Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Февруари 2019
 
06 Декември 2016 13:35 3.990 0.541 (15.69%)

Костенец-ХХИ АД (4KT / HHI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2013 6/2013 3/2013 12/2012  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   15 572 16 279 15 902 14 182  
1. Разходи за материали   11 506 12 945 12 210 12 040  
2. Разходи за външни услуги   1 622 1 587 1 883 1 380  
3. Разходи за амортизации   852 855 839 825  
4. Разходи за възнаграждения   784 671 662 601  
5. Разходи за осигуровки   120 115 114 106  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   20  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   509 51 113 -884  
8. Други, в т.ч.:   159 55 81 114  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 173 532 560 633  
1. Разходи за лихви   1 123 483 500 519  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   8 5 12 27  
4. Други   42 44 48 87  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   16 745 16 811 16 462 14 815  
В. Печалба от дейността   0 1 515 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   16 745 16 811 16 462 14 815  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 317 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 1 515 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 317 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   16 745 16 811 16 462 14 815  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   16 505 17 106 16 092 13 633  
1. Продукция   15 717 16 980 15 923 13 558  
2. Стоки   0 0  
3. Услуги   176 -58 58  
4. Други   612 126 227 17  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   27 22 21 16  
1. Приходи от лихви   19 0 0 8  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   8 22 21 8  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   16 532 17 128 16 113 13 649  
В. Загуба от дейността   1 411 0 349 1 166  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   16 532 17 128 16 113 13 649  
Д. Загуба преди облагане с данъци   213 0 349 1 166  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   1 411 0 349 1 166  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   213 0 349 1 166  
Всичко (Г + E):   16 745 16 811 16 462 14 815