Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Октомври 2019
 
09 Октомври 2019 10:35 1.040 0.010 (0.95%)

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ (BPY / BPY)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба и всяка друга дейност, свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.
Борсов код: BPY / BPYПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100016176Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 204729982Принадлежност към индекс: BGBX 40,
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул. Кузман Шапкарев №1
Телефони(+359) 0887 975 380
Факс
E-mail
Сайт на компаниятаwww.bpf.bg
 
Общ брой акции 36 700 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Асен Стоименов Лисев
Членове на управителен орган Асен Лисев
Андрей Въчев
Константин Преданов
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании