Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 3 Юни 2020

KOTLОбщо събрание


Провеждане на общо събрание

В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Котлостроене АД-София (4KS)., както следва:
Котлостроене АД-София (4KS) свиква ОСА на 30.10.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. История славянобългарска 8, при следния дневен ред:
- Приемане на решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА увеличава капитала на Котлостроене АД-София от 237 588 на 239 963 лв.,при следните основни параметри:
1. Размер на емисията, вид на новите акции: 2 375 бр. обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един  глас, дивидент и ликвидационен дял;
2. Номинална стойност: 1 (един) лев;
3. Емисионна стойност: 3 (три) лева;
4. Лица, имащи право да запишат нови акции са всички членове на Съвета на директорите и прокуристът на Дружеството към датата на общото събрание;
5. Начална дата на записване на акциите: 20.11.2019 г.;
6. Крайна дата на записване на акциите: 20.12.2019 г.;
- ОСА задължава и възлага на СД:
1. Да избере и овласти Инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала съгласно нормативната уредба и взетите от ОСА решения ;
2. Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия;
3. Да изготви и връчи не по-късно от 18.11 2019 г документ по чл. 79, ал.4, т. 5 от ЗППЦК на лицата по предходната точка от дневния ред;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.11.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.10.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.10.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News