Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юли 2019
 
08 Юли 2019 10:52 1.300 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (45W / WWW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.    
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   343 - - - -  
1. Разходи за материали   9 - - - -  
2. Разходи за външни услуги   63 - - - -  
3. Разходи за амортизации   135 - - - -  
4. Разходи за възнаграждения   114 - - - -  
5. Разходи за осигуровки   21 - - - -  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 - - - -  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   181 - - - -  
1. Разходи за лихви   180 - - - -  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 - - - -  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   524 - - - -  
В. Печалба от дейността   0 - - - -  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   524 - - - -  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 - - - -  
V. Разходи за данъци   0 - - - -  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 - - - -  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна печалба за периода   0 - - - -  
Всичко (Г+ V + Е):   524 - - - -  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   142 - - - -  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   142 - - - -  
4. Други   - - - - -  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   14 - - - -  
1. Приходи от лихви   14 - - - -  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   156 - - - -  
В. Загуба от дейността   368 - - - -  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   156 - - - -  
Д. Загуба преди облагане с данъци   368 - - - -  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   368 - - - -  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна загуба за периода   368 - - - -  
Всичко (Г + E):   524 - - - -