Финансов отчет
Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД
31 декември 2023 г.
Еуротерра България АД
Годишен отчет за 2023 година
2
Съдържание
Страница
Отчет за финансовото състояние 3
Отчет за всеобхватния доход 5
Отчет за промените в собствения капитал 6
Отчет за паричните потоци 7
Пояснения към финансовия отчет 8
Годишен доклад за дейността 35
Информация по приложение № 2 на Наредба № 2 на КФН 56
Информация по Приложение №3 към чл. 10, т. 2 от Наредба № 2 66
Информация по чл. 10, т.4 от Наредба № 2 67
Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията 68
Декларация за корпоративно управление 77
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК 93
Еуротерра България АД
Годишен отчет за 2023 година
3
Отчет за финансовото състояние към 31 декември
Активи Пояснение 31 декември 31 декември
2023 2022
‘000 лв. ‘000 лв.
Нетекущи активи
Машини, оборудване и други 5 10 14
Инвестиционни имоти 6 20 483 20 724
Нетекущи активи 20 493 20 738
Текущи активи
Търговски вземания 7 147 49
Вземания от свързани лица 7 76 105
Данъчни вземания 7 31 31
Други вземания 7 1 1
Пари и парични еквиваленти 8 613 136
Предплатени разходи 7 4 5
Текущи активи 872 327
Общо активи 21 365 21 065
Съставил: ____________________
Елена Георгиева
Изп. директор:____________________
Михаил Терианос чрез
пълномощника си Лидия Герджикова, съгл.
Пълномощно с рег. № 14889/15.11.2007 г.
Заверил, съгласно одиторски доклад:
Георги Тренчев
Регистриран одитор, отговорен за одита
Управител
„Ековис Одит България“ ООД
Одиторско дружество с рег. № 114 ELENA
IVANOVA
GEORGIEVA
Digitally signed
by ELENA
IVANOVA
GEORGIEVA
Date: 2024.03.28
12:18:26 +02'00' Lidia
Atanassova
Guerdjikova
Digitally signed by
Lidia Atanassova
Guerdjikova
Date: 2024.03.28
12:35:59 +02'00' Georgi
Stoyanov
Trenchev
Digitally signed by
Georgi Stoyanov
Trenchev
Date: 2024.03.28
14:16:37 +02'00'
Еуротерра България АД
Годишен отчет за 2023 година
4
Отчет за финансовото състояние към 31 декември
(продължение)
Собствен капитал и пасиви Пояснение 31 декември 31 декември
2023 2022
‘000 лв. ‘000 лв.
Собствен капитал
Регистриран капитал 9 4 550 4 550
Обратно изкупени собствени акции 9 (130) (130)
Резерви 9 6 299 6 299
Печалба/загуба от предходни години (3 227) (2 132)
Печалба/загуба за годината (215) (1 095)
Общо собствен капитал 7 277 7 492
Пасиви
Нетекущи пасиви
Задължения към свързани предприятия 10 1 642 1 563
Нетекущи пасиви 1 642 1 563
Текущи пасиви
Текущи задължения към банки 12 9 751 10 045
Текущи задължения към свързани лица 12 110 307
Пасиви по договори с клиенти 11 1 862 1 080
Текущи търговски задължения 12 227 217
Данъчни задължения 12 195 72
Задължения към персонала 13.2 216 146
Задължения за осигуровки 5 5
Други задължения 12 8 7
Провизии за гаранции 12 72 131
Текущи пасиви 12 446 12 010
Общо пасиви 14 088 13 573
Общо собствен капитал и пасиви 21 365 21 065
Съставил: ____________________
Елена Георгиева
Изп. директор:____________________
Михаил Терианос чрез
пълномощника си Лидия Герджикова, съгл.
Пълномощно с рег. № 14889/15.11.2007 г.
Заверил, съгласно одиторски доклад:
Георги Тренчев
Регистриран одитор, отговорен за одита
Управител
„Ековис Одит България“ ООД
Одиторско дружество с рег. № 114 ELENA
IVANOVA
GEORGIEVA
Digitally signed
by ELENA
IVANOVA
GEORGIEVA
Date: 2024.03.28
12:19:03 +02'00' Lidia
Atanassova
Guerdjikova
Digitally signed by
Lidia Atanassova
Guerdjikova
Date: 2024.03.28
12:36:41 +02'00' Georgi
Stoyanov
Trenchev
Digitally signed by Georgi
Stoyanov Trenchev
Date: 2024.03.28 14:17:02
+02'00'
Еуротерра България АД
Годишен отчет за 2023 година
5
Отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31
декември Пояснение 2023 2022
‘000 лв. ‘000 лв.
Приходи
Приходи по договори с клиенти 14 - 6
Приходи по лизингови договори 14 1 048 503
Други приходи 14 100 130
Разходи за външни услуги 15 (176) (393)
Разходи за материали и консумативи (2) (2)
Разходи за персонала и осигуровки 13.1 (436) (413)
Разходи за амортизация (169) (168)
Балансова стойност на продадени активи 6 - (47)
Други разходи 16 (236) (318)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност 129 (702)
Финансови приходи/(разходи) 17 (344) (393)
Печалба/(Загуба) преди данъци (215) (1 095)
Разходи за данъци върху дохода 18 - -
Печалба/(Загуба) за годината (215) (1 095)
Друг всеобхватен доход - -
Общо печалба/(загуба) за годината (215) (1 095)
Съставил: ____________________
Елена Георгиева
Изп. директор:____________________
Михаил Терианос чрез
пълномощника си Лидия Герджикова, съгл.
Пълномощно с рег. № 14889/15.11.2007 г.
Заверил, съгласно одиторски доклад:
Георги Тренчев
Регистриран одитор, отговорен за одита
Управител
„Ековис Одит България“ ООД
Одиторско дружество с рег. № 114 ELENA
IVANOVA
GEORGIEVA
Digitally signed by
ELENA IVANOVA
GEORGIEVA
Date: 2024.03.28
12:19:25 +02'00' Lidia
Atanassova
Guerdjikova
Digitally signed by
Lidia Atanassova
Guerdjikova
Date: 2024.03.28
12:37:02 +02'00' Georgi
Stoyanov
Trenchev
Digitally signed by
Georgi Stoyanov
Trenchev
Date: 2024.03.28
14:17:28 +02'00'
Еуротерра България АД
Годишен отчет за 2023 година
6
Отчет за промените в собствения капитал за годината,
приключваща на 31 декември
Всички суми са представени в ‘000 лв. Основен
капитал
Общи и други
Резерви
Натрупани
Печалби /
Загуби
Общо собствен
капитал
Салдо към 1 януари 2023 г. 4 420 6 299 (3 227) 7 492
Загуба за годината (215) (215)
Общо всеобхватен доход за
2023 година (215) (215)
Салдо към 31 декември 2023 г. 4 420 6 299 (3 442) 7 277
Всички суми са представени в ‘000 лв. Основен
капитал
Общи и други
Резерви
Натрупани
Печалби /
Загуби
Общо собствен
капитал
Салдо към 1 януари 2022 г. 4 420 6 299 (2 132) 8 587
Загуба за годината (1 095) (1 095)
Общо всеобхватен доход за
2022 година (1 095) (1 095)
Салдо към 31 декември 2022 г. 4 420 6 299 (3 227) 7 492
Съставил: ____________________
Елена Георгиева
Изп. директор:____________________
Михаил Терианос чрез
пълномощника си Лидия Герджикова, съгл.
Пълномощно с рег. № 14889/15.11.2007 г.
Заверил, съгласно одиторски доклад:
Георги Тренчев
Регистриран одитор, отговорен за одита
Управител
„Ековис Одит България“ ООД
Одиторско дружество с рег. № 114 ELENA
IVANOVA
GEORGIEV
A
Digitally signed
by ELENA
IVANOVA
GEORGIEVA
Date: 2024.03.28
12:19:48 +02'00' Lidia
Atanassova
Guerdjikova
Digitally signed by
Lidia Atanassova
Guerdjikova
Date: 2024.03.28
12:37:20 +02'00' Georgi
Stoyanov
Trenchev
Digitally signed by
Georgi Stoyanov
Trenchev
Date: 2024.03.28
14:17:53 +02'00'
Еуротерра България АД
Годишен отчет за 2023 година
7
Отчет за паричните потоци
за годината, приключваща на 31 декември
Съставил: ____________________
Елена Георгиева
Изп. директор:____________________
Михаил Терианос чрез
пълномощника си Лидия Герджикова, съгл.
Пълномощно с рег. № 14889/15.11.2007 г.
Заверил, съгласно одиторски доклад:
Георги Тренчев
Регистриран одитор, отговорен за одита
Управител
„Ековис Одит България“ ООД
Одиторско дружество с рег. № 114
Пояснение 2023 2022
‘000 лв. ‘000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления от клиенти 1 363 830
Плащания към доставчици (325) (480)
Плащания към персонал и осигурителни институции (372) (326)
Платени данъци (без корпоративните данъци ) (191) (338)
Курсови разлики (1) (1)
Парични потоци, други (13) (22)
Нетен паричен поток от оперативна дейност 461 (337)
Инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни активи - (4)
Получен аванс за продажба на инвестиционни имоти 782 98
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 782 94
Финансова дейност
Постъпления от получени заеми и банкови кредити 217 517
Плащания по получени заеми и банкови кредити (671) (626)
Платени лихви и такси по получени заеми (310) (339)
Други парични потоци от финансова дейност (2) (3)
Нетен паричен поток от финансова дейност (766) (451)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти 477 (694)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината 136 830
Пари и парични еквиваленти в края на годината 8 613 136 ELENA
IVANOVA
GEORGIEVA
Digitally signed by
ELENA IVANOVA
GEORGIEVA
Date: 2024.03.28
12:20:12 +02'00' Lidia
Atanassova
Guerdjikova
Digitally signed by
Lidia Atanassova
Guerdjikova
Date: 2024.03.28
12:37:40 +02'00' Georgi
Stoyanov
Trenchev
Digitally signed by Georgi
Stoyanov Trenchev
Date: 2024.03.28 14:18:16
+02'00'
Еуротерра България АД
Годишен отчет за 2023 година
8
Пояснения към финансовия отчет
1. Предмет на дейност
Основната дейност на „Еуротерра България ” АД се състои в покупки, продажби, ипотеки, отдаване под
наем и управление на недвижими имоти, сгради и сгради архитектурни паметници, осигуряване на
брокерски и други консултантски услуги в областта на недвижимите имоти; строителство на сгради,
жилищни комплекси, търговски и административни сгради, хотели, складови помещения, както и
всякакви други сгради с каквото и да е предназначение; придобиване и строителство срещу
обезщетение; осигуряване на услуги и инвестиции в областта на строителството, както и всякакви
други услуги свързани с управлението и техническата поддръжка на недвижима собственост; покупка,
прехвърляне на акции на български и чужди фирми, внос и износ, търговия, търговско
представителство на физически и юридически лица от страната и чужбина, покупка на дялове от
фирми с какъвто и да е предмет на дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131104838.
Седалището и адресът на управление са в гр. София 1000, бул. Витоша 1, ет. 6.
Дружеството е с едностепенна система за управление – Съвет на директорите (СД). Съветът на
директорите е в състав: Михаил Пантазис Терианос, Олга Христос Териану и Маргарита Алексиева
Стоянова. През 2023 г. няма промяна в състава и числеността на Съвета на директорите.
Дружеството се представлява от Михаил Пантазис Терианос - Изпълнителен директор и Председател
на Съвета на директорите и Олга Христос Териану – Заместник–председател на Съвета на
директорите, заедно и поотделно. През отчетната година няма промяна в представляващите
дружеството.
„Еуротерра България“ АД няма разкрити клонове и представителства в страната и чужбина.
Към 31 декември 2023 г. дружеството има 6 служители, назначени на трудов договор (2022 г. – 6
служители).
„Еуротерра България” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни
книжа и неговите акции се търгуват свободно на “Българска фондова борса – София” АД. Aкциите на
дружеството са поименни, безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат
публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, имат действие
от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ,
удостоверяващ правата върху тези акции.
Мажоритарния пакет от акциите на дружеството е собственост на 2 чуждестранни физически лица:
Михаил Пантазис Терианос – 45.59% и Олга Христос Териану - 50 % . Дружеството притежава 2.85 % от
своите акции. Само 1,56 % от капитала на дружеството е свободно търгуваем на българския регулиран
пазар към края на отчетния период.
Съгласно Закона за независимия финансов одит, дружеството има действащ одитен комитет с мандат
от три години (съгласно проведено ОСА през 2020 г.) в състав: Руслан Пейчев, Тодор Пасков и
Константинос Каридис. През 2023 г. няма промяна в неговия състав.
Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите и заема ролята на лица, натоварени
с общото управление на дружеството, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната
контролна система, управлението на риска и системата на финансовото отчитане на дружеството.
2. Основа за изготвяне на финансовия отчет
Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с Международните стандарти за
финансово отчитане, приети от Европейския съюз („МСФО, приети от ЕС”). Отчетната рамка „МСФО,
Еуротерра България АД
Годишен отчет за 2023 година
9
приети от ЕС” по същество е определената национална счетоводна база МСС, приети от ЕС,
регламентирани със Закона за счетоводството и дефинирани в т.8 от неговите Допълнителни
разпоредби.
Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на Дружеството.
Всички суми са представени в хиляди лева, включително сравнителната информация за 2022 г., освен
ако не е посочено друго.
2.1. Действащо предприятие
Финансовият отчет на Дружеството за периода, приключващ на 31 декември 2023 г., е изготвен на
базата на принципа на действащо предприятие.
Дружеството отчита загуба за текущата година в размер на 215 хил. лева, като наред с това неговите
текущи пасиви превишават текущите му активи с 11 574 хил. лева поради предоговорено през годината
банково финансиране в размер на 9 751 хил. лева, чийто падеж е през м.11.2024 г. С оглед на добрите
взаимоотношения с финансиращата банка и доколкото до момента дружеството не е било в
неизпълнение и/или нарушение на клаузи от договора за банковия кредит, и при условие че това
поведение на дружеството се запази и през 2024 г., Банката е изразила своята готовност да
преразгледа условията по предоставеното финансиране в срок не по-късно от три месеца преди
изтичане на уговорения падеж, при което падежа на договора да бъде удължен до 30.11.2028 г., наред
с промяна на някои от останалите параметри по договора.
Отчитайки горните обстоятелства и събития, ръководството на Дружеството е заключило, че е налице
съществена несигурност, отнасяща се до тях, доколкото тези обстоятелства и събития биха могли да
породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира
като действащо предприятие и поради тези причини то може да не е в състояние да реализира своите
активи и уреди пасивите си в обичайния ход на своята дейност без допълнителна финансова подкрепа
от неговите мажоритарни акционери, които са потвърдили готовността си за оказване на такава при
необходимост.
Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството на Дружество е направило
преценка на способността на същото да продължи своята дейност като действащо предприятие на
база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения преглед, ръководството
счита, че дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в
близко бъдеще с допълнителната финансова подкрепа от своите мажоритарни акционери (при
необходимост) и продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето на
настоящия финансовия отчет.
3. Промени в счетоводната политика
3.1. Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила от 1 януари
2023 г.
Следните нови стандарти, както и изменения и разяснения към съществуващи стандарти, издадени от
Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС, са влезли в сила за текущия
отчетен период:
МСФО 17 „Застрахователни договори” в сила от 1 януари 2023 г., приет от ЕС. Този стандарт не е
приложим за дейността на Фонда.
Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори - Първоначално прилагане на МСФО 17 и МСФО 9
- Сравнителна информация в сила от 1 януари 2023 г., приети от ЕС. Тези изменения не са приложими
за дейността на Фонда.