани или регенерирани предни гуми;
е) не са балансирани колелата на лекия автомобил;
10. по двигателя:
а) съдържанието на вредни вещества в отработилите газове, а при дизеловите двигатели - и степента на димност, не съответстват на предписаните нормативни стойности;
б) нивото на шума не съответства на предписаните нормативни стойности;
в) има изтичане на гориво;
г) радиосмущенията не съответстват на предписаните нормативни стойности;
11. по електрическата уредба - има повредени проводници или предпазителите не отговарят на нормативните изисквания;
12. по осветителната уредба:
а) изменени са броят, типът, цветът и разположението на предписаните светлини, с изключение на светлините за мъгла;
б) светлините не са регулирани;
в) не светят дългите, късите, габаритните светлини или стоп-светлините;
г) пътепоказателите не работят;
д) липсват предвидените светлоотразители;
е) недостатъчно осветена е задната табела с регистрационния номер.
(2) Моторно превозно средство за обществен превоз на пътници е технически неизправно, когато освен посочените в ал. 1 има и някоя от следните повреди или неизправности:
1. неизправни са управлението или механизмите за автоматично отваряне и затваряне на вратите;
2. неизправни са седалките, липсват или са повредени елементи за закрепването им;
3. повредени са подът или стъпалата на каросерията;
4. неизправни са отоплението или вентилацията или се отделят вредни газове в салона;
5. неизправна е системата за аварийно напускане или не е оборудвана в съответствие с изискванията на производителя.


Чл. 11. (1) (Попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) При възникване по време на движение на някоя от техническите неизправности, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 1, букви "г" и "д", т. 2, буква "г", т. 3, букви "а" и "в", т. 5, буква "в", т. 6, буква "е", буква "ж" - по време на дъжд или снеговалеж, и буква "м", т. 7, букви "а", "в" и "г", т. 9, буква "в", т. 10, буква "в" и т. 12, буква "в" - през нощта и при намалена видимост, водачът е длъжен да спре моторното превозно средство или ремаркето до отстраняване на неизправността.
(2) В останалите случаи на възникване на техническа неизправност по време на движение, когато отстраняването на неизправността на място е невъзможно, на водача се разрешава да придвижи на собствен ход моторното превозно средство или да тегли ремаркето до гараж или сервиз. В този случай придвижването може да се осъществи само ако водачът е осигурил необходимата безопасност на движението.


Чл. 12. Моторното превозно средство не трябва да има отвътре или отвън каквито и да е предмети, които намаляват видимостта или отвличат вниманието на водача, както и предмети с остри изпъкнали ръбове или части, които представляват опасност за водача, пътниците или другите участници в движението.


Чл. 13. Забранено е поставянето на пердета на стъклата на предните врати и на задното стъкло. Допуска се поставяне на пердета на стъклата на задните врати само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.


Чл. 14. За да участва в движението по пътищата всеки велосипед трябва да има изправни:
1. спирачки;
2. звънец и да няма друг звуков сигнал;
3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;
4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.


Чл. 15. За да участва в движението по пътищата, всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а през нощта - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите се разполагат симетрично от двете страни на превозното средство.


Чл. 16. За да участва в движението по пътищата, всяка ръчна количка, теглена или бутана, при движение през нощта и при намалена видимост трябва да има най-малко една бяла или жълта добре различима светлина отпред и най-малко една червена светлина отзад. Източникът на тези светлини може да е един, който да бъде разположен от лявата страна на количката. Светлините не са задължителни за ръчни колички с широчина, по-малка от 1 м.


Чл. 17. Всяко намиращо се на платното за движение пътно превозно средство или състав от пътни превозни средства, към които не са приложими изброените изисквания, през нощта трябва да има най-малко две бели или жълти, добре различими светлини отпред и две червени светлини отзад.


Чл. 18. (1) За обозначаване на пътни превозни средства се използват следните опознавателни знаци:
1. Синя или червена пробляскваща светлина - обозначава моторно превозно средство със специален режим на движение.
2. Жълта мигаща или пробляскваща светлина - обозначава моторно превозно средство, което поради специфичния си режим на движение представлява препятствие или опасност за движението по пътя.
3. "Състав от пътни превозни средства" - състои се от три тела, излъчващи оранжева светлина и разположени над предната част на кабината на теглещото моторно превозно средство.
4. "Република България" - знакът има формата на елипса, бял цвят, черна крайна ивица и черни букви. Поставя се на задната вертикална част до табелата с регистрационния номер на регистрираните в Република България пътни превозни средства, които напускат нейната територия.
5. "Деца" - знакът има формата на квадрат с оранжев цвят и с черна крайна ивица, върху който с черен цвят е изобразен символът от пътен знак А19. Поставя се отпред и отзад на моторните превозни средства, които превозват организирани групи от деца.
6. "Глух или глухоням водач" - знакът има формата на кръг, с жълт цвят, черна крайна ивица и черен символ. Поставя се в долния десен ъгъл на предното стъкло и в долния ляв ъгъл на задното стъкло на моторно превозно средство, управлявано от глух или глухоням водач.
7. "Инвалид" - знакът има формата и изображението на пътен знак Д21. Поставя се на челната страница на картата, която се издава на инвалиди за ползване на улеснения при движение с моторни превозни средства, когато те са водачи или пътници. Картата се поставя в долния десен ъгъл на предното стъкло на превозното средство и се сваля, когато то не обслужва притежателя на документа.
8. "Такси" - знакът има формата на пресечена пирамида с бял цвят, вътрешно осветление и изписан двустранно надпис с черен цвят. Надписът може да бъде повторен с латински букви - "Tахi". Поставя се перпендикулярно на надлъжната ос, върху покрива на моторното превозно средство, извършващо таксиметров превоз.
9. "Учебен автомобил" - знакът представлява табела с формата на правоъгълник със син цвят и бяла буква "У". Поставя се на предната и задната вертикална част на моторното превозно средство, което се движи с учебна цел. На леките автомобили може да се поставя върху покрива, но трябва да бъде изписан двустранно. Знакът се използва за обозначаване и на другите превозни средства, които се движат с учебна цел.
10. "Извънгабаритно пътно превозно средство" - знакът представлява табела с формата на правоъгълник, върху която са нанесени успоредни и наклонени червени и бели светлоотразителни ленти и надпис "Извънгабаритен" с черен цвят. Поставя се отпред и отзад на пътно превозно средство, което е извънгабаритно или превозва извънгабаритен товар, както и на съпровождащия го автомобил.
11. "Опасен товар" - знакът представлява табела с формата на правоъгълник със светлоотразително покритие с оранжев цвят, върху което с цифри с черен цвят се изписва идентификационният код за степента на опасност на товара, а под него - идентификационният код за вида на опасния товар. Поставя се отпред вляво над бронята и отзад в лявата страна на превозните средства, превозващи опасни товари.
12. "Товарен автомобил или трактор с максимално допустима маса над 3,5 т и дължина над 7,00 м" - знакът представлява една (А) или комбинация от две (Б или В) или четири (Г) правоъгълни табели, върху които са нанесени успоредни и наклонени червени флуоресциращи и жълти светлоотразителни ленти. Поставя се отзад на превозното средство. Броят и начинът на поставяне на табелите се определят в зависимост от конфигурацията и габаритните размери на превозното средство.
13. (Попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) "Ремарке или полуремарке" - знакът представлява една (А) или комбинация от две (Б или В) или четири (Г) правоъгълни светлоотразителни табели с жълт цвят и червена флуоресцираща крайна ивица. Поставя се отзад на превозното средство. Броят и начинът на поставяне на табелите се определят в зависимост от конфигурацията и габаритните размери на превозното средство.
14. "Бавнодвижещо се моторно превозно средство" - знакът представлява табела с форма на равностранен триъгълник със скосени върхове и светлоотразително покритие в червен цвят и вписан в него червен флуоресциращ триъгълник. Поставя се отзад на бавнодвижещите се моторни превозни средства, както и на прикачените към тях ремаркета.
15. "Военна колона" - знакът има формата на правоъгълник с бял цвят, надпис "Военна колона" с червен цвят и изображението на пътен знак А39. Поставя се отпред на първото и отзад на последното превозно средство от колоната.
16. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба" - знакът има формата на равностранен триъгълник със светлоотразителни жълт цвят и червена крайна ивица с вписани в него надпис с латински букви "GAS" и знак "Внимание". Поставя се на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло.
(2) Опознавателните знаци трябва да отговарят на съответните изисквания на стандартизационните документи.
(3) Конкретното място на поставяне върху пътните превозни средства, размерите на опознавателните знаци и техническите изисквания към тях се определят от министъра на вътрешните работи съгласувано със заинтересуваните ведомства.
(4) С разрешение на министъра на вътрешните работи на моторните превозни средства може да се поставят и други табели, надписи и емблеми, различни от посочените в ал. 1.

Глава трета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И ТАБЕЛИ С РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА


Чл. 19. (1) На всяко регистрирано моторно превозно средство се издава свидетелство за регистрация с безсрочна или с временна валидност по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи. Свидетелството за регистрация с временна валидност е различно по цвят от свидетелството с безсрочна валидност.
(2) На първата страница на свидетелството се изписва опознавателният знак "Република България".
(3) Наименованието на свидетелството "Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство" се повтаря на френски език - "Cеrtificat d'immarticulation".
(4) Свидетелството съдържа следните данни, някои от които са означени с латински букви:
1. регистрационен номер (А);
2. дата на първоначална регистрация на моторното превозно средство (В);
3. име, презиме и фамилия, единен граждански номер и адрес на собственика на моторното превозно средство (С);
4. фабрична марка и модел (D);
5. вид на моторното превозно средство;
6. номер на рамата/купето (Е);
7. номер на двигателя;
8. максимално допустима маса (F);
9. маса без товар (G);
10. товароносимост, брой места;
11. цвят (цветове);
12. срок на валидност на свидетелството (Н);
13. дата на издаването на свидетелството;
14. подпис на представител на организацията, издала свидетелството, и печат;
15. номер на свидетелството.
(5) Данните за собственика на моторното превозно средство, фабричната марка и моделът на моторното превозно средство се повтарят с латински букви.


Чл. 20. (1) На регистрираните моторни превозни средства, с изключение на мотоциклетите и мотопедите, отпред и отзад се поставят табели с регистрационни номера.
(2) На мотоциклетите и мотопедите, както и на ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.
(3) Табелата с регистрационния номер е с бял цвят, върху който с черни букви и цифри са изписани кодът на региона, където е регистрирано моторното превозно средство, серията и поредният номер.
(4) Табелата с регистрационния номер отговаря на съответните изисквания на стандартизационните документи.

Глава четвърта.
КАТЕГОРИИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


Чл. 21. Моторните превозни средства се делят на следните категории, означени с латински букви:
1. категория А - мотоциклети;
2. категория М - мотопеди;
3. категория В - автомобили, чиято максимално допустима маса не надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с максимално допустима маса не повече от 750 кг; максимално допустимата маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;
4. категория С - товарни автомобили, чиято максимално допустима маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с максимално допустима маса не повече от 750 кг;
5. категория D - автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници с над осем места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с максимална допустима маса не повече от 750 кг; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено;
6. категория В + Е - състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато:
а) максимално допустимата маса на ремаркето надвишава 750 кг;
б) максимално допустимата маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;
7. категория С + Е - състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с максимално допустима маса над 750 кг;
8. категория D + Е - състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория D и ремарке с максимално допустима маса над 750 кг;
9. категория Т - колесни трактори и тролейбуси; към тази категория се отнасят и трамваите.

Глава пета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО


Чл. 22. На лице, което успешно е положило изпит за получаване на право за управление на моторно превозно средство, се издава свидетелство, валидно за съответната категория, по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи.


Чл. 23. (1) Заглавието на свидетелството "Свидетелство за управление на МПС" се повтаря на френски език - "Permis de conduire".
(2) Свидетелството съдържа опознавателния знак "Република България" и данни в следната последователност:
1. фамилия;
2. име и презиме;
3. дата на раждане, единен граждански номер;
4. местоживеене;
5. организация, издала свидетелството;
6. дата и място на издаване на свидетелството;
7. срок на валидност на свидетелството;
8. номер на свидетелството;
9. подпис на представител на организацията, издала свидетелството, и печат;
10. подпис на водача;
11. категорията или категориите моторни превозни средства, за които е валидно свидетелството.
(3) На свидетелството се поставят снимка на водача и печат на организацията, издала свидетелството.
(4) Данните, съдържащи се в т. 1, 2, 4, 5 и 6 от свидетелството, се повтарят с латински букви.


Чл. 24. Свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в друга държава, е валидно на територията на Република България, ако тази държава е договаряща страна по Конвенцията за пътното движение (Виена, 1968 г.) и при условие, че свидетелството отговаря на изискванията към свидетелствата, определени от конвенцията, или е придружено от легализиран превод.


Чл. 25. (1) Международното свидетелство за управление на моторно превозно средство по образец, показан в приложението, е валидно на територията на Република България, когато е издадено от друга държава.
(2) Международно свидетелство за управление се издава на български гражданин след представяне на валидно национално свидетелство. Това свидетелство не е валидно на територията на Република България.

Глава шеста.
ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


Чл. 26. (1) Всеки водач има право да управлява моторно превозно средство от категорията, за която притежава свидетелство за управление, а водачът, притежаващ свидетелство за управление от категория Т - само превозно средство от вида, посочен в свидетелството за управление.
(2) Водач с право за управление на моторни превозни средства от категория А, В или Т има право да управлява и моторни превозни средства от категория М.
(3) Водач с право за управление на моторно превозно средство от категория С има право да управлява и моторно превозно средство от категория В.


Чл. 27. Свидетелство за управление на моторни превозни средства от категория D се издава само на водач, придобил право да управлява моторни превозни средства от категория С.


Чл. 28. (1) За да придвижва самоходна машина по пътищата, водачът й трябва да притежава свидетелство за правоспособност за работа с тази машина и свидетелство за управление на моторно превозно средство от която и да е от категориите, посочени в чл. 21.
(2) Изискванията по ал. 1 не се отнасят за водачите на малогабаритни самоходни машини.

Глава седма.
СИГНАЛИ НА РЕГУЛИРОВЧИКА


Чл. 29. (1) Регулировчикът е лице, на което е възложено да регулира движението посредством подаването на определени сигнали.
(2) Регулировчикът носи задължителни отличителни знаци, по които участниците в движението лесно да го разпознават и добре да го виждат както през деня, така и през нощта. Той може да ползва регулировъчна палка и/или полицейска свирка, а когато регулира движението при строително-ремонтни работи на пътя - червен флаг.
(3) Сигнали на регулировчика са следните положения на тялото и ръцете му:
1. дясна ръка, вдигната вертикално - означава "Внимание, спри!". Това не се отнася за онези от водачите, които в момента на подаването на този сигнал, след като им е било разрешено преминаването, са толкова близо до регулировчика, че не могат да спрат, без да създадат опасност за движението. При подаване на този сигнал на кръстовище участниците в движението, които са навлезли в кръстовището, трябва да го освободят;
2. ръка или ръце, протегнати хоризонтално встрани - след като е подал този сигнал, регулировчикът може да свали ръката или ръцете си. Сигналът означава:
а) "Преминаването е разрешено" за водачите, които се намират срещу лявото или дясното рамо на регулировчика и ще преминат направо или ще завият надясно, както и за пешеходците, които искат да преминат пред гърдите или зад гърба на регулировчика;
б) "Преминаването е забранено" за всички останали участници в движението;
3. дясна ръка, протегната хоризонтално напред, означава:
а) "Преминаването е разрешено" за водачите на пътни превозни средства, които се намират срещу лявото рамо на регулировчика, и за пешеходците, които искат да преминат зад гърба му;
б) "Преминаването е забранено" за всички останали участници в движението.
(4) Освен сигналите, посочени в ал. 3, регулировчикът може да използва и допълнителни разбираеми жестове за даване на други указания на участниците в движението.

Глава осма.
ПЪТНИ СВЕТОФАРИ


Чл. 30. (1) Пътните светофари се използват за регулиране движението на пътните превозни средства и на пешеходците. Те имат светещи полета с определени: разположение, цвят, форма и символи върху тях. Със светещите полета към участниците в движението се подават светлинни сигнали с определено значение.
(2) В зависимост от предназначението си пътните светофари са за регулиране движението на:
1. пътните превозни средства на кръстовища, пешеходни пътеки, стеснени и други участъци от пътя;
2. пътните превозни средства по отделна пътна лента;
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) превозни средства от редовни линии за обществен превоз на пътници;
4. пешеходците;
5. пътните превозни средства на железопътен прелез.


Чл. 31. (1) За регулиране движението на пътните превозни средства на кръстовища, пешеходни пътеки, стеснени и други участъци от пътя се използват светофари с по 3 светещи полета, с които се подават немигащи светлинни сигнали с червен, жълт и зелен цвят на светлината.
(2) Светещите полета са подредени вертикално, като полето за червената светлина е отгоре, за жълтата - в средата, а за зелената - отдолу.
(3) Светещите полета имат формата на кръг. Светещото поле за зелената светлина може да има формата на стрелка (стрелки) на черен фон, но в този случай върху светещите полета за червената и жълтата светлина са нанесени контурите на същата стрелка (стрелки). Стрелката, съответстваща на посоката за движение направо, е насочена нагоре.
(4) Когато светещото поле за зелената светлина на светофар с 3 светещи полета е с формата на стрелка (стрелки) и върху светещите полета на червената и жълтата светлина са нанесени контурите на същата стрелка (стрелки), значението на сигналите на този светофар се отнася само за посоката (посоките), указвана (указвани) от стрелката (стрелките).
(5) Светофар с 3 светещи полета, на който светещото поле за зелената светлина е с формата на стрелка (стрелки) и върху светещите полета за червената и жълтата светлина са нанесени контурите на същата стрелка (стрелки), се използва само когато сигналите за преминаване и спиране не се подават едновременно към всички пътни превозни средства от даден вход на кръстовището. В този случай конфигурацията на стрелките в светещите полета на отделните светофари от този вход съответства на разрешените посоки за движение от отделните пътни ленти и на този вход на кръстовището не може да се поставя светофар, светещото поле за зелената светлина на който е с формата на кръг.
(6) Последователността на подаване на светлинните сигнали от един светофар е следната: червена светлина - едновременно светещи червена и жълта светлина - зелена светлина - жълта светлина.
(7) Светлинните сигнали имат следното значение:
1. червена светлина - означава "Преминаването е забранено". Водачите на пътни превозни средства не трябва да преминават "стоп-линията" или, ако няма такава, да преминават линията, на която е поставен светофарът. Когато светофарът е поставен в средата на кръстовището, водачите не трябва да навлизат в кръстовището или на пешеходната пътека;
2. едновременно светещи червена и жълта светлина - означава "Преминаването е забранено". Този сигнал предупреждава водачите, че предстои подаване на сигнал със зелена светлина;
3. зелена светлина - означава"Преминаването е разрешено". Но когато този сигнал е подаден на кръстовище, той не разрешава на водачите да навлизат в кръстовището, ако, след като навлязат, те не ще могат да го напуснат до следващата смяна на сигнала;
4. жълта светлина - означава "Внимание, спри!". Това не се отнася само за онези от водачите, които в момента на подаването на този сигнал, след като им е било разрешено преминаването, са толкова близо до светофара, че не могат да спрат, без да създадат опасност за движението. При подаване на този сигнал на кръстовище водачите, които навлизат или се намират в кръстовището, са длъжни да го освободят.
(8) Светофарите се поставят от дясната страна на пътя. За да бъдат забелязани своевременно, те може да бъдат поставени над пътя, от лявата страна или в средата над кръстовището.
(9) Когато конкретните условия налагат това, сигналите, които се подават от един светофар, може да бъдат повторени чрез поставянето на допълнителен светофар. Светофар за повтаряне на светлинните сигнали може да се поставя над пътя, от лявата страна на пътя или на изхода на кръстовището, но така, че да не заблуждава участниците в движението.


Чл. 32. На светофар с три светещи полета, на нивото на светещото поле за зелена светлина с формата на кръг, от едната или от двете страни може да има допълнително светещо поле със зелена светлина с формата на стрелка. Включването на тази светлина означава, че водачите могат да продължат движението си само в указаната от стрелката посока при условие, че пропускат пътните превозни средства и пешеходците, които преминават през кръстовището. Този сигнал се подава само едновременно с включени червена и/или жълта светлина на светофара.


Чл. 33. (1) За регулиране движението на пътните превозни средства по отделна пътна лента се използва светофар, с който се подават немигащи светлинни сигнали с червен и зелен цвят на светлината.
(2) Когато светещите полета на светофара са обособени самостоятелно, те се подреждат хоризонтално, като полето за червената светлина е отляво, а за зелената - отдясно.
(3) Светещото поле за червената светлина има формата на две косо пресичащи се наклонени ленти. Светещото поле за зелената светлина има формата на стрелка, насочена надолу.
(4) Светлинните сигнали имат следното значение:
1. червена светлина - означава "Движението по лентата е забранено";
2. зелена светлина - означава "Движението по лентата е разрешено".
(5) Когато и двете светлини не светят, посоката за движение по лентата се указва от пътен знак Д1, определящ броя на пътните ленти и посоките за движение по тях, а когато такъв знак няма - движението по лентата, над която е поставен светофарът, е забранено.
(6) Светофарът за регулиране движението на пътните превозни средства по отделна пътна лента се поставя в средата над пътната лента.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) За регулиране движението на превозни средства от редовни линии за обществен превоз на пътници може да се използва светофар с 4 светещи полета, 3 от които са разположени хоризонтално едно до друго, а четвъртото е разположено в средата под тях. С тези светещи полета се подават немигащи светлинни сигнали с луннобял цвят.
(2) Сигналите на светофара имат следното значение:
1. включени всички горни светлини и изключена долна светлина - навлизането в кръстовището е забранено;
2. включени долна светлина и горна над нея - разрешено е движението направо;
3. включени долна светлина и горна дясна - разрешено е движението надясно;
4. включени долна светлина и горна лява - разрешено е движението наляво.
(3) Едновременното подаване на сигнали по т. 2, 3 и 4 разрешава преминаване в съответните посоки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Когато светофар за регулиране движението на превозни средства от редовни линии за обществен превоз на пътници е поставен заедно със светофар за регулиране движението на пътните превозни средства на кръстовища, пешеходни пътеки и стеснени участъци от пътя, водачите на превозните средства от редовни линии за обществен превоз на пътници спазват сигналите на светофара за регулиране движението на превозни средства от редовни линии за обществен превоз на пътници.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътен светофар по ал. 1 се използва за регулиране на движението на нерелсови превозни средства от редовни линии за обществен превоз на пътници само в случаите, в които за тях има специално обособена пътна лента "BUS лента".


Чл. 35. (1) За регулиране движението на пешеходците се използва светофар с две светещи полета, с които се подават немигащи светлинни сигнали с червен и зелен цвят на светлината.
(2) Светещите полета на светофара са подредени вертикално, като полето за червената светлина е отгоре, а за зелената - отдолу.
(3) Светещото поле за червената светлина е с формата на застанал неподвижно пешеходец, а светещото поле на зелената светлина - с формата на движещ се пешеходец.
(4) Светлинните сигнали имат следното значение:
1. червена светлина - означава "Преминаването е забранено". Пешеходците, които се намират на платното за движение при подаването на този сигнал, са длъжни да го освободят;
2. зелена светлина - означава "Преминаването е разрешено".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г. (*)) За улесняване на незрящите пешеходци зелената светлина, която разрешава преминаване през платното за движение на пешеходците, се съпровожда от звуков сигнал.

Чл. 36. (1) За регулиране движението на пътните превозни средства на железопътен прелез се използва светофар с едно или две, разположени хоризонтално едно до друго, светещи полета с формата на кръг. Светофарът се включва при приближаване на влак към железопътния прелез.
(2) Светофарът подава сигнал, състоящ се от една или две последователно мигащи една след друга червени светлини, който означава "Преминаването е забранено".
(3) Светофари, използвани за регулиране движението на пътните превозни средства на железопътен прелез, може да се поставят и пред подвижни мостове, на фериботи, пристанища и на места, където на пътя излизат моторни превозни средства със специален режим на движение.


Чл. 37. Жълта мигаща светлина, подавана от пътен светофар или от друго устройство, означава "Внимание!". Водачите и пешеходците могат да продължат движението си, но са длъжни да бъдат внимателни и предпазливи.

Глава девета.
ПЪТНИ ЗНАЦИ


Чл. 38. Пътните знаци са:
1. предупредителни за опасност - група "А";
2. с предписания за участниците в движението:
а) група "Б" - относно предимството;
б) група "В" - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана;
в) група "Г" - със задължителни предписания;
г) група "Д" - със специални предписания;
3. указателни:
а) група "Е" - даващи допълнителна информация;
б) група "Ж" - за направления, посоки, обекти и др.;
4. допълнителни табели - група "Т".


Чл. 39. (1) Пътните знаци имат определени форма, размери, цвят и символи.
(2) Размерите на пътните знаци трябва да бъдат такива, че да са видими и лесноразбираеми както през деня, така и през нощта.
(3) При необходимост надписите в пътните знаци може да бъдат повторени с латински букви.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци от групи "А", "Б", "В", "Г", "Д" и допълнителните средства за сигнализиране от група "С", когато се поставят на пътни участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, могат да имат допълнителен контур или правоъгълна основа с жълтозелен флуоресцентен светлоотразителен фон. Когато пътни знаци от тези групи се използват при временна организация и безопасност на движението по пътя поради строителство или ремонт, дейности по поддържане, аварийни ситуации и други подобни, допълнителният контур или правоъгълната основа могат да имат жълт флуоресцентен светлоотразителен фон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци от групи "Ж" и "Т", използвани при временна организация и безопасност на движението по пътя поради строителство или ремонт, дейности по поддържане, аварийни ситуации и други подобни, могат да имат жълт фон.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Символите в отделен пътен знак периодично може да се променят.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) При изобразяването на пътни знаци с помощта на светещи елементи се допуска тъмният цвят да бъде заменен със светъл, като съответно светлият цвят бъде заменен с тъмен. Червеният цвят не може да бъде променян.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) За изобразяване на превозни средства в пътните знаци се използват следните символи:

- моторно превозно средство, с изключение на мотоциклетите без кош и мотопедите;
- товарен автомобил;
- автобус;
- тролейбус;
- трамвай;
- влак;
- ремарке, с изключение на полуремаркетата и едноосните ремаркета;
- ремарке;
- трактор и самоходна машина;
- мотоциклет и мотопед;
- велосипед;
- пътно превозно средство, теглено от животни;

- ръчна количка за превоз на товари, теглена или бутана от човек;
- пътно превозно средство, превозващо опасен товар;


Чл. 40. (1) Пътните знаци се поставят от дясната страна на пътя срещу посоката на движението така, че да бъдат лесно разпознавани и своевременно възприемани от участниците в движението. Всеки знак, поставен отдясно, може да бъде повторен над или на другата страна на пътя, когато местните условия са такива, че съществува опасност той да не бъде забелязан своевременно.
(2) При необходимост пътните знаци се поставят на островите върху платното за движение и в разделителната ивица на път с отделни платна за движение.
(3) Пътните знаци се поставят така, че да не пречат на движението на превозните средства и на пешеходците. Те не трябва да се закриват един друг или от други препятствия, съоръжения или принадлежности в обхвата на пътя.
(4) Пътните знаци се поставят на такова разстояние един от друг, че водачите да могат да извършат действията, изисквани от тях, своевременно и безопасно.
(5) На едно и също място може да се поставят не повече от 2 различни пътни знака и 2 допълнителни табели - по една под всеки знак. По изключение в населените места може да се поставят на едно място до 3 различни пътни знака. Това не се отнася за пътните знаци от група "Ж".
(6) Пътните знаци се поставят един под друг, а когато са над платното за движение - един до друг, при спазване отгоре надолу или отляво надясно на следния ред: предупредителен - група "А", с предписание - групи "В", "Г" и "Д", указателен - групи "Е" и "Ж". Пътните знаци относно предимството - група "Б", се поставят винаги отгоре или отляво. В останалите случаи - при 2 пътни знака от една и съща група, знакът с по-голямо значение за безопасността на движението се поставя отгоре или отляво.
(7) При необходимост пътните знаци се поставят на преносими стойки върху платното за движение. В този случай участниците в движението спазват тези пътни знаци дори тогава, когато те противоречат на светлинните сигнали и на останалите пътни знаци.


Чл. 41. (1) Пътният знак, поставен отдясно, е валиден за цялата широчина на частта от платното за движение, предназначена за движение в съответната посока. С допълнителна табела валидността на някои знаци може да бъде ограничена само за една пътна лента от платното за движение.
(2) Пътни знаци, чието действие се ограничава само до определени часове или дни, могат да бъдат видими само тогава, когато е валидна съдържащата се в тях информация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г. (*)) Пътните знаци трябва да бъдат светлоотразяващи.

Раздел I.
Предупредителни пътни знаци за опасност - група "А"


Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Предупредителните пътни знаци за опасност имат формата на равностранен триъгълник, една от страните на който е разположена хоризонтално, а срещуположният й връх - вертикално над нея. Знаците имат бял фон, червена гранична ивица и символи в черен цвят, като знак А23 е с жълт фон, а знак А40 - с жълтозелен флуоресцентен фон. Различно оформление имат пътни знаци: А24, А34.1, А34.2, А35.1, А35.2 и А35.3.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Предупредителните пътни знаци за опасност имат следните изображения и наименования:
А1 Опасен завой надясно
А2 Опасен завой наляво
А3 Последователни опасни завои, първият от които е надясно
А4 Последователни опасни завои, първият от които е наляво
А5 Стръмен наклон при спускане
А6 Стръмен наклон при изкачване
А7 Платно за движение, стеснено от двете страни
А8 Платно за движение, стеснено отдясно
А9 Платно за движение, стеснено отляво
А10 Подвижен мост или ферибот
А11 Пътят води до кей или бряг
А12 Неравности по платното за движение
А13 Изкуствени неравности по платното за движение
А14 Опасен пътен банкет
А15 Опасност от хлъзгане
А16 Възможно е изхвърляне на малки камъни
А17 Опасност от срутване или наличие на паднали камъни
А18 Пешеходна пътека
А19 Деца
А20 Велосипедисти
А21 Възможна е поява на домашни животни
А22 Възможна е поява на диви животни
А23 Участък от пътя в ремонт
А24 Светофар
А25 Кръстовище на равнозначни пътища
А26 Кръстовище с път без предимство
А27 Кръстовище с път без предимство отдясно
А28 Кръстовище с път без предимство отляво
А29 Кръстовище с кръгово движение
А30 Двупосочно движение
А31 Пресичане на трамвайна линия
А32 Железопътен прелез с бариери
А33 Железопътен прелез без бариери
А34.1. Железопътен прелез с един коловоз
А34.2. Железопътен прелез с два и повече коловоза
А35 Бализ
А36 Възможно е ниско прелитане на самолети
А37 Възможна е поява на силен страничен вятър
А38 Тунел
А39 Внимание! Други опасности
А40 Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия

(3) Символът в пътен знак А24 се състои от 3 кръга с червен, жълт и зелен цвят, разположени един под друг.
(4) Пътни знаци А35.1, А35.2 и А35.3 имат форма на правоъгълник, на който дългата страна е разположена вертикално, с бял фон, с черна гранична линия и съответно с три, две и една червени наклонени ленти, насочени към платното за движение.


Чл. 43. (1) Пътен знак А15, поставен с допълнителна табела Т14, предупреждава за опасност от хлъзгане поради овлажняване или заледяване на платното за движение в резултат на специфични атмосферни условия.
(2) Пътен знак А18 предупреждава за обозначена с пътен знак Д17 пешеходна пътека.
(3) Пътен знак А19 предупреждава за опасност от внезапна поява на деца на платното за движение.
(4) Пътен знак А30 се поставя пред пътен участък, където от пътно платно с еднопосочно движение се преминава в пътно платно с двупосочно движение. Когато платно за еднопосочно движение с дължина, по-голяма от 500 м, се използва временно за двупосочно движение, знакът се повтаря на интервали не по-големи от 500 м.
(5) Пътен знак А31 се поставя на път, който се пресича с трамвайна линия.
(6) Пътен знак А39 се използва за сигнализиране на опасности, за които не са предвидени пътни знаци. Той се използва и за предупреждение за приближаване към железопътен прелез, където движението на влакови композиции се извършва с много ниска скорост. В този случай, когато през прелеза преминава влак, пътното движение се регулира със сигнали, подавани от железопътен служител, придружаващ влака.


Чл. 44. (1) Извън населените места предупредителните пътни знаци за опасност се поставят на разстояние от 100 до 150 м преди началото на опасния участък, а в населени места - на разстояние от 50 до 100 м. При необходимост знаците се поставят на друго разстояние, което се указва с допълнителна табела Т1. При необходимост от предупреждаване за опасност по дълъг пътен участък разстоянието до края на участъка се означава с допълнителна табела Т2.
(2) Извън населени места пътни знаци А11 и А19 задължително се повтарят на разстояние не по-малко от 50 м преди опасността.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътни знаци А26, А27 и А28 се поставят само извън населени места, когато на пресичаните пътища са поставени пътни знаци Б1 или Б2.
(4) Пътни знаци А34.1 и А34.2 се поставят непосредствено пред железопътен прелез.
(5) Пътни знаци А35.1, А35.2 и А35.3 указват разстоянието от мястото, където са поставени, до железопътен прелез, подвижен мост или ферибот и се поставят, както следва: А35.1 - на 240 м, А35.2 - на 160 м, и А35.3 - на 80 м преди опасността. Над пътен знак А35.1 в зависимост от естеството на опасността задължително се поставят пътни знаци А10, А11 и А32 или А33.
(6) Предупредителните пътни знаци за опасност се повтарят при необходимост.

Раздел II.
Пътни знаци относно предимството - група "Б"


Чл. 45. (1) Пътните знаци относно предимството определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя.
(2) Пътните знаци относно предимството имат следните изображения и наименования:

Б1 Пропусни движещите се по пътя с предимство!
Б2 Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!
Б3 Път с предимство

Б4 Край на пътя с предимство
Б5 Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства!
Б6 Премини, ако пътят е свободен!

(3) Пътен знак Б1 има формата на равностранен триъгълник, една от страните на който е разположена хоризонтално, а срещуположният й връх - вертикално под нея. Фонът на знака е бял, а граничната ивица - червена. Върху знака не се поставят надписи и символи.
(4) Пътен знак Б2 има формата на правилен осмоъгълник. Фонът на знака е червен, а символът "STOP" и граничната линия са бели.
(5) Пътен знак Б3 има формата на квадрат, единият от диагоналите на който е разположен вертикално. Централното поле е жълто, рамката - бяла, а граничната линия - черна.
(6) Пътен знак Б4 има формата и изображението на пътен знак Б3, върху което е поставена черна лента, разположена перпендикулярно на долната лява и горната дясна страна на квадрата.
(7) Пътен знак Б5 има формата на кръг, с бял фон и червена гранична ивица. Символът на знака се състои от две успоредни стрелки - лявата, насочена надолу, е черна, а дясната, насочена нагоре - червена.
(8) Пътен знак Б6 има формата на квадрат със син фон. Символът на знака се състои от две успоредни стрелки - лявата, насочена надолу, е червена, а дясната, насочена нагоре - бяла.


Чл. 46. (1) Пътен знак Б1 указва на водачите на пътни превозни средства, че са длъжни да пропуснат движещите се по пътя с предимство, което може да стане и без спиране.
(2) Пътен знак Б2 указва на водачите на пътни превозни средства, че са длъжни да спрат на "стоп-линията", очертана с пътна маркировка, или ако няма такава - на линията, на която е поставен знакът. Преди да потеглят отново, водачите са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които имат предимство.
(3) (Попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) При необходимост от предварително сигнализиране за кръстовище с път с предимство преди пътен знак Б1 се поставя същият пътен знак с допълнителна табела Т1, а преди пътен знак Б2 - пътен знак Б1 с допълнителна табела Т8.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътен знак Б3 в населени места се поставя пред всяко кръстовище на улица с предимство. На другите пътища с настилка, които пресичат или се вливат в пътя с предимство, задължително се поставя пътен знак Б1 или Б2. Поставянето им не е задължително, ако тези пътища са без настилка.
(5) Когато пътят с предимство променя направлението си в кръстовището, това се указва с допълнителна табела Т13.
(6) Пътен знак Б5 указва на водачите на пътните превозни средства, че е забранено навлизането в пътния участък, ако преминаването по него е невъзможно, без насрещно движещите се пътни превозни средства да бъдат принудени да спрат.
(7) Пътни знаци Б5 и Б6 се поставят в двата края на стеснен пътен участък, където разминаването е затруднено и който е ясно видим по цялата му дължина.

Раздел III.
Пътни знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана - група "В"


Чл. 47. (1) Пътните знаци за въвеждане на забрана имат формата на кръг с бял фон, с гранична червена ивица и със символи в черен цвят. Пътни знаци В14, В21, В22, В23 и В30 имат червена лента, диаметрално разположена от горния ляв към долния десен квадрант. Различно оформление имат пътни знаци В1, В13, В27 и В28.
(2) Пътните знаци за отменяне на въведена забрана В31, В32, В33 и В34 имат формата на кръг с бял фон, с черна гранична ивица, черни символи и с три успоредни черни ленти от горния десен към долния ляв квадрант.
(3) Пътните знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана имат следните изображения и наименования:

В1 Забранено е влизането на пътни превозни средства
В2 Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки
В3 Забранено е влизането на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди
В4 Забранено е влизането на товарни автомобили
В5 Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета
В6 Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета
В7 Забранено е влизането на трактори и самоходни машини
В8 Забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди
В9 Забранено е влизането на велосипеди
В10 Забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни
В11 Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора
В12 Забранено е влизането на пешеходци
В13 Забранено е влизането на пътни превозни средства, превозващи опасни товари
В14 Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства
В15 Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената
В16 Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената
В17 Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената
В18 Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената
В19 Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното
В20 Забранено е движението на пътни превозни средства едно след друго на разстояние, по-малко от означеното
В21 Забранено е завиването надясно
В22 Забранено е завиването наляво
В23 Забранено е завиването в обратна посока
В24 Забранено е изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош
В25 Забранено е изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3,5 тона
В26 Забранено е движение със скорост, по-висока от означената
В27 Забранени са престоят и паркирането
В28 Забранено е паркирането
В29 Забранено е преминаването без спиране (Попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.)
В30 Забранена е употребата на звуков сигнал
В31 Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на автомобили и мотоциклети с кош
В32 Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3,5 тона
В33 Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената
В34 Край на забраните, въведени с пътни знаци

(4) Пътен знак В1 има формата на кръг с червен фон и бяло правоъгълно поле, разположено хоризонтално в центъра.
(5) Символът в пътен знак В13 е в черен и оранжев цвят.
(6) Пътен знак В27 има син фон, червена гранична ивица и две червени ленти, диаметрално разположени съответно от горния ляв към долния десен квадрант и от горния десен към долния ляв квадрант.
(7) Пътен знак В28 има син фон, червена гранична ивица и червена лента, диаметрално разположена от горния ляв към долния десен квадрант.


Чл. 48. (1) (Попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) Под символите в пътни знаци В4, В5 и В6 с число може да се укаже масата в тонове. В този случай забраната се отнася само за превозни средства или състав от пътни превозни средства, чиято маса с товар надвишава указаното число.
(2) Въведената с пътен знак В13 забрана се отнася за пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак "Опасен товар".
(3) В горната половина на пътен знак В29 се поставя надпис, който указва конкретната причина, поради която е необходимо спирането - Контрола, Митница, Плащане и др. В долната половина на знака надписът се повтаря на френски език.
(4) Пътен знак В30 забранява употребата на звуков сигнал освен в случаите, когато е необходимо да се предотврати пътнотранспортно произшествие.


Чл. 49. (1) Пътните знаци за въвеждане на забрана се поставят непосредствено пред местата или участъците от пътя, за които се отнася тази забрана.
(2) Пътни знаци В15, В16, В17, В18 и В19 се повтарят и на най-близкото кръстовище преди мястото, за което се отнася забраната, като разстоянието до него се указва с допълнителна табела Т1.
(3) Пътни знаци В27 и В28 може да се поставят и успоредно на оста на пътя.


Чл. 50. (1) (Попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) Забраните, въведени с пътни знаци В20, В24, В25, В26, В27, В28 и В30, важат до следващото кръстовище или до знак, който ги отменя, или на разстояние, указано с допълнителна табела Т2.
(2) Забраните, въведени с пътни знаци:
1. В1, В2, В3, В21, В22, В23 и В27 - не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут;
2. В2 и В3 - не се отнасят за пътни превозни средства:
а) собственост на лица, живеещи в зоната, в която е въведена забраната;
б) които по утвърден от съответните власти ред обслужват обекти с местонахождение в пътните участъци, където е въведена забраната;
3. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) В2, В3, В14, В27 - по отношение на престоя и В28 - не се отнасят за пътни превозни средства, обслужващи лица, притежаващи документ за инвалидност;
4. В27 не се отнася за пътни превозни средства, превозващи болни до или от здравно заведение, за времето, необходимо за слизане или качване на болния.
(3) Когато знак за въвеждане на забрана е поставен заедно с предупредителен пътен знак за опасност, въведената забрана важи до края на пътния участък, за който се отнася опасността.

Раздел IV.
Пътни знаци със задължителни предписания - група "Г"


Чл. 51. (1) Пътните знаци със задължителни предписания имат формата на кръг със син фон и символи в бял цвят. Различно оформление имат пътни знаци Г18 и Г20.
(2) Пътните знаци със задължителни предписания имат следните изображения и наименования:

Г1 Движение само направо след знака
Г2 Движение само надясно след знака
Г3 Движение само наляво след знака
Г4 Движение само направо или надясно след знака
Г5 Движение само направо или наляво след знака
Г6 Движение само надясно или наляво след знака
Г7 Движение само надясно пред знака
Г8 Движение само наляво пред знака
Г9 Преминаване отдясно на знака
Г10 Преминаване отляво на знака
Г11 Преминаване отдясно или отляво на знака
Г12 Кръгово движение
Г13 Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници
Г14 Задължителен път само за велосипедисти
Г15 Задължителен път само за пешеходци
Г16 Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти

Г17 Задължителна минимална скорост
Г18 Край на задължителната минимална скорост
Г19 Задължителни вериги за сняг най-малко на две от двигателните колела
Г20 Задължителна посока за движение на пътни превозни средства, превозващи опасни товари

(3) Пътен знак Г18 има червена лента, разположена диаметрално от горния десен към долния ляв квадрант.
(4) Пътен знак Г20 има формата на правоъгълник с бял фон, върху който е изобразен символът от пътен знак В13, а под него - пътен знак Г1, Г2 или Г3.


Чл. 52. (1) Пътен знак Г11 се поставя пред препятствие на пътя, когато водачите могат да заобиколят препятствието отдясно или отляво, за да продължат движението си.
(2) След пътен знак Г12 движението се извършва само в указаната от стрелките посока.
(3) Пътни знаци от Г13 до Г16 указват, че пътят, в началото на който са поставени, се ползва само от участници в движението, чиито символи са изобразени върху съответния пътен знак, и е забранен за използване от останалите участници в движението.
(4) След пътен знак Г17 водачите са длъжни да се движат със скорост не по-ниска от указаната в знака, освен в случаите, когато това противоречи на разпоредбите на чл. 20, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.


Чл. 53. (1) Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
(2) Задълженията, въведени с пътни знаци от Г1 до Г8, не се отнасят за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут.

Раздел V.
Пътни знаци със специални предписания - група "Д"


Чл. 54. (1) Пътните знаци със специални предписания имат формата на квадрат или правоъгълник.
(2) (Изм.- ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Фонът на пътни знаци:
1. Д1 и Д2 е:
а) зелен - за автомагистрали;
б) син - за пътища извън населените места;
в) бял - за пътища в населените места.
2. Д3 е:
а) син - за пътища извън населените места;
б) бял - за пътища в населените места.
3. Д9 и Д10 е зелен за автомагистрали и син - за всички останали пътища.
4. Д5, Д6, Д7а и Д8а е зелен.
5. Д4, Д7, Д8, Д15, Д16, Д17, Д18, Д19, Д20, Д21, Д22, Д23 и Д24 е син.
6. Д11, Д12, Д13 и Д14 е бял.
(3) Цветът на символите и надписите е бял при зелен или син фон и черен - при бял фон.
(4) (Доп.- ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътни знаци Д6, Д8, Д8а, Д10, Д12 и Д16 имат червена лента, а пътен знак Д14 - черна лента, диагонално разположени от горния десен към долния ляв ъгъл.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци със специални предписания имат следните изображения и наименования:

Д1 Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях
Д2 Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства
Д3 Указател за предварително престрояване
Д4 Еднопосочно движение след знака
Д5 Автомагистрала
Д6 Край на автомагистралата
Д7 Автомобилен път
Д7а Скоростен път
Д8 Край на автомобилния път
Д8а Край на скоростния път
Д9 Тунел
Д10 Край на тунела
Д11 Начало на населено място
Д12 Край на населеното място
Д13 Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак
Д14 Край на зоната на действие на изобразения пътен знак
Д15 Начало на жилищна зона
Д16 Край на жилищната зона
Д17 Пешеходна пътека
Д18 Болница
Д19 Паркинг
Д20 Платен паркинг
Д21 Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания
Д22 Трамвайна спирка
Д23 Тролейбусна спирка
Д24 Автобусна спирка


Чл. 55. (1) Пътен знак Д1 се поставя на път с две и повече пътни ленти за движение в една посока. Зоната на действие на знака е до следващото кръстовище. Изображението на знак Д1 отговаря на следните изисквания:
1. броят на стрелките в знака трябва да отговаря на броя на лентите за движение. В знака могат да бъдат указани и пътни ленти, предназначени за насрещното движение;
2. върху стрелките за съответните ленти могат да бъдат изобразени с пътни знаци конкретни предупреждения за опасности, забрани, ограничения или задължения;
3. стрелка, върху която е изобразен пътен знак Г13, определя лента, предназначена за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.
(2) Зоната на действие на пътен знак Д4 е до следващото кръстовище.
(3) В долната част на пътен знак Д9 може да се укажат допълнително името и дължината на тунела.
(4) Ограничението на скоростта, въведено с пътен знак В26, поставен заедно с пътен знак Д11, важи за цялата територия на населеното място, освен ако с други пътни знаци е указано друго.
(5) Пътен знак Д12 може да се поставя в лявата страна на пътя, когато е поставен на обратната страна на пътен знак Д11.
(6) Пътни знаци Д13 и Д14 се поставят на входовете и изходите на територията, на която е валидно действието на изобразения пътен знак. В долната част на пътни знаци Д13 и Д14 могат да се дадат допълнителни указания за конкретни участници в движението, за конкретно време и други.
(7) Пътен знак Д17 се поставя на място, където платното за движение е предназначено за пресичане от пешеходци. Знакът се поставя от двете страни на пътя по посока на движението.
(8) Пътен знак Д18 указва на водачите на пътни превозни средства необходимостта от вземане на предпазни мерки във връзка с близост до болница или друго лечебно заведение и в частност - мерки за ограничаване на шума.
(9) В долната част на пътни знаци Д19 и Д20 или с допълнителни табели може да бъдат указани: времето, в което паркирането е разрешено, или времетраенето, до което то се ограничава; посоката и разстоянието до паркинга; видът на пътните превозни средства, за които той е предназначен, и начинът на паркиране.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътен знак Д21 указва мястото или местата, определени за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания.
(11) Пътни знаци Д22, Д23 и Д24 указват началото на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. Когато тя не е оформена със специално уширение на пътното платно, краят й се определя от края на пътна маркировка М14, или ако няма такава - където е последният указател с номерата на линиите и разписанието им, или на 50 метра след знака.

Раздел VI.
Пътни знаци, даващи допълнителна информация - група "Е"


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци, даващи допълнителна информация, имат формата на правоъгълник със зелен фон за автомагистрали и със син - за пътищата в населени и извън населени места, и бяло поле, в което се изобразяват съответните символи и/или надписи в черен цвят. С бели надписи и символи в долния край на знаците може да се укаже разстояние, посока, време и др. Различно оформление имат пътни знаци Е1, Е2, Е20, Е22 и Е23.
(2) (Попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци, даващи допълнителна информация, имат следните наименования и изображения:
Е1 Медицински пункт
Е2 Болница със звено за спешна медицинска помощ
Е3 Полиция
Е4 Телефон
Е5 Автосервиз
Е6 Автомивка
Е7 Бензиностанция
Е8 Информационно бюро за туристи
Е9 Хотел или мотел
Е10 Ресторант
Е11 Кафе
Е12 Къмпинг за палатки
Е13 Къмпинг за туристически ремаркета
Е14 Къмпинг за палатки и туристически ремаркета
Е15 Туристическа база
Е16 Място за отдих
Е17 Начало на пешеходен маршрут
Е18 Вода за пиене
Е19 Тоалетна
Е20 Такси
Е21 Пешеходен подлез или надлез
Е22 (попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Допустими максимални скорости на движение
Е23 Проходът е отворен или затворен за движение
Е24 "Контрол с автоматизирани технически средства или системи
(3) Символът в пътен знак Е1 е в червен цвят.
(4) Пътен знак Е2 има син фон с бял символ, а под него - бяло поле със символ в червен цвят.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.)
(6) Пътен знак Е20 има син фон и бял надпис. Той указва мястото, предназначено за престой на таксиметрови превозни средства.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътен знак Е22 има син фон. В горния му край с бял цвят се поставят опознавателен знак "Република България" и надпис "BULGARIA". В четирите правоъгълни бели полета, разположени едно под друго, чрез изображения на пътни знаци и символи се указват общите ограничения на скоростта, както следва: в първото поле - по пътищата в населени места; във второто поле - по пътищата извън населени места; в третото поле - по скоростните пътища; в четвъртото поле - по автомагистралите. Знакът се поставя в близост до граничните пунктове, а при необходимост - и на пътищата, които са част от международните европейски пътища.
(8) Пътен знак Е23 информира за възможностите за ползване и условията за движение по пътен участък, преминаващ през планински проход, и се поставя в началото на пътния участък, който преминава през планинския проход. Пътен знак Е23 има син фон. В горния му край се поставя надпис с бял цвят с наименованието на прохода. Надписите на табелите се повтарят на френски език, а наименованието на населеното място - с латински букви. В трите правоъгълни бели полета, разположени едно под друго, се поставят табели, които имат фон и съдържание, както следва:
1. в поле 1 при отворен проход - табела със зелен фон и надпис "ОТВОРЕН", а при затворен проход - с червен фон и надпис "ЗАТВОРЕН", като надписите са с бял цвят;
2. в поле 2 при отворен проход - табела с бял фон и в зависимост от състоянието на пътя - без надпис или с изображението на пътен знак Г19, а при затворен проход - табела с бял фон, върху която може да има надпис с черен цвят "ПЪТЯТ Е ОТВОРЕН ДО";
3. в поле 3 при отворен проход - табела с бял фон без надпис, а при затворен проход - табела с бял фон, върху която може да има надпис с черен цвят с наименованието на населеното място, до където е възможно ползването на пътя.
(9) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътен знак Е24 информира за място или участък на пътя, на които се осъществява контрол по спазване на правилата за движение чрез стационарни или нестационарни автоматизирани технически средства или системи.

Раздел VII.
Пътни знаци за направления, посоки, обекти и други - група "Ж"


Чл. 57. (1) Пътните знаци за направления, посоки, обекти и други имат форма на квадрат или правоъгълник.
(2) Фонът на пътните знаци:
1. Ж1, Ж2, Ж6, Ж10, Ж11, Ж14 и Ж15 е зелен за автомагистрали, син - за пътища извън населени места и бял - за пътища в населени места;
2. Ж22 е зелен за автомагистрали и син - за пътища извън населени места;
3. Ж20.1 и Ж21 е зелен;
4. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Ж9, Ж12, Ж13, Ж18, Ж19 и Ж20.2 е син;
5. Ж3, Ж4, Ж5, Ж8 и Ж16 е бял;
6. Ж7 е с цвят, съответстващ на вида на пътя, по който се достига указаната цел.
(3) (Попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци за направления, посоки и обекти имат следните изображения и наименования:
Ж1 Предварителен указател
Ж2 Предварително указване на посока към населено място или обект
Ж3 Предварителен указател за отклоняване на движението
Ж4 Предварителен указател за завиване
Ж5 Предварителен указател за посоката на движение на означения вид пътни превозни средства
Ж6 Указателна табела
Ж7 Указателна стрелка
Ж8 Посока към ферибот
Ж9 Място за завиване в обратна посока
Ж10 Потвърждаване на посоката към населено място
Ж11 Наименование на обект
Ж12 Пресичаният път е без изход
Ж13 Път без изход
Ж14 Начало на пътна лента
Ж15 Край на пътна лента
Ж16 Преминаване в платното за насрещно движение
(Пътен знак Ж17 "Средна лента за изпреварване в указаната посока" зал. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.)
Ж18 Пътна лента със съоръжение за аварийно спиране
Ж19 Препоръчителна скорост
Ж20.1. (попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) Номер на автомагистралата по националната класификация
Ж20.2. Номер на пътя по националната класификация
Ж21 Номер на пътя по международната класификация
Ж22 Километричен знак

(4) Когато пътни знаци Ж1, Ж2 и Ж6 указват цели, до които се достига по път, различен по вид от този, на който са поставени, наименованията на обектите се поставят в правоъгълни полета с цвят, съответстващ на вида на пътя, по който се достигат указаните цели.
(5) При поставяне на едно място на няколко указателни пътни знака с различен фон, както и когато в един пътен знак са указани няколко цели за една посока в полета с различни цветове, те се подреждат според цвета от горе надолу, както следва: зелен, син, бял цвят.
(6) Цветът на символите и надписите е бял - при зелен или син фон, и черен - при бял или жълт фон. Изображенията в пътни знаци Ж1, Ж3, Ж4, Ж12, Ж14, Ж15, Ж16 и Ж18 съответстват на конфигурацията на конкретната пътна обстановка.
(7) Символът на пътен знак Ж16 е в черен и червен цвят.
(8) Символът на пътен знак Ж18 е в бял и червен цвят.
(9) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Когато се използват за въвеждане на временна организация и безопасност на движението, пътните знаци Ж3, Ж4, Ж5, Ж7, Ж14, Ж15 и Ж16 са с жълт фон.


Чл. 58. (1) Пътен знак Ж1 дава предварителна информация за наименованията и посоките към населени места или други обекти и за номера на пътя, по който се достига до тях. В знака не се посочват данни за разстоянията до указаните цели. В него се изобразява схематично кръстовището или пътният възел. Информацията може да се допълни чрез включване на изображения на други пътни знаци, указващи особеностите на маршрута, условията или режима на движение в указаната посока. Знакът се поставя преди кръстовища или пътни възли. Той може да бъде повторен при необходимост. Разстоянието до кръстовището или пътния възел се указва в долния край на знака.
(2) В пътен знак Ж2 може да се посочи номерът на пътя, по който се достига дадено населено място или обект. В него не се посочват данни за разстоянията до указаните цели. Пътен знак Ж2 се поставя преди кръстовища или пътни възли, над пътната лента, предназначена за движение в посоката, указана в знака.
(3) Пътен знак Ж4 указва начина за продължаване на движението в определена посока в случаите, когато поради забрана за извършване на маневра се налага заобикаляне на жилищни квартали, зелени площи и др.
(4) Под символа на вида пътно превозно средство в пътен знак Ж5 може да бъде указана и максимално допустимата му маса.
(5) Пътен знак Ж6 указва наименованията на населени места или обекти, номера на пътя, посоките и разстоянията до тях в километри. В зависимост от броя на указаните посоки пътен знак Ж6 може да има до 3 полета, разположени едно под друго. Разстоянията се указват след надписите. Знакът се поставя непосредствено пред кръстовище. Той може да се използва и като предварителен указател. В този случай в него не се посочват разстоянията до указаните цели, а на допълнителна табела Т1, поставена под знака, се указва разстоянието до кръстовището. Пътен знак Ж6 не се използва на автомагистрали.
(6) Пътен знак Ж7 се използва за указване посоката на движение към населени места и други обекти. Той съдържа номера на пътя и разстоянието до обекта, като: разстоянието се изписва откъм върха на стрелката, наименованието - в средата, а номерът на пътя - съответно преди или след него. Знакът се поставя непосредствено на изходите на кръстовищата или на отклоненията при пътни възли и може да бъде повторен в лявата страна на пътя, в разделителната ивица или на остров върху платното за движение.
(7) Пътен знак Ж9 указва специално устроени места за завиване в обратна посока извън кръстовища.
(8) В пътен знак Ж10 може да се посочват до 3 наименования на населените места и разстоянията до тях. Знакът се поставя след пътни възли и кръстовища.
(9) Наименованията на целите, указани в пътни знаци Ж1, Ж2, Ж6 и Ж10, се подреждат от горе надолу по реда на достигането им.

Раздел VIII.
Допълнителни табели - група "Т"


Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Допълнителните табели имат формата на квадрат или правоъгълник с бял фон, черна гранична линия и черни символи и надписи, а допълнителни табели Т7 и Т16 имат и червена линия, разположена диагонално от горния десен към долния ляв квадрант. Допълнителна табела Т17 е с жълт фон, когато се използва за въвеждане на временна организация и безопасност на движението.
(2) Допълнителните табели имат следните изображения и наименования:
Т1 Разстояние до
Т2 Дължина на
Т3 Начало на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28
Т4 Продължаване зоната на действие на пътни знаци В27 и В28
Т5 Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28
Т6 Пътно превозно средство, за което се отнася действието на пътния знак
Т7 Пътно превозно средство, за което не се отнася действието на пътния знак
Т8 Разстояние до пътен знак Б2
Т9 Стрелка
Т10 Време на действие на пътния знак
Т11 Посока към обект
Т12 Начин на паркиране на пътните превозни средства
Т13 Направление на пътя с предимство в кръстовището
Т14 При сняг и зимни условия
Т15 Работни дни
Т16 Неработни дни
Т17 Табела с текст

(3) В допълнителни табели Т3, Т4.2 и Т5.2 може да се укаже разстояние в метри.
(4) В допълнителни табели Т6 и Т7 се използват символите за превозни средства, указани в чл. 39, ал. 7. При необходимост под символа може да се укаже максимално допустима маса.
(5) Символът в допълнителна табела Т13 трябва да съответства на действителната конфигурация на кръстовището.


Чл. 60. (1) Допълнителна табела Т1 указва разстоянието от пътния знак до началото на пътния участък или мястото, за което важи този знак.
(2) Допълнителна табела Т2 указва дължината на пътния участък, за който важи пътният знак.
(3) Допълнителна табела Т9 указва, че значението на пътния знак се отнася само за пътната лента, над която е поставен.
(4) Допълнителна табела Т17 се използва за изясняване или ограничаване действието на пътен знак само в случаи, за които не са предвидени допълнителни табели.


Чл. 61. (1) Допълнителните табели се поставят заедно с други пътни знаци за указване време на действие, разстояние до началото на зоната на действие, дължина на зоната на действие, категории участници в движението и др. Когато под един пътен знак се налага поставянето на повече от една допълнителна табела, символите може да бъдат изобразени един под друг в обща табела.
(2) Допълнителни табели Т3.2, Т4.2 и Т5.2 се поставят успоредно на платното за движението.
(3) Допълнителна табела Т13 се поставя заедно с пътни знаци Б1, Б2 и Б3.

Глава десета.
ПЪТНА МАРКИРОВКА


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г. (*)) Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи, нанесени с боя или с материали за пътна маркировка върху пътното платно и пътните съоръжения. Тя бива:
1. надлъжна;
2. напречна;
3. друга.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътната маркировка върху платното за движение има бял, жълт или оранжев цвят, като:
1. пътната маркировка за обозначаване на площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на специализирани ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, е с жълт цвят;
2. пътната маркировка при въведена временна организация и безопасност на движението за извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците е с оранжев цвят.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътната маркировка на пътни съоръжения, разположени непосредствено до платното за движение и на открити бордюри, които ограничават острови върху платното за движение, е с бял и черен цвят.

Раздел I.
Надлъжна пътна маркировка


Чл. 63. (1) Надлъжната пътна маркировка се използва за очертаване на пътните ленти, на които е разделено платното за движение, и за очертаване на неговата граница.
(2) Надлъжната пътна маркировка има следните изображения, наименования и значения:
1. "Единична непрекъсната линия" - М1. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат. С единична непрекъсната линия се очертава и пътна лента, предназначена за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници "ВUS" лента. Символът "ВUS" се изписва в началото на лентата и след всяко кръстовище;
2. "Двойна непрекъсната линия" - М2. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат;
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) "Единична прекъсната линия" - М3. На пътните превозни средства е разрешено да я пресичат. Когато линията очертава границата между съседни пътни ленти, тя се изпълнява с дължина на "интервала", различна от тази на "чертата", а когато очертава пътя с предимство в зоната на кръстовища и пътни възли без шлюзове, траекторията на пътните превозни средства при преминаване през кръстовище или специализирана лента за движение, дължината на "интервала" е равна на дължината на "чертата";
4. "Двойна прекъсната линия" - М4. Пресичането й е разрешено само когато е разположена от дясната страна по посока на движението на превозното средство. С нея се очертава пътна лента, посоката на движение по която се променя периодично;
5. "Двойна смесена линия" - М5. Пресичането й е разрешено само от страната на прекъснатата линия. Това не забранява на тези, които са започнали изпреварване, да се завърнат в пътната лента, съответстваща на посоката им на движение.

Раздел II.
Напречна пътна маркировка


Чл. 64. Напречната пътна маркировка има следните изображения, наименования и значения:
1. "Стоп-линия" - М6. Очертава се с широка непрекъсната линия напречно на пътните ленти и определя мястото, където водачът е длъжен да спре при наличието на пътен знак Б2. Преди тази линия върху платното за движение може да бъде нанесен символът "STOP";
2. "Линия за изчакване" - М7. Очертава се с широка прекъсната линия напречно на пътните ленти. Тя определя мястото, където водачът при необходимост спира, за да пропусне движещите се по пътя с предимство пътни превозни средства. Преди линията за изчакване върху платното за движение може да бъде нанесен триъгълник, върхът на който е насочен срещу движението;
3. "Пешеходна пътека" - М8.
а) М8.1 - очертава се с широки непрекъснати линии, успоредни на оста на пътя;