Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 15 Ноември 2019
 
05 Ноември 2019 15:33 1.660 0.060 (3.75%)

СИИ Имоти АДСИЦ (5CG / CEEP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   93 79 66  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   79 58 49  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   11 10 7  
5. Разходи за осигуровки   3 2 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 9 7  
обезценка на активи   0 9 7  
провизии    
II. Финансови разходи   228 226 223  
1. Разходи за лихви   228 225 223  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   321 305 289  
В. Печалба от дейността   0 567 79  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   321 305 289  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 567 79  
V. Разходи за данъци   0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 567 79  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 567 79  
Всичко (Г+ V + Е):   0 872 368  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 872 368  
1. Приходи от лихви   0 872  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 368  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   0 872 368  
В. Загуба от дейността   321 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   0 872 368  
Д. Загуба преди облагане с данъци   321 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   321 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   321 0 0  
Всичко (Г + E):   0 872 368