Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 23 Май 2019
 
23 Май 2019 10:36 7.800 0.000 (0.00%)

М+С хидравлик АД (5MH / MCH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2018 6/2018 3/2018 12/2017 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   28 107 25 309 27 929 26 279 24 652  
1. Разходи за материали   12 549 13 475 14 749 14 840 13 191  
2. Разходи за външни услуги   2 312 2 296 2 434 1 838 2 040  
3. Разходи за амортизации   1 860 1 884 2 048 1 943 1 674  
4. Разходи за възнаграждения   9 428 6 801 6 866 6 495 6 726  
5. Разходи за осигуровки   1 482 1 420 1 404 1 326 1 335  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   31 14 93 128 -361  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   151 -795 131 -371 -44  
8. Други, в т.ч.:   294 214 204 80 91  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   47 41 39 52 -59  
1. Разходи за лихви   1 1 1 1 1  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   22 17 13 28 -19  
4. Други   24 23 25 23 -41  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   28 154 25 350 27 968 26 331 24 593  
В. Печалба от дейността   633 4 202 5 448 5 928 3 380  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   28 154 25 350 27 968 26 331 24 593  
Д. Печалба преди облагане с данъци   633 4 202 5 448 5 928 3 380  
V. Разходи за данъци   77 421 544 593 324  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   77 421 544 593 324  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   556 3 781 4 904 5 335 3 056  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 5  
Ж. Нетна печалба за периода   556 3 781 4 904 5 335 3 051  
Всичко (Г+ V + Е):   28 787 29 552 33 416 32 259 27 973  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   28 747 29 438 33 375 32 255 28 107  
1. Продукция   28 395 29 088 32 851 31 773 28 672  
2. Стоки   -932  
3. Услуги   130 202 182 169 191  
4. Други   222 148 342 313 176  
II. Приходи от финансирания   10 99 - 0  
в т.ч. от правителството   -99 99 - 1  
III. Финансови приходи   30 15 41 4 -134  
1. Приходи от лихви   7 0 7 - 22  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   23 15 34 4 -141  
5. Други   - -15  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   28 787 29 552 33 416 32 259 27 973  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   28 787 29 552 33 416 32 259 27 973  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   28 787 29 552 33 416 32 259 27 973