Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Февруари 2020
 
20 Февруари 2020 17:00 1.400 0.020 (1.41%)

ТБ Централна кооперативна банка АД (4CF / CCB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

CCB26 Август 2019 15:56

Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

П О К А Н А
актуализирана съгласно чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК

Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София („ЦКБ” АД), свиква, на основание чл. 223 от от Търговския закон /ТЗ/, редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 12.09.2019г., от 10:00 ч., в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе”№87, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на „ЦКБ” АД за 2018г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на банката през 2018г.;
2. Приемане на доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2018г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2018г.;
3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2018г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2018г.;
4. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2018г. и предложение за разпределение на печалбата; проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2018г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд “Резервен”;
5. Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2018г.; проект за решение: ОСА приема отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2018г.;
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2018г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2018г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2018г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2018г.;
8. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими; проект на решение 1: ОСА определя размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими; проект за решение 2: ОСА приема решение да останат досегашните възнаграждения и гаранции за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството, каквито са приети от ОСА през месец юни 2018г., а именно: 1. Възнаграждението на член на Надзорния съвет се определя в размер на 10 000,00 лева, месечно. 2. Възнаграждението на член на Управителния съвет се определя в размер на 6 000,00 лева, месечно. 3. Размерът на гаранцията за управление на всеки от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на банката, се определя, съответно, на трикратния размер на гласуваното му месечно възнаграждение.
8а. Приемане на препоръката на Одитния комитет на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД за назначаване на одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД за 2019 г. на индивидуална и консолидирана основа; проект за решение: ОСА приема за сведение препоръката на Одитния комитет на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД за назначаване на „Делойт одит” ООД, ЕИК 121145199, и „Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за одитори, които да извършат независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД за 2019 г. на индивидуална и консолидирана основа.
9. Избор на регистрирани одитори за извършване на съвместен одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2019; проект за решение: ОСА избира „Делойт одит” ООД, ЕИК 121145199, и „Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистрирани одитори, които да извършат съвместен одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на „ЦКБ” АД за годината, приключваща на 31 декември 2019г.;
10. Разни.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.
Лица, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЦКБ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА тези акционери следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Правото по изречение първо от този абзац не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Лицата по изречение първо от този абзац нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.
Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК /изречения предпоследно и последно от предходния абзац/ се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание
По време на събранието акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други, свързани с дейността и състоянието на дружеството, въпроси, независимо дали са посочени в дневния ред на събранието.
На събранието всеки акционер може да прави предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на ОСА, и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.
За регистрация и участие в ОСА акционерите-физически лица представят документ за самоличност. За акционерите-юридически лица е необходимо представяне на оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност на явилия се на събранието законен представител.
Акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. Член на Управителния или Надзорния съвет на дружеството може да представлява акционер, само ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневният ред.
Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на ОСА, както представлявания от него акционер. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОСА. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.
В случай, че акционер се представлява в ОСА от пълномощник, е необходимо представянето на документ за самоличност на пълномощника и оригинал на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от акционера за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай, че акционерът е юридическо лице, пълномощникът представя допълнително и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера-упълномощител.
В случай, че акционер се представлява в ОСА от пълномощник-юридическо лице, се представя документ за самоличност на представляващия пълномощника, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на пълномощника, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера-упълномощител /ако е приложимо/ и оригинал на съответното изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.
Упълномощените да представляват акционери на така насроченото ОСА, следва да уведомят за това „ЦКБ” АД и да представят на адреса на управление на дружеството оригинала на пълномощното най-късно един работен ден преди деня на ОСА.
Пълномощното трябва да бъде за конкретното ОСА, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОСА; предложенията за решение по всеки от въпросите, включени в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.
Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК /чл. 223а от ТЗ/.
Заедно с материалите за ОСА, „ЦКБ” АД предоставя образец на пълномощно на хартиен и електронен носител. Образецът е на разположение и на електронната страница на дружеството www.ccbank.bg.
Пълномощно, издадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и преупълномощаването с правата по издадено пълномощно, са нищожни.
Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използване на електронни средства. В този случай, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано, като електронен документ, с квалифициран електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /по аналогичен начин следва да бъде процедирано и при евентуално оттегляне на пълномощно/. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: osa@ccbank.bg. Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощно, изготвено по утвърдения от дружеството образец; удостоверение за актуална регистрация (ако е приложимо). Всички електронни образи на документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис на акционера–упълномощител (за физически лица), или на законният представител на акционера–упълномощител (за юридически лица).
Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, или друг документ, ползван за удостоверяване на право на участие в събранието, издадени на чужд език, следва да бъдат, ако е необходимо, съгласно действащото в Република България законодателство, заверени с апостил, респективно легализирани, и задължително съпроводени от направен от оторизиран от МВнР на Република България преводач съответен превод на български език, като положеният върху превода подпис на преводача следва да е нотариално удостоверен в Република България. За вярно се приема отразеното в превода на български език.
Съгласно устава на дружеството, гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо.
Управителният съвет на „ЦКБ” АД уведомява, че общият брой на акциите, съответно, общият брой права на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, към датата на решението на съвета за свикване на общото събрание – 25.07.2019 г., е 127 129 970. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Следователно, право да участват и гласуват на свиканото на 12.09.2019г. ОСА имат само лицата, вписани като акционери на дружеството на 29.08.2019г.
Писмените материали по точките от дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. “Цариградско шосе”№87, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч. Поканата с писмените материали, както и условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, са публикувани на електронната страница на „ЦКБ” АД /www.ccbank.bg/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:00 до 10:00 ч.
При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 03.10.2019г., от 10:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.