Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Приет с ПМС № 46 от 04.03.2002 г.

Обн. ДВ. бр.26 от 12 Март 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г.

Глава първа.
ОБЕКТИ И СУБЕКТИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДЕПОЗИРАНЕ


Чл. 1. На задължително депозиране в Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" подлежат екземпляри от:
1. произведения, тиражирани върху хартиен или друг носител по полиграфически или подобен на него начин, включително с брайлов шрифт за слепи:
а) книги, брошури (всички видове, включително стандарти, патенти, каталози и отпечатъци от книги и статии), дипляни и листови издания (афиши, лозунги, листовки);
б) периодични издания - списания, бюлетини, годишници, периодични сборници, вестници, единични и юбилейни листове;
в) книги и периодични издания, отпечатани с брайлов шрифт за слепи;
г) нотни издания;
д) графични издания - албуми (във вид на книга или в папка), каталози на произведения на изобразителното изкуство, репродукции, портрети, илюстровани картички, календари (във вид на книга, брошура или листово издание), плакати;
е) картографски издания - атласи (във вид на книга, брошура или в папка), карти (географски, топографски, туристически, пътни, план-указатели, план-схеми), релефни карти и глобуси;
ж) фотоиздания - фотоалбуми (във вид на книга, дипляна или папка с фотокартички), фоторепродукции, фотопортрети, фотокартички;
з) дисертационни трудове заедно с авторефератите и хабилитационни трудове;
2. звукозаписите върху:
а) грамофонни плочи;
б) аудиокасети, компактдискове, микрокасети, минидискове и всички други звуконосители;
3. произведения, тиражирани върху филмов носител, с изключение на филмите:
а) диапозитиви;
б) диафилми;
в) микрофилми и микрофишове;
4. произведения, тиражирани върху електронен носител:
а) дискети;
б) компактдискове, лазерни дискове - CD, CD-R, CD-ROM, DVD, LD и всички други носители, при които информацията се записва и чете по този начин.

Чл. 2. На задължително депозиране в Българската национална филмотека подлежат произведения, предназначени за публичен показ, тиражирани върху филмов или електронен носител:
1. игрални, документални, научнопопулярни, анимационни и учебни филми независимо от носителя, върху който са запечатани картината и звукът;
2. филми, чиито продуцент, поне един от копродуцентите или производителите са български физически или юридически лица;
3. филми, създадени в чужбина по поръчка на български физически или юридически лица.

Чл. 3. (1) На задължително депозиране в Националния исторически музей подлежат екземпляри от:
1. наградни отличия и отличителни знаци, изработени от метал и други материали, заедно с лентите и кутиите, в които се поставят:
а) ордени;
б) медали;
в) гербове;
г) значки;
д) плакети;
2. банкноти и монети, предназначени за употреба в страната.
(2) Обектите по ал. 1, т. 1 и 2 се депозират в пълни комплекти от всички степени, класове и емисии.

Чл. 4. На задължително депозиране в Националната фонотека подлежат екземпляри от произведения, тиражирани върху звуконосител, чиито продуценти са български физически или юридически лица:
1. грамофонни плочи;
2. аудиокасети, компактдискове, микрокасети, минидискове и всички други звуконосители.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) На задължително депозиране в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения подлежат екземпляри от пощенски марки, пуснати за употреба в страната.

Чл. 6. (1) Задължителните екземпляри от печатни и други произведения по чл. 1 се депозират от:
1. издателя;
2. продуцента;
3. производителя;
4. лицата, които присъждат в страната научни степени или научни звания след защита на дисертационни и хабилитационни трудове или легализират документи за получени научни степени или научни звания в чужбина.
(2) Задължителните екземпляри от печатните произведения, създадени в две или повече полиграфически бази, се депозират от производителя, който завършва произведението в готов за разпространение вид, или от издателя.
(3) Задължителните екземпляри по чл. 2 се депозират от продуцента на филма или от производителя.
(4) Задължителните екземпляри по чл. 3 се депозират от производителя.
(5) Задължителните екземпляри по чл. 4 се депозират от издателя, от продуцента или от производителя.
(6) Задължителните екземпляри по чл. 5 се депозират от лицата, които издават и пускат в употреба български пощенски марки.
(7) Задължителните екземпляри от обектите по чл. 1 - 5, създадени или произведени в чужбина по поръчка на български физически или юридически лица, както и печатни произведения на български език или отнасящи се до България, които се внасят в количество, подсказващо намерение за търговско или друго широко разпространение в страната, се депозират от вносителя на съответните обекти.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕКЗЕМПЛЯРИ И РЕД ЗА ДЕПОЗИРАНЕ


Чл. 7. (1) Задължителните екземпляри следва да бъдат с перфектно качество, идентични на разпространявания тираж.
(2) Ако се установи, че са предадени дефектни екземпляри, те се подменят от депозиращия с редовни екземпляри в 6-месечен срок от предаването им.

Чл. 8. (1) Когато печатното произведение се оформя едновременно с твърда и мека корица, задължителните екземпляри се отделят от тиража с твърди корици, а от останалия тираж се предава допълнително по един екземпляр.
(2) Когато част от тиража на едно печатно произведение е оформен като луксозно или библиофилско издание, от това издание се предава допълнително по един екземпляр.
(3) Когато едно печатно произведение се отпечатва едновременно на няколко езика, задължителните екземпляри се предават в съответния брой на всеки език поотделно.

Чл. 9. (1) Задължителните екземпляри, с изключение на екземплярите от пуснатите за употреба в страната пощенски марки, се депозират, като към тях депозиращият прилага следните документи:
1. удостоверение за съдебна регистрация;
2. карта за идентификация по код БУЛСТАТ;
3. удостоверение за данъчна регистрация.
(2) Документите по ал. 1 се представят в случай на първо депозиране или при промяна на някое от обстоятелствата, вписани в тях.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) За депозирането се съставя предавателно-приемателен протокол по образец, изготвен в 2 екземпляра и утвърден от директора на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - за обектите по чл. 1, от директора на Националната филмотека - за обектите по чл. 2, от директора на Националния исторически музей - за обектите по чл. 3, от директора на Националната фонотека - за обектите по чл. 4, и от председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения - за обектите по чл. 5. При наличие на явни дефекти на депозираните екземпляри това обстоятелство се вписва в предавателно-приемателния протокол.
(4) Вторият екземпляр от протокола се връща на депозиращия.

Глава трета.
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕКЗЕМПЛЯРИ


Чл. 10. (1) Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" разпределя част от получените депозитни екземпляри между други библиотеки в зависимост от тиража, както следва:
1. десет екземпляра от изданията в тираж над 300 броя:
а) един екземпляр за Народната библиотека "Иван Вазов" - Пловдив;
б) един екземпляр за Регионалната библиотека "П. П. Славейков" - Варна;
в) един екземпляр за Регионалната библиотека "Л. Каравелов" - Русе;
г) един екземпляр за библиотеката на СУ "Св. Кл. Охридски", с изключение на: един екземпляр от печатни произведения с медицински профил, който се разпределя за Централната медицинска библиотека на Медицинския университет - София; един екземпляр от печатни произведения с технически профил - за библиотеката на Университета за архитектура, строителство и геодезия - София; един екземпляр от печатни произведения със селскостопански профил - за библиотеката на Аграрния университет - Пловдив; един екземпляр от печатни произведения с ветеринарномедицински профил - за библиотеката на Тракийския университет - Стара Загора;
д) един екземпляр за Регионалната библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново;
е) един екземпляр за Регионалната библиотека "Ст. Чилингиров" - Шумен;
ж) един екземпляр за Столичната библиотека;
з) един екземпляр за Регионалната библиотека "П. Яворов" - Бургас;
и) един екземпляр за Централната библиотека на Българската академия на науките, с изключение на научно-популярната и детската литература, учебниците и учебните помагала, екземпляр от които се разпределя за Регионалната библиотека "С. Доброплодни" - Сливен;
к) един екземпляр за Регионалната библиотека - Благоевград;
2. четири екземпляра от изданията в тираж от 101 до 300 броя:
а) един екземпляр за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
б) един екземпляр за Регионалната библиотека "П. П. Славейков" - Варна;
в) един екземпляр за Регионалната библиотека "Л. Каравелов" - Русе;
г) един екземпляр за библиотеката на СУ "Св. Кл. Охридски", с изключение на: един екземпляр от печатни произведения с медицински профил, който се разпределя за Централната медицинска библиотека на Медицинския университет - София; един екземпляр от печатни произведения с технически профил - за библиотеката на Университета за архитектура, строителство и геодезия - София; един екземпляр от печатни произведения със селскостопански профил - за библиотеката на Аграрния университет - Пловдив; един екземпляр от печатни произведения с ветеринарномедицински профил - за библиотеката на Тракийския университет - Стара Загора; един екземпляр от художествената и детската литература, от учебниците и учебните помагала до 12-и клас - за Столичната библиотека;
3. един екземпляр от изданията в тираж до 100 броя - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив.
(2) Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" разпределя част от получените депозитни екземпляри между други библиотеки независимо от тиража, както следва:
1. един екземпляр от печатните произведения, отпечатани в чужбина и внесени за разпространение в Република България на български език или отнасящи се до България - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
2. един екземпляр от печатните произведения, отпечатани в Република България за чуждестранни физически или юридически лица и предназначени за разпространение в чужбина - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
3. един екземпляр от релефните географски карти и глобуси - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
4. един екземпляр от графичните издания (с изключение на албумите, каталозите на произведения на изобразителното изкуство и на календарите във вид на книга или брошура, които се депозират според тиража) - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
5. един екземпляр от фотоизданията (с изключение на фотоалбумите, които се депозират според тиража) - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
6. един екземпляр от произведенията, тиражирани от електронен носител - за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
7. три екземпляра от извънстоличните вестници:
а) един екземпляр за Народната библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив;
б) един екземпляр за Регионалната библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново;
в) един екземпляр за Краезнание - разпределя се по географски принцип според местоиздаването на вестника - в съответната регионална или областна библиотека.

Чл. 11. Задължителните екземпляри от депозираните звукозаписи се разпределят, както следва:
1. два екземпляра за Националната фонотека;
2. един екземпляр за Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

Чл. 12. Задължителни екземпляри от филмите се депозират в Националната филмотека, като:
1. за филмови произведения, създадени върху филмова лента, финансирани изцяло или частично от държавата, се предават задължително по избор на предаващия:
а) един оригинален негатив, международна фонограма, мишунг с магнитен, оптичен или дигитален запис;
б) един дубнегатив с оригинален оптичен тон;
в) едно позитивно копие, което отговаря по качество на еталонно копие;
2. за филмови произведения, реализирани без субсидия от държавата, се депозират:
а) за произведения на филмова лента - едно качествено позитивно копие;
б) за произведения, тиражирани върху електронен носител - едно копие, идентично на оригинала.

Чл. 13. Обектите, подлежащи на задължително депозиране в Националния исторически музей, се депозират в 3 екземпляра независимо от тиража.

Глава четвърта.
СРОК И РАЗХОДИ ЗА ДЕПОЗИРАНЕ


Чл. 14. (1) Задължителните екземпляри от печатните произведения, с изключение на вестниците, се депозират в двуседмичен срок от отпечатването на първата партида от тиража им.
(2) Задължителните екземпляри от столичните вестници се депозират в деня на издаването им, а от извънстоличните - в 3-дневен срок от деня на издаването им.
(3) Задължителните екземпляри от звукозаписите се депозират в двуседмичен срок от завършването на записа на първата партида от тиража им.
(4) Задължителните екземпляри от филмите, произведени на филмова лента, се депозират в двумесечен срок от завършването им по смисъла на чл. 63, ал. 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а от филмите, произведени на електронен носител - в двуседмичен срок от завършването им.
(5) Задължителните екземпляри от произведенията, тиражирани върху електронен носител, се депозират в двуседмичен срок от завършването им в готов за разпространение вид.
(6) Задължителните екземпляри от дисертационните и хабилитационните трудове се депозират в двуседмичен срок от присъждането на научната степен или научното звание.
(7) Задължителните екземпляри, подлежащи на депозиране в Националния исторически музей, се депозират в двуседмичен срок от изработването им.
(8) Задължителните екземпляри от пощенските марки се депозират в двуседмичен срок от датата на пускането им в употреба.
(9) Задължителните екземпляри от обектите по чл. 3, ал. 2 от Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения се депозират в двуседмичен срок от внасянето им.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. До създаването на необходимата база за съхраняване на звукозаписите в Националната фонотека задължителните екземпляри се депозират в Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

§ 2. Правилникът се приема на основание § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)
§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.