Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 24 Август 2019
 
23 Август 2019 13:06 7.100 0.000 (0.00%)

М+С хидравлик АД (5MH / MCH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018 9/2018 6/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   26 454 24 617 28 107 25 309 27 929  
1. Разходи за материали   13 342 13 591 12 549 13 475 14 749  
2. Разходи за външни услуги   2 018 1 870 2 312 2 296 2 434  
3. Разходи за амортизации   1 962 1 910 1 860 1 884 2 048  
4. Разходи за възнаграждения   7 053 6 237 9 428 6 801 6 866  
5. Разходи за осигуровки   1 271 1 294 1 482 1 420 1 404  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   28 21 31 14 93  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   371 -442 151 -795 131  
8. Други, в т.ч.:   409 136 294 214 204  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   42 33 47 41 39  
1. Разходи за лихви   2 1 1 1 1  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   20 12 22 17 13  
4. Други   20 20 24 23 25  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   26 496 24 650 28 154 25 350 27 968  
В. Печалба от дейността   3 385 4 934 633 4 202 5 448  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   26 496 24 650 28 154 25 350 27 968  
Д. Печалба преди облагане с данъци   3 385 4 934 633 4 202 5 448  
V. Разходи за данъци   339 493 77 421 544  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   339 493 77 421 544  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   3 046 4 441 556 3 781 4 904  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   3 046 4 441 556 3 781 4 904  
Всичко (Г+ V + Е):   29 881 29 584 28 787 29 552 33 416  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   29 866 29 555 28 747 29 438 33 375  
1. Продукция   29 510 29 195 28 395 29 088 32 851  
2. Стоки    
3. Услуги   190 163 130 202 182  
4. Други   166 197 222 148 342  
II. Приходи от финансирания   2 7 10 99  
в т.ч. от правителството   -7 7 -99 99  
III. Финансови приходи   13 22 30 15 41  
1. Приходи от лихви   2 7 0 7  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   3 22 23 15 34  
5. Други   8  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   29 881 29 584 28 787 29 552 33 416  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   29 881 29 584 28 787 29 552 33 416  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   29 881 29 584 28 787 29 552 33 416