Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 3 Юни 2020

A4LОбщо събрание


Провеждане на общо събрание

Алтерко АД-София (A4L) свиква ОСА на 25.10.2019г. от 11.00 ч. в гр. София, гр. София, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:
- Приемане на решение за прехвърляне на 1 238 624.02 лева резерви от емитирането на акции, във фонд „Резервен";
- Приемане на решение сума в размер на 103 952.98 лева от резервите от емитирането на акции, с която се преминава установения от Търговския закон и Устава минимален резерв на Дружеството, да бъде разпределена като дивидент;
- Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2015 г., 2017 г. и 2018 г.;
- Приемане на решение за разпределяне и изплащане на акционерите на междинен дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството, на базата на финансов отчет на дружеството за първите шест месеца на 2019 г.;
- Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на дивидент;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.11.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.10.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.10.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News