Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 21 Септември 2020
 
05 Декември 2019 16:18 0.805 0.085 (9.55%)

Алфа България АД (VZW / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VZW26 Март 2020 00:41

Общо събрание на акционерите

Публикуване на материали и покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Алфа България АД на 04.05.2020 г.

Публикуване на материали и покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Алфа България АД на 04.05.2020 г.

В съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от ЗППЦК, Ви представямe Покана, заедно с
писмени материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Алфа
България” АД, ЕИК 200845765, което ще се проведе на 04.05.2020 г. от 12:00 ч., а при
липса на кворум на 20.05.2020 г., от 12:00 ч., в гр. София 1408, район «Триадица», ж.к.
«Иван Вазов», ул. «Емил Берсински» №12.
Приложения:
1. Покана за свикване на редовно годишно събрание на акционерите;
2. Писмени материали за извънредно общо събрание на акционерите, които включват:
 Протокол от заседание на Съвета на директорите;
 Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
 Предложения за решения по точките от дневния ред;
 Декларации от кандидатите за членове на Съвета на директорите;
 Свидетелства за съдимост и автобиографии на кандидатите за членове на Съвета на
директорите;
 Доклад на съвета на директорите за дейността и управлението за 2019г. на
индивидуална база за 2019 г. и за дружествата от групата за 2019г.
 Доклад на регистрирания одитор за 2019 г. относно Годишен финансов отчет на
Дружеството на индивидуална база за 2019 г. и относно Годишен консолидиран
финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
 Годишен финансов отчет за 2019 г. на индивидуална база за 2019 г.
 Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
 Доклад за дейността на Одитния комитет за 2019г.
 Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.
 Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията
на Дружеството за 2019 г.
 Проект на Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите с
предложени изменения;
 Декларации и автобиографии от кандидатите за членове на Одитния комитет
 Проект на Устав с предложени промени;
 Образец на пълномощни.