Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 13 Ноември 2019
 
13 Ноември 2019 14:57 1.040 0.010 (0.97%)

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ (BPY / BPY)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2019 3/2019  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   288 218 14 - -  
1. Разходи за материали   0 1  
2. Разходи за външни услуги   115 99 7 - -  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   25 18 6 - -  
5. Разходи за осигуровки   1 2 1 - -  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   147 98  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   261 314 1 - -  
1. Разходи за лихви   259 258  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   2 56 1 - -  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   549 532 15 - -  
В. Печалба от дейността   379 0 0 - -  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   549 532 15 - -  
Д. Печалба преди облагане с данъци   379 0 0 - -  
V. Разходи за данъци   0 0 0 - -  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   379 0 0 - -  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   379 0 0 - -  
Всичко (Г+ V + Е):   594 532 15 - -  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   928 213 0 - -  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   831 213  
4. Други   97  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 - -  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   928 213 0 - -  
В. Загуба от дейността   0 319 15 - -  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   928 213 0 - -  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 319 15 - -  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 319 15 - -  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 319 15 - -  
Всичко (Г + E):   594 532 15 - -