Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 20 Август 2019
 
26 Юни 2019 10:24 28.000 0.000 (0.00%)

Сердика Пропъртис АДСИЦ (6SR / SDPRO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

SDPRO15 Май 2019 11:57

Вътрешна информация

Уведомление изх.№С-40 от 15.05.2019г. относно техническа грешка в уведомление №38-14.05.2019

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПРОЗИТАР АД

ОБЩЕСТВЕНОСТТА


У В Е Д О М Л Е Н И Е

От
“Сердика Пропъртис” АДСИЦ, вписано в търговския регистър, с ЕИК 175187173, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кърниградска” 19, представлявано от
Изпълнителният директор Десислава Тотева

основание: чл. 100ц, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК

относно: прието решение за предсрочно погасяване на част от главницата по емисия облигации с ISIN код 2100008080


Уважаеми Господа,

С уведомление изх.№ С-38/14.05.2019г. ви уведомихме за приетото на 14 май 2019г. от Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ решение дружеството да упражни предвидената в условията на издадената емисия облигации с ISIN код 2100008080, кол опция и да погаси предсрочно част от главницата по заема.
Поради техническа грешка в посоченото уведомление неправилно е посочената датата към която облигационера по емисията ще има право да получи плащане по главницата.
С настоящото ви уведомяваме, че право да получи плащане по главницата има облигационера от емисия ISIN код 2100008080 към 12 юни 2019г., а не към посочената в уведомление изх.№ С-38/14.05.2019г. дата 14 юни 2019г.С уважение:____________________ /Десислава Тотева/