Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 18 Декември 2018
 
14 Декември 2018 16:27 0.850 0.100 (10.53%)

Би Джи Ай Груп АД (BOH / BOH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

BOH07 Декември 2017 17:37

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

На основание чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа „Би Джи Ай Груп” АД (Дружеството) уведомява обществеността за следното: На 04.12.2017 г. Дружеството е получило уведомление от Компас Инвест АД за разкриване на дялово участие на управляваните от дружеството фондове - ДФ Компас Прогрес, ДФ Компас Евростабилност и ДФ Компас Стратегия. Съгласно полученото уведомление дяловото участие на ДФ Компас Прогрес, ДФ Компас Евростабилност и ДФ Компас Стратегия в капитала на „Би Джи Ай Груп” АД, респективно в правата на глас, които могат да упражняват в Общото събрание на акционерите на Дружеството, е съответно 0%, 1.60% и 3.75% към 30.11.2017 г. В резултат общият брой права на глас, които Компас Инвест АД може да упражнява непряко в Общото събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп” АД към 30.11.2017 г., възлиза на 5.35% спрямо 13.03% при предходното уведомление. На 05.12.2017 г. Дружеството е получило уведомление от УД Актива Асет Мениджмънт АД за разкриване на дялово участие на управляваните от дружеството фондове - ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд. Съгласно полученото уведомление дяловото участие на ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд в капитала на „Би Джи Ай Груп” АД, респективно в правата на глас, които могат да упражняват в Общото събрание на акционерите на Дружеството, е съответно 6.11% и 2.63% към 30.11.2017 г. В резултат общият брой права на глас, които УД Актива Асет Мениджмънт АД може да упражнява непряко в Общото събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп” АД към 30.11.2017 г., възлиза на 8.73%. На 05.12.2017 г. Дружеството е получило уведомление от УД ЕФ Асет Мениджмънт АД за разкриване на дялово участие на управлявания от дружеството фонд - ДФ ЕФ Принсипал. Съгласно полученото уведомление дяловото участие на ДФ ЕФ Принсипал в капитала на „Би Джи Ай Груп” АД, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, е 8.33% към 30.11.2017 г. В резултат общият брой права на глас, които УД ЕФ Асет Мениджмънт АД може да упражнява непряко в Общото събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп” АД към 30.11.2017 г., възлиза на 8.33%.

Прикачени файлове
Uvedomlenie_07122017_dialovo u4astie.pdf