Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Януари 2019
 
(%)

Пропъртис Кепитъл Инвестмънтс АДСИЦ /в ликвидация/ (PPO / PCI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти; извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за уппавление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: PPO / PCIПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100069076Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 148108289Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Варна 9009, Бизнес Парк Варна, Сграда Б1, офис 307
Телефони052/966343 052/966 349
Факс052/501933
E-mailinfo@pci.bg
Сайт на компаниятаwww.pci.bg
 
Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Ирина Валентинова Кривенко, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Александър Симеонов Симеонов
Ирина Валентиновна Кривенко
Христо Тодоров Станев
Директор за връзки с инвеститорите Татяна Василева Иванова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

СУИС КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС ЛТД. 46.15%
Борд ООД 38.46%
Симеон Пламенов Ненков 7.69%
Бонка Симеонова Ненкова 7.69%
 

Участия в други компании