Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Октомври 2019
 
12 Септември 2019 13:07 0.440 0.060 (12.00%)

Арома Риъл Естейт АД (AA8 / AA8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2016 3/2016 12/2015  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   133 140 137  
1. Разходи за материали   4 7 7  
2. Разходи за външни услуги   37 37 42  
3. Разходи за амортизации   48 47 31  
4. Разходи за възнаграждения   40 45 41  
5. Разходи за осигуровки   4 4 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 0 12  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   8 9 3  
1. Разходи за лихви   8 9 3  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   141 149 140  
В. Печалба от дейността   0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   141 149 140  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0  
V. Разходи за данъци   1 2 7  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   3 0 7  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   142 151 147  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   109 113 114  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   108 112 114  
4. Други   1 1  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0  
1. Приходи от лихви   0 0 0  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   109 113 114  
В. Загуба от дейността   0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   109 113 114  
Д. Загуба преди облагане с данъци   32 36 26  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   33 38 33  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   33 38 33  
Всичко (Г + E):   142 151 147