Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Януари 2019
 
30 Декември 2014 10:19 11.000 0.950 (7.95%)

Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ (BLC / BLC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: BLC / BLCПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100072070Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175323352Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, бул. Христо Ботев 10
Телефони02/9515631
Факс02/9515475
E-mailvladi.varbanov@gmail.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 65 000
Номинал на 1 акция10.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 3
Ръководство БСД ООД, представлявано от Дафин Средков, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган БСД ООД- представлявано от Дафин Средков
НЕВЕЛ-П ЕООД- представлявано от Илина Нотева
ЕОС ПРИМ ЕООД- представлявано от Вълко Стоилов
Директор за връзки с инвеститорите Генчо Гаврилов Генчев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

"Невел-П" ЕООД 53.85%
Илия Дончев 46.15%
 

Участия в други компании