Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Декември 2018

6TMAОбщо събрание


Провеждане на общо събрание

Търговска банка Виктория ЕАД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003131, издадени от ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA), свиква Общо събрание на облигационерите, което ще се проведе на 08.12.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Димитровград, Промишлена зона, при следния дневен ред:
- Обсъждане и приемане на предложение за разсрочване и преструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003131, издадени от ТЕЦ Марица 3 АД, чрез предоговаряне на част от условията на емисията, както следва:
1. Срокът на емисията се удължава с 36 месеца;
2. Падежът на плащане на главницата се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж - 18.02.2021 г.
3. За новия срок на облигационния заем фиксирания лихвен купон се определя на 5%.
4. Лихвените плащания се дължат за новия удължен срок на емисията, като се приема нов погасителен план, описан в Поканата за ОСО.
5. Всички останали условия по издадената от ТЕЦ Марица 3 АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.12.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.