Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Февруари 2019
 
06 Декември 2016 13:35 3.990 0.541 (15.69%)

Костенец-ХХИ АД (4KT / HHI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HHI31 Май 2018 09:57

Общо събрание на акционерите

Костенец-ХХИ АД-Костенец

Костенец-ХХИ АД-Костенец представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 12-07-2018 г. от11:00 часа в гр. Костенец - 2030 на адрес ул. Съединение № 2 при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „Костенец-ХХИ” АД – град Костенец, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 12.07.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. “Съединение” № 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения към него: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. 3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2017 г. Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2017 г. 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. 5. Назначаване на регистриран одитор за 2018 г. Предложение за решение: По препоръка на одитния комитет ОСА назначава за регистриран одитор на дружеството за 2018 г. Екатерина Бисерова Славкова - Йорданова, регистриран одитор под № 0638 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители. 6. Разни.