Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 22 Ноември 2019
 
06 Ноември 2019 12:17 1.080 0.020 (1.82%)

Български фонд за дялово инвестиране АД (BPT / BPT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

BPT17 Юни 2019 12:32

Промени в капитала на дружеството

Решение на Съвета на директорите на Български фонд за дялово инвестирне АД за увеличение на капитала

17.06.2019 г. - На основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 12 ал. 5 от Устава на дружеството, Съветът на директорите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 8 771 006 лв. на 13 156 509 лв чрез публично предлагане на 4 385 503 (четири милиона триста осемдесет и пет хиляди петстотин и три) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1,00 (един) лев и емисионна стойност 1,00 (един) лев. Увеличението ще се счита за успешно проведено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 500 000 (петстотин хиляди) броя от новите акции. Прилагаме пълният протокол от заседанието на СД.

Прикачени файлове
Protokol_SD_17.06.2019.pdf