Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Октомври 2019
 
26 Юни 2019 10:24 28.000 0.000 (0.00%)

Сердика Пропъртис АДСИЦ (6SR / SDPRO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

SDPRO17 Юни 2019 13:33

Вътрешна информация

Уведомление изх.№ С-51 от 17.06.19 за предсрочно погасяване на част от главницата по облигационен заем

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ

ОБЩЕСТВЕНОСТТАУ В Е Д О М Л Е Н И Е

от
“Сердика Пропъртис” АДСИЦ, вписано в търговския регистър, с ЕИК 175187173, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кърниградска” 19, представлявано от
Изпълнителният директор Десислава Тотева

основание: чл. 100ц, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК

относно: предсрочно погасяване на част от главницата по емисия облигации с ISIN код 2100008080


Уважаеми Господа,

На 17 юни 2019г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ погаси част от главницата по емисия облигации с ISIN код 2100008080 в размер на 3 900 000.00 (три милиона и дветстотин хиляди) евро от главницата на цена от 3 909 750.00 (три милиона деветстотин и девет хиляди седемстотин и петдесет) евро чрез пропорционално изплащане на част от главницата или 130.00 евро при цена от 130.325 евро за една облигация.
Размерът на облигационния заем, след погасяване на част от главницата, е 9 100 000 (девет милиона и сто хиляди) евро.
След предсрочното погасяване на част от главницата по облигационния заем, непогасената главница на една облигация е в размер на 303.3333евро.
Плащане получи единствения облигационер по емисията към 12 юни 2019г.- „ВК Мениджмънт“ ЕООД с ЕИК 175257369.
С уважение:____________________
/Десислава Тотева
Изпълнителен директор/